Psalm 68 -19-  Over de vreugde in het Heiligdom gesproken
18/02/2021

Psalm 68 -19- Over de vreugde in het Heiligdom gesproken

Passage: Psalm 68

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


30 Omwille van Uw tempel in Jeruzalem
zullen koningen U geschenken brengen.

Psalm 68 -19-

Over de vreugde in het Heiligdom gesproken

Uw majesteit stroomt over uit Uw Heiligdom in de Beis HaMikdash en verspreidt zich over heel Jeruzalem. Dit was vooral duidelijk ten tijde van de val van Assyrië, die de wereld had veroverd.

Alleen Jeruzalem bleef onneembaar, want het werd versterkt door het heiligdom dat afkomstig was van de Beis HaMikdash, zeggen de rabijnen

Beit Hamikdash is de Hebreeuwse uitdrukking voor de tempel die voor het eerst werd gebouwd door koning Salomo. Een bayit is een huis. Mikdash komt van kadosh, wat heilig betekent. In de Tenach wordt het gewoonlijk eenvoudig het 'Huis' genoemd waarin God in het bijzonder woont, een huiselijk beeld van de plaats waar God en het Joodse volk elkaar ontmoetten in heiligheid.

De Beit Hamikdash stond 500 jaar in Jeruzalem totdat het in 586 vGT door de Babyloniërs werd verwoest, en daarna weer vanaf 516 vGT, totdat het in 70 nC door de Romeinen werd verbrand. Gedurende die tijd was het de plaats van gebed en opoffering en het centrum van het Joodse volk.

Sinds de tweede Beit Hamikdash werd vernietigd, heeft het jodendom manieren gevonden om het te onthouden, terwijl het subtiel zijn rol heeft verplaatst. Het judaïsme kon niet doorgaan zonder de focus ervan af te wijken. Een duidelijk voorbeeld zijn de drie dagelijkse gebedsdiensten in de synagoge, die werden opgericht ter vervanging van de tempeloffers.

In deze periode na de Negende van Av, spreken velen hun hoop uit op binyan Beit Hamikdash, de wederopbouw van de tempel. Sommigen voelen zich hier misschien ambivalent over. Dierenoffers zijn tegenwoordig vreemd aan onze religieuze gevoeligheden.

Rabbi Abraham Isaac Kook, een grote autoriteit uit de 20e eeuw, was van mening dat er in de herbouwde derde tempel alleen vegetarische offers zullen zijn. Er zou een heel andere religieus-politieke realiteit nodig zijn om de tempel nu te herbouwen, gezien de aanwezigheid van islamitische heilige plaatsen op de Tempelberg. Uiteindelijk is de betekenis van de tempel universeel: "Want mijn huis zal een huis van gebed voor alle volken worden genoemd" (Jesaja 56: 7).

Hoe dat er uit zal zien, daarover laat heet Woord osn niet in het ongewisse. We lezen in Jesaja 56:

6 En de vreemdelingen die zich bij de HEERE voegen
om Hem te dienen en om de Naam van de HEERE lief te hebben,
om Hem tot dienaren te zijn;
allen die de sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen,
en die aan Mijn verbond vasthouden:

7hen zal Ik ook brengen naar Mijn heilige berg,
en Ik zal hen verblijden in Mijn huis van gebed.
Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op Mijn altaar.
Want  Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken.

8De Heere HEERE,
Die de verdrevenen uit Israël bijeenbrengt, spreekt:
Ik zal er tot Hem nog meer bijeenbrengen,
naast hen die al tot Hem bijeengebracht zijn.

Iets daarvan zien we als voorvervulling van deze profetie ten tijde van de omwandeling van Yeshua /Jezus. We lezen daarvan

12 En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten, en keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten.

13 En Hij zei tegen hen: Er is geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden; maar u hebt er een rovershol van gemaakt.

14 En er kwamen blinden en kreupelen bij Hem in de tempel en Hij genas hen.

15 Toen de overpriesters en schriftgeleerden de wonderen zagen die Hij deed, en de kinderen die in de tempel riepen: Hosanna, de Zoon van David! namen zij Hem dat zeer kwalijk,

16 en zeiden tegen Hem: Hoort U wel wat deze kinderen zeggen? Jezus zei tegen hen: Ja. Hebt u nooit gelezen: Ps. 8:3Uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt U voor Uzelf lof tot stand gebracht?

Als dat geen zegen is.

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב