Psalm 50 vers 4-5: Over het offer gesproken
26/11/2019

Psalm 50 vers 4-5: Over het offer gesproken

Passage: Psalm 50: 4-5

Hij roept tot de hemel daarboven
en tot de aarde, om over Zijn volk recht te spreken:
Verzamel Mij Mijn gunstelingen,
die een verbond met Mij sluiten door offers.

Psalm 50 vers 4-5

Over het offer gesproken

Voor we na gaan denken over deze verzen uit psalm 50 is het misschien goed om de grondtaal te laten spreken in dit geval. Daar lezen we in deze verzen:

Hij zal naar de hemel boven
en naar de aarde roepen om Zijn volk te wreken.
Verzamel Mij, Mijn toegewijden,
die een verbond met Mij sloten over een offer.

Rashi, de Joodse Bijbelcommentator die leefde van 1040-1105 en door veel traditionele Joden wordt gezien als autoriteit op het gebied van de Joodse Bijbel en de Talmoed zegt over deze verzen in het kort het volgende.

God, JHWH, de ‘Ik ben’, met wie Hij Zich bekend maakte aan Mozes en Zijn volk, roept naar de hemel om de hemelse vorsten van de volkeren te bezoeken en naar de aarde om de koningen van de aarde te bezoeken om de wraak van Zijn volk te wreken. Tot zo ver Rashi.

We lezen van het wreken van de HEERE in Deuteronomium 32:36: ‘Want de Here zal Zijn volk oordelen, en Hij zal het bloed van Zijn knechten wreken.’

Wreken is een ander voor woord vergelding doen. Wreken heeft alles te maken met straffen om het onrecht dat is aangedaan.

Het vers zegt dus dat God, de Almachtige, de ‘Ik ben’, de enige God, de vorsten van de hemel en van de aarde roept om het onrecht gedaan aan Zijn volk te wreken. ‘Hij zal het bloed van Zijn knechten wreken’, zo zegt Deuteronomium 32 immers.

Inderdaad, wie Gods volk aanraakt, die raakt zijn oogappel aan.

Dan vervolgt vers 5 met de woorden: ‘Verzamel Mij, Mijn toegewijden, die een verbond met Mij sloten over een offer.’

Hij, de God van Israel  zal verder naar de hemel en de aarde roepen dat zij de ballingen naar Hem verzamelen, zoals we lezen in Hooglied 4 vers 16: ‘Wakker, o noordenwind, en kom, o zuidenwind.’ Is het niet juist in de dagen waarin wij leven dat het volk Israel, zij die meer dan 2000 jaar als ballingen, als  vreemdelingen over de aarde uitgestrooid zijn, weer verzameld worden vanuit alle windstreken van de aarde? Het aantal Joden dat Alijah maakt is nog nooit zo groot geweest.

Het antisemitisme neemt in de dagen waarin wij leven hand over hand toe en we zien als dat Zijn volk, misschien juist wel vanwege het opkomend antisemitisme naar huis gedreven wordt.

'Want', vervolgt het vers: ‘Ik heb een verbond met Mijn gunstelingen, of met Mijn toegewijden gesloten.’ We lezen daarvan in Exodus 24, de eerste 8 verzen:

Daarna zei Hij tegen Mozes: Klim naar boven, naar de HEERE toe, u en Aäron, Nadab en Abihu, en zeventig van de oudsten van Israël, en buig u op een afstand neer. Alleen Mozes mag tot de HEERE naderen. Zíj mogen echter niet naderbij komen, en ook het volk mag niet met hem naar boven klimmen. Mozes kwam terug en vertelde al de woorden van de HEERE en al de bepalingen aan het volk. Toen antwoordde heel het volk eenstemmig en zij zeiden: Al de woorden die de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen. Vervolgens schreef Mozes al de woorden van de HEERE op. Hij stond 's morgens vroeg op en bouwde onder aan de berg een altaar en richtte twaalf gedenkstenen op voor de twaalf stammen van Israël. En hij stuurde de jonge mannen van de Israëlieten erop uit. Die brachten brandoffers en brachten dankoffers voor de HEERE, te weten jonge stieren. Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in de schalen, en de helft van het bloed sprenkelde hij op het altaar. Hij nam het boek van het verbond en las dit ten aanhoren van het volk voor. En zij zeiden: Alles wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen en Hem gehoorzamen. Toen nam Mozes het bloed, sprenkelde het op het volk.

Ik herhaal de laatste woorden nog eens in verband met Psalm 50: ‘Toen nam Mozes het bloed, sprenkelde het op het volk.’

Mozes sprenkende het bloed van het offer op het volk… Het zijn veelzeggende woorden. Zeker wanneer wij de woorden in profetisch perspectief lezen. Straks zal, wanneer Zijn bannelingen verzameld zijn uit alle windstreken en thuis gebracht zijn, de meerdere Middelaar van het volk Zijn bloed over Zijn volk sprenkelen omdat Hijzelf het offer gebracht heeft. Zijn volk zal Hem dan eeuwig en voor altijd dienen.

Muziek
Sta op, o kind'ren van Israël / Gods volk wordt uitgeleid

Tekst
Sta op, o kind'ren van Israël.
Kom en prijs nu je Maker.
Dans, zing en verheug j'in Hem.
Zing en verheug j'in Hem.
Zing en verheug j'in Hem, o Israël.

De Heer is mijn Licht,
de Rots van mijn verlossing.
Ik vrees geen kwaad,
want Hij is bij mij.


Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב