Psalm 2 -2-:  Over de wereld gesproken
08/07/2020

Psalm 2 -2-: Over de wereld gesproken

Het Rijk van de Messías

Waarom woeden de heidenvolken
en bedenken de volken wat zonder inhoud is?

De koningen van de aarde stellen zich op
en de vorsten spannen samen
tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde:

Laten wij Hun banden verscheuren
en Hun touwen van ons werpen!

Die in de hemel woont, zal lachen,
de Heere zal hen bespotten.

Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn,
in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.

Ik heb Mijn Koning toch gezalfd
over Sion, Mijn heilige berg.

Ik zal het besluit bekendmaken:
De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon,

Ík heb U heden verwekt.
Eis van Mij  en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven,
de einden der aarde als Uw bezit.

U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter,
U zult hen in stukken slaan als aardewerk.

Nu dan, koningen, handel verstandig.
Laat u onderwijzen, rechters van de aarde.

Dien de HEERE met vreze,
verheug u met huiver.

Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt,
wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt.

Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!

Psalm 2 -2-

Over de wereld gesproken
Nadat we gisteren stilgestaan hebben bij invulling en verwijzingen van Psalm 2 in het Nieuwe Testament, willen we vandaag een begin maken met de meer inhoudelijk kant van de psalm.

Vandaag willen we stilstaan bij de eerste drie verzen van de Psalm.

De psalm beschrijft een tijd waarin de Heere, Christus regeert (‘de Heer en zijn gezalfde’ lezen we al in het tweede vers) en vooral de reactie van de wereld daarop. ‘Christus’ is Grieks voor gezalfde, terwijl Messias hetzelfde betekent in het Hebreeuws.

In de Schrift is de gezalfde de koning of de hogepriester; in dit geval de Koning die namens God regeert. Maar we hebben het Nieuwe Testament nodig om te begrijpen dat het hier gaat over het toekomstige vrederijk en niet over een willekeurige koning in het Oude Testament.

In de psalm lezen we een situatie waarin alle volken zich verenigen in een strijd tegen God en de Messias. Zij hebben besloten dat zij niet door God en zijn Zoon geregeerd willen worden.

Daarmee is deze psalm dus niet zomaar een verhaal uit de geschiedenis, maar is de psalm in de dagen die wij nu beleven uiterst actueel. Je zou als het ware de krant er naast kunnen leggen.

David, de schrijver van de psalm volgens Handelingen 4:25-26, zag bij wijze van spreken niet alleen al de verwerping van Jeshua, Jezus de Messias eeuwen later, zoals we lezen in de brieven van de apostelen, maar hij voorzag als profeet ook al de dagen waarin wij nu, anno 2020, leven.

Psalm 2 bestaat uit vier gedeelten. In elk deel is er sprake van een andere spreker. Het eerste deel, verzen 1 t/m 4, beschrijft de situatie en laat “de wereld” spreken. In de volgende verzen (4 t/m 7) spreekt God. Verzen 7 t/m 9 laten de Koning zelf aan het woord. Tot slot volgt in verzen 10 t/m 12 een oproep van David en daarmee ook van me ‘meerdere David’ aan “de wereld” om verstandig te zijn.

Vandaag willen we stilstaan bij de eerste drie verzen van de psalm waarin de wereld aan het woord is:

Waarom woeden de heidenvolken
en bedenken de volken wat zonder inhoud is?

De koningen van de aarde stellen zich op
en de vorsten spannen samen
tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde:

Laten wij Hun banden verscheuren
en Hun touwen van ons werpen!

Als we deze verzen lezen zouden we in onze hedendaagse bewoordingen spreken van ‘een internationale samenzwering’. De min of meer retorische vraag waarmee de psalm begint, plaatst ons al direct in het midden van de actualiteit van vandaag de dag. Waarom woeden de volken, de gojim, en de natiën, je zou in onze dagen kunnen zeggen de Verenigde Naties, op iets dat te vergeefs is? Of zoals de Hebreeuwse tekst zegt, leegheid is? Het ‘murmelen’ van de volken en naties, zoals de Hebreeuwse tekst zegt, is ijdel, leeg en zal leiden tot niets. Want wanneer we letten op de verrichtingen van de volken en van de naties, of Verenigde Naties en niet te vergeten de Europesche Unie, maar ook ons land en volk, dan gaat er bijna geen dag meer voorbij of zij richten hun pijlen en verordeningen op het volk van God, het hedendaagse Israel, dat ook wel de zoon van God wordt genoemd. Maar laat het voor ons duidelijk zijn en dat wordt ook bevestigd in de woorden van dit eerste vers al: Al die veroordelingen zijn totaal leeg, ijdel en leiden tot helemaal niets.

De profeet Habakuk zag ook de dagen al waarin wij leven. Hoe actueel is het Woord van God. We leven in een bijzondere profetische tijd wanneer we lezen in Habakuk 2 vers 13:

Zie, is het niet van de HEERE van de legermachten
dat volken zich inspannen voor het vuur
en natiën zich voor niets afmatten?

Want de aarde zal vol worden
met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE,
zoals het water de bodem van de zee bedekt.

Amen, zou ik zeggen. Al het gedoe van de volken zal verstommen, ‘want’ zegt de tekst:

…de aarde zal vol worden
met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE,
zoals het water de bodem van de zee bedekt.

Tsja, de volken matten zich in onze dagen af, maar het zal allemaal voor niets blijken te zijn. Maar voor Israel geldt het tegenovergestelde. Luister maar mee wat de Heere God door de mond van Jesaja profeteert:

Want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom,
en Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van- Letterlijk: verslijten. het werk van hun handen.

Zij zullen zich niet voor niets vermoeien
of kinderen baren voor iets verschrikkelijks,
want zij zijn het nageslacht van de gezegenden door de HEERE,

en hun nakomelingen met hen.
En het zal geschieden dat voordat zij roepen, Ík zal antwoorden,
terwijl zij nog spreken, Ík zal horen.

Er is nog veel meer over deze eerste drie verzen van deze uiterst actuele psalm te zeggen en we willen dit niet laten liggen maar willen morgen hier verder met elkaar over nadenken.

We willen eindigen met een lied wat de periode bezing waar de profeet Habakuk over spreekt als hij zegt:

Want de aarde zal vol worden
met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE,
zoals het water de bodem van de zee bedekt.

We luisteren naar het lied: Wanneer de aarde is vol van de heerlijkheid van de HEERE.

De tekst van het lied is als volgt:

Wereldrijken vallen om
Maar God de Heer zit op zijn troon
Jezus regeert
De Zoon ontvangt de heerschappij
Voor eeuwig duurt zijn Koninkrijk
Jezus regeert
Wij verklaren dat uw Koninkrijk komt
Wij verklaren U bent Koning en Heer
De aarde is vol van Uw glorie
De hemel verkondigt Uw eer
De volken zijn vol van verwond'ring
Heilig bent U Heer, Heilig bent U Heer
God van glorie, God van macht
Zend uw waarheid en uw kracht
Schijn met uw licht
Laat uw glorie stromen Heer
Zoals het water van de zee
Schijn met uw licht
Wij verklaren dat uw Koninkrijk komt
Wij verklaren U bent Koning en Heer
De aarde is vol van Uw glorie
De hemel verkondigt Uw eer
De volken zijn vol van verwond'ring
Heilig bent U Heer, Heilig bent U Heer
Heilig, heilig, is de Heer Almachtig

Luister hier naar het lied.

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב