Psalm 56 vers 6 – 8:  Over strijd gesproken
09/01/2020

Psalm 56 vers 6 – 8: Over strijd gesproken

Passage: Psalm 56

De hele dag verdraaien zij mijn woorden;
al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade.
Zij scholen samen, zij verbergen zich;
zij letten op mijn voetstappen,
omdat zij loeren op mijn leven.
Zouden zij bij zoveel onrecht vrijuit gaan?
Stort de volken neer in toorn, o God!

Psalm 56 vers 6 – 8

Over strijd gesproken

Bij het lezen van deze verzen moest ik denken aan het volk Israël door de tijd heen. Altijd waren zij in de minderheid. Altijd waren er volken die, om het maar eens voorzichtig te zeggen, hen niet accepteerden.

Ook in de tijd waarin wij leven bevindt Israël zich ingeklemd door volken die hen haten, die hen wil vernietigen. En waarom?

De wereld zal het niet kunnen begrijpen, de wereld geeft religie de schuld van dit probleem.

Volgens velen ligt het er aan dat mensen koppig en vast blijven houden aan verkeerde denkbeelden en stereotypen van Israëlieten en meer in het bijzonder van de Joden.

Maar ligt de bron niet ergens anders?

Jezus, het Lam van God spreekt over Zijn tegenstander, als de wolf die rondgaat om te kijken wie hij kan verscheuren. En dat zijn dat niet in eerste instantie de schapen van Zijn weide? Gods oogappel, Zijn bruid, Zijn volk, Israël?

Is dit niet het probleem waar de Israël in eerste instantie, en in bredere zin alle kinderen van God mee te maken hebben?

Israël, en meer specifiek de Joden, worden op de meest vreselijke manieren beschimpt, bespot, gehaat en gedood. Maar denk ook eens aan de wereldwijde vervolging van christenen in deze wereld. Er is nog nooit zo’n sprake geweest van vervolging van christenen, dan nu in deze tijd.

Is de wereld om ons heen niet een slaaf van het kwaad dat zich alles toe-eigent. Zelfs het leven van jonge kinderen en ouderen zoeken meer en meer zelf de dood…?!

Laten we beseffen dat deze strijd niet gericht is tegen onze buren of collega’s of klasgenoten.

Onze strijd is tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Kort samengevat: satan en zijn engelen. Want dat zijn de werkelijke geweldhebbers van deze wereld.

Efeze 6 vers 12

Wanneer wij het bovenstaande Bijbelgedeelte lezen, moeten we vaststellen dat dit vers wordt geplaatst in het ‘hier en nu’. In de tegenwoordige tijd.

Het is dus niet ‘stil maar, wacht maar, alles komt goed’. Inderdaad, alles komt goed, maar er is sprake van strijd, dus:

‘Neem hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de kwade dag. en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid; en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.’

Efeze 6 vers 10-17

Muziek
In Gods overwinning trekken wij ten strijde

Tekst
In Gods overwinning
trekken wij ten strijd.
Samen in zijn leger,
Hem ten dienst gewijd.
Christus, onze Koning,
stelt Zich aan het hoofd.
Hij heeft ons de zege
in de strijd beloofd.

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


 

 

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב