Psalm 26: Gebed om recht
27/09/2019

Psalm 26: Gebed om recht

Passage: Psalm 26


Psalm 26: Gebed om recht

1   Een psalm van David.
     Doe mij recht, HEERE,
     want ík ga mijn weg in mijn oprechtheid.
     Op de HEERE vertrouw ik,
     ik zal niet wankelen.
2   Beproef mij, HEERE, ja, stel mij op de proef,
     toets mijn nieren en mijn hart.
3   Want Uw goedertierenheid houd ik voor ogen,
     ik wandel in Uw waarheid.
     Ik zit niet bij valsaards,
     met huichelaars ga ik niet om.
5   Ik haat het gezelschap van kwaaddoeners,
     bij goddelozen zit ik niet.
6   Ik was mijn handen in onschuld;
     ik ga rondom Uw altaar, HEERE,
7   om een loflied te doen horen
     en al Uw wonderen te vertellen.
8   HEERE, ik heb lief het huis waar U woont
     en de tabernakel, de woonplaats van Uw eer.
9   Neem mijn ziel niet weg met de zondaars,
     noch mijn leven met de mannen van bloed.
10 In hun handen is schandelijk gedrag,
     hun rechterhand is vol geschenken.
11 Ik echter, ik ga mijn weg in mijn oprechtheid,
     verlos mij dan en wees mij genadig.
12 Mijn voet staat op een geëffende weg;
     in de samenkomsten zal ik de HEERE loven.

 

Overdenking

Het is een Psalm van David en zijn naam betekent: Geliefde. Een Psalm van de Geliefde met een hoofdletter dus. De Psalm wordt als gebed aan de Heere God uitgesproken of gezongen.

In Mattheüs 3:17 lezen we: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb’. Er bestaat dus geen twijfel over wie de ‘Geliefde’ is: In deze Psalm is de geliefde Zoon aan het woord.

David hield de pen vast en schreef, maar “Heilige mannen van God hebben door de Geest gedreven deze dingen geschreven’, zegt 2 Petrus 1 vers 21. De Geliefde richt Zijn woorden rechtstreeks tot Zijn hemelse Vader

Vers 1 begint hiermee:

‘Doe mij recht, HEERE, want ik ga Mijn weg in Mijn oprechtheid’. Op de Heere vertrouw ik, ik zal niet wankelen’

Het zijn woorden die wij als mens de ware Geliefde niet nazeggen, Aan ons kleven immers in ons doen en denken nogal eens gebreken en we nogal eens mank gaan. En vertrouwen we werkelijk 100 procent op Hem, ook als het moeilijk wordt?

Het gebed vervolgt in vers 2 met:

“Beproef mij, ja stel mij op de proef, toets mijn nieren en mijn hart.”

Er worden in dit vers drie begrippen gebruikt: Beproeven, op de proef stellen en toetsen.
Het is een vraag aan God de Vader om volledig uitgetest te worden. Overdrachtelijk gaat het over innerlijke zaken zoals gedachten en gevoelens. Wie van ons heeft die onder controle?

In vers 3 spreekt de Geliefde uit dat Hij Gods goedheid en liefde, niet allen zich voor ogen houdt maar er ook in wandelt.

In de verzen 4 en 5 wordt een opsomming gegeven van mensen met wie de Geliefde niet mee omgaat: valsaards, huichelaars, kwaaddoeners, goddelozen.

Hij wast vervolgens zijn handen in onschuld.

Jezus is absoluut de Enige Die Zijn handen wel in onschuld kon wassen. Hij hoefde ze niet eens te wassen, want er kleefde geen enkele schuld aan Hem.

Als we zo deze Psalm lezen wat is het dan geweldig dat Hij onze schulden op Zich genomen heeft. Hij die schuldeloos was heeft jou en uw schuld op zich genomen waardoor Hij ons in Christus als schuldeloos kan aan zien

De bekende spreekster Corrie ten Boom merkte op dat als God onze zonden in de zee werpt, Hij er een bordje bijzet: VERBODEN TE VISSEN. Probeer nooit terug te keren om iets te laten herleven wat God al lang begraven heeft. Als God je heeft vergeven, dan ben je ook vergeven. Daar worden geen vragen meer over gesteld. Gods vergeving is volkomen. In Jesaja 43 vers 25 spreekt God tot zijn volk en zegt:

‘Ik, Ik ben het, die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil en Ik gedenk uw zonden niet.’

Als God ons vergeeft, dan wist Hij het getuigschrift daarvan uit. Het is schoon. Het is alsof datgene wat vergeven is, nooit heeft plaatsgevonden. Hij geeft ons niet alleen een schone lei, maar Hij wist het ook uit zijn eigen geheugen. Hij zegt letterlijk dat Hij onze zonden niet zal gedenken.

En dat is niet omdat God last heeft van een slecht geheugen, maar Hij heeft de mogelijkheid om te vergeten. En als Hij vergeeft, dan vergeet Hij ook.

Een volgende keer hopen we met elkaar over het vervolg van deze psalm na te denken.

 

Muziek

Psalm 26 (Declare Me Innocent) - Randy Gordon 

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב