Psalm 50 vers 14-15: Over Gods wil gesproken
03/12/2019

Psalm 50 vers 14-15: Over Gods wil gesproken

Passage: Psalm 50:14-15

Offer dank aan God
en kom aan de Allerhoogste uw geloften na.
Roep Mij aan in de dag van benauwdheid;
Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren.

Psalm 50:14-15

Over Gods wil gesproken
Gisteren hebben we stilgestaan bij een persoonlijke benadering van dit vers. Maar de woorden die we vanmorgen lezen, zijn vanzelfsprekend in eerste instantie gericht aan Israel.

De God van hemel en aarde vraagt immers niet van ieder individu in de tijd waarin wij leven ons hart, maar verlangt het eveneens van Zijn volk Israel. Ook de offers die Israel dagelijks bracht waren niet tot verzoening van de schuld, maar alleen en uitsluitend het volmaakte Offer, de Heere Jezus Christus, brengt verzoening. Ook voor het volk van Israel. Wanneer ook zij dat zullen inzien en de schellen van de ogen zullen afvallen, zal werkelijke, diepe dank aan hun God gebracht worden.

In de afgelopen 2000 jaar heeft Israel als volk, diepe, niet in woorden uit te drukken ellende gekend. En ook in de dagen waarin wij leven, worden de Joden wereldwijd vervolgd en beschimpt. In het land waarin zijn sinds 1948 wonen worden zij bijna dagelijks bedreigd met raketten en ander wapentuig en kennen zijn vele benauwde dagen. Moeten met de kinderen vaak de schuilplaatsen opzoeken. Ik hoef daar niet verder over uit te wijden. Maar er zal een tijd komen dat de ware Schuilplaats met een hoofdletter zullen gaan zien. Nu ligt er vaak nog een deksel voor hun aangezicht. Op dat wij, de gelovigen uit de heidenen tot Christus kunnen naderen.

Romeinen 11 zegt:

Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet! 2 Kor. 11:22; Filipp. 3:5Ik ben immers ook een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin.
God heeft Zijn volk, dat Hij van tevoren kende, niet verstoten. Of weet u niet wat de Schrift zegt in de geschiedenis van Elia, hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt:
Heere, Uw profeten hebben zij gedood en Uw altaren afgebroken, en ik ben alleen overgebleven. Ook zoeken zij mijn ziel.
Maar wat zegt het Goddelijk antwoord tegen hem? Ik heb voor Mijzelf nog zevenduizend mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baäl niet gebogen hebben.
Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan, overeenkomstig de verkiezing van de genade.
Maar als het door genade is, is het niet meer uit de werken, anders is genade geen genade meer. En als het uit de werken is, is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer.
Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen en de anderen zijn verhard, zoals geschreven staat: God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden.
En David zegt: Laat hun tafel voor hen worden tot een strik, tot een valkuil, tot een struikelblok en tot vergelding.
Laat hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien en maak hun rug voor altijd krom
Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken.
Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en hun verlies rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!

Er liggen dus nog geweldige beloften voor Israel te wachten. Iets daarvan lezen we in het boek van Zefanja, de profeet, in zijn derde hoofdstuk. En let er op hoe vaak God Zijn wil uitspreekt.

Zie, in die tijd ga Ik optreden
tegen al uw verdrukkers.
Ik zal verlossen wie mank gaat,
bijeenbrengen wie verdreven is.

Ik zal hen maken tot lof en tot een naam
in heel het land waar zij beschaamd waren.
In die tijd zal Ik u hierheen brengen,
namelijk in de tijd dat Ik u zal bijeenbrengen.

Voorzeker, Ik zal u maken tot een naam en tot lof
onder alle volken van de aarde,
wanneer Ik voor uw ogen een omkeer in uw gevangenschap breng,
zegt de HEERE.

Over Gods wil gesproken. En telkens wordt het weer herhaald in de verzen: Ik zal... Bedenk daarbij dat we met een God te maken hebben die niet liegen kan. Hij is een Man naar Zijn Woord!

Het is een bijzondere tijd waarin wij leven. We zien dat de Heere God Israel aan het bijeenbrengen is. Zij worden uit alle windstreken verzameld en komen met honderden, ja met duizenden naar huis. Want God zegt: Ik zal bijeenbrengen die verdreven is. Ik zal u bijeenbrengen. Zal Hij dan het overige van de tekst niet waarmaken? ‘Ik zal hen maken tot een lof en een naam onder alle volken van de aarde wanneer ik voor uw ogen een omkeer in uw gevangenschap breng, zegt de Heere’.

In wat een bijzondere tijd waarin wij leven. Een tijd waarin wij met eigen ogen kunnen zien dat God Zijn Woord waar maakt! Hallelujah, geprezen zij Zijn heilige Naam!

Muziek
Jezus Overwinnaar

Tekst
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
ngeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.

Bron: Musixmatch


Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב