Psalm 24 -3-: Over de bergen gesproken
21/05/2020

Psalm 24 -3-: Over de bergen gesproken

Passage: Psalm 24

Intocht van de HEERE

Een psalm van David.
De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat,
de wereld en wie er wonen.

Want Híj heeft haar gegrondvest op de zeeën
en haar vastgezet op de rivieren.

Wie zal de berg van de HEERE beklimmen?
Wie zal staan in Zijn heilige plaats?

Wie rein is van handen en zuiver van hart,
wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is, en niet bedrieglijk zweert.

Hij zal zegen ontvangen van de HEERE
en gerechtigheid van de God van zijn heil.

Dat is het geslacht van hen die naar Hem vragen,
die Uw aangezicht zoeken; dat is Jakob. Sela

Hef uw hoofden op, o poorten,
en verhef u, eeuwige deuren,
opdat de Koning der ere binnengaat.

Wie is deze Koning der ere?
De HEERE, sterk en geweldig,
de HEERE, geweldig in de strijd.

Hef uw hoofden op, o poorten,
ja, verhef ze, eeuwige deuren,
opdat de Koning der ere binnengaat.

Wie is Hij, deze Koning der ere?
De HEERE van de legermachten,
Hij is de Koning der ere. Sela

Psalm 24

Over de bergen gesproken
We denken vandaag verder na over Psalm 24 en dan de verzen 3 tot en met 6 waar we lezen:

Wie zal de berg van de HEERE beklimmen?
Wie zal staan in Zijn heilige plaats?

Wie rein is van handen en zuiver van hart,
wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is, en niet bedrieglijk zweert.

Hij zal zegen ontvangen van de HEERE
en gerechtigheid van de God van zijn heil.

Dat is het geslacht van hen die naar Hem vragen,
die Uw aangezicht zoeken; dat is Jakob. Sela

Een berglandschap is enorm gevarieerd: heuvels, bergen, rotspartijen, al of niet begroeid. Daarom is een wandeling door een berglandschap óók gevarieerd. Soms loop je door bloeiende alpenweiden, dan weer over kale, natte rotsen. Soms loop je heerlijk in de zon, dan weer word je overvallen door een fikse bui of loop je in de nevel die het landschap heeft bedekt... en dan moet je wachten tot de mist is opgeklaard!

De ene keer loop je gemakkelijk, de andere keer moet je stevig klimmen.

Het menselijk leven (ook dat van gelovigen) is te vergelijken met een berglandschap. Al de dingen die we hierboven genoemd hebben zijn ook in geestelijke zin waar. Wij gaan over bergen en door dalen...en wij weten: overal is God!

Omdat je niet altijd precies weet wat je tegenkomt in een bergwandeling is het belangrijk, dat je er goed op voorbereid bent: voedsel meenemen, een extra trui, regenkleding, etc.

Hoe hoger je gaat, hoe meer je geoefend moet zijn, anders loop je grote risico's.

In Psalm 24, vers 3, stelt David de vraag wie de berg van de HEERE mag beklimmen en wie mag staan in Zijn heilige plaats  De ‘berg’ moeten we hier overdrachtelijk lezen als Koninkrijk, Sion, Jeruzalem, tempel. Het antwoord is: ‘Wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is, en niet bedrieglijk zweert.’

Het ‘hart’ heeft te maken met je wezen, met wie je bent. De mens is van z'n geboorte af een zondaar. In Adam hebben allen gezondigd.

De ‘handen’ geven aan wat je doet. Als zondaar doe je zonden! De Bijbel zegt in Ps. 143:2 en 14:1-3, zie ook Rom. 3:10 e.v.: ‘Niemand is rechtvaardig, ook niet één... er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één.

Dat is de situatie, waarin elk mens, Jood en heiden, zich van nature bevindt. Door die toestand is gemeenschap met God niet mogelijk; daarvoor moet eerst reiniging plaatsvinden!

Je kunt jezelf niet reinigen, noch van de zonde (wie je bent), en ook niet van je zonden (wat je doet). Maar de Bijbel zegt in 1 Johannes 1:7: ‘...het bloed van Jezus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.’ Dat is het eerste, daar begint het mee: geloof in de Heere Jezus... de Geliefde...

Die fundamentele reiniging vindt een vervolg in de praktische reiniging. Efeze 5:25,26 zegt dat Christus Zich voor de Gemeente   …heeft overgegeven, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het Woord...

Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.

Water is in de Bijbel een beeld van het Woord (en van de Geest, die het Woord gebracht heeft) en dus ook van leven.

De Bijbelse boodschap lezen (of horen) in geloof en afhankelijkheid van God heeft een heiligende en reinigende uitwerking, zodat we niet besmet raken met het wereldse denken.

Het Woord is het geestelijke voedsel, dat wij nodig hebben op onze tocht door het berglandschap van het aardse leven. En al de beloften van God, daarin vervat, vergezellen ons.

Is het nevelig en donker op onze weg, Psalm 119:105 zegt:

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Wat voor een kind van God belangrijk is in het leven is NIET in de eerste plaats te weten wie hij is of wat hij doet, of wat zijn capaciteiten zijn, maar te weten wie God is en wat God doet!

Niet bezig zijn met jezelf, maar met Christus.

Psalm 24, vers 4 zegt: "...die zijn ziel niet op valsheid richt..."

Wie op zichzelf gericht is wordt misleid door eigen gevoelens of gedachten... daarom: richt je op Christus; Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh.14:6).

En dan lezen we in Psalm 24 in vers 5 en 6:

Hij zal zegen ontvangen van de HEERE
en gerechtigheid van de God van zijn heil.

Dat is het geslacht van hen die naar Hem vragen,
die Uw aangezicht zoeken; dat is Jakob. Sela

Hier gaat het om Israël in de toekomst. Het Israël, dat rust gevonden heeft bij God, als het tot geloof gekomen is! Israël wilde een eigen weg bewandelen... het is verdwaald.

Israël wilde zichzelf reinigen door de werken der wet, door een eigen gerechtigheid te zoeken... zij bezitten ijver voor God, maar zonder inzicht zegt Rom.10.

Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen.

Wie die eigen gerechtigheid zoekt mag de berg van de HEERE niet beklimmen en zal geen zegen ontvangen! Psalm 24 ziet profetisch op de toekomst, als Israël behouden zal worden en optrekt naar de berg van de HEERE: Sion! Daar zal de tempel herrijzen, een plaats van aanbidding en heerlijkheid.

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב