Psalm 2 -1-:  Over de Messias gesproken
07/07/2020

Psalm 2 -1-: Over de Messias gesproken

Passage: Psalm 2

Het Rijk van de Messías

Waarom woeden de heidenvolken
en bedenken de volken wat zonder inhoud is?

De koningen van de aarde stellen zich op
en de vorsten spannen samen
tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde:

Laten wij Hun banden verscheuren
en Hun touwen van ons werpen!

Die in de hemel woont, zal lachen,
de Heere zal hen bespotten.

Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn,
in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.

Ik heb Mijn Koning toch gezalfd
over Sion, Mijn heilige berg.

Ik zal het besluit bekendmaken:
De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon,

Ík heb U heden verwekt.
Eis van Mij  en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven,
de einden der aarde als Uw bezit.

U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter,
U zult hen in stukken slaan als aardewerk.

Nu dan, koningen, handel verstandig.
Laat u onderwijzen, rechters van de aarde.

Dien de HEERE met vreze,
verheug u met huiver.

Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt,
wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt.

Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!

Psalm 2 -1-

Over de Messias gesproken
In de komende periode wil ik met u nadenken over de zogenoemde Messiaanse psalmen. De Messiaanse Psalmen zijn de volgende: Psalm 2, 8, 16, 22, 34, 35, 40, 41, 45, 68, 69, 72, 109, 110 en 118. Eventuele andere indelingen zijn ook mogelijk, maar vooralsnog willen we het hier even bij laten.

Als Jezus de beloofde Messias is, hoe is zijn komst dan voorzegt in het eerste testament? Welke psalmen getuigen van Hem? Het woord ‘Messias’, dat ‘gezalfde’ betekent, wordt in het eerste testament hoofdzakelijk gebruikt als aanduiding van de gezalfde koning.

Als eerste koning is Saul gezalfd en daarna gebeurt dat bij David en diens zoon Salomo (1Sam.9 vers 16 en 1 Koningen 1). De namen van deze twee, David en Salomo, zijn verbonden geraakt met latere messiaanse verwachtingen zoals we die bij profeten als Jesaja en Micha vóór de ballingschap en Zacharia ná de ballingschap tegenkomen.

In het Nieuwe of tweede Testament wordt lezen dat Jezus de verwachte Messias is. De Messias wordt daar Christus (Grieks voor gezalfde) genoemd. Wat zijn messiaanse psalmen?

In het algemeen kan gezegd worden dat psalmen messiaans zijn vanwege voorzeggingen, maar ook vanwege overeenkomsten met het leven, lijden, sterven van Jezus en de overwinning daarna. In het laatste geval vervult de Messias wat de psalmdichter eerst heeft meegemaakt. ‘Vervulling’ is meermalen het herhalen op een intensere wijze wat vroeger gebeurd is.

Psalm 2 wordt samen met Psalm 110 het meest geciteerd in het Nieuwe Testament en toegepast op Jezus, de Christus, de Gezalfde, de Messias als de vervulling van de woorden uit de psalmen.

Psalm 2 vers 1 en 2 worden bijvoorbeeld door Petrus aangehaald wanneer zij losgelaten worden na een stevige verhoring door het Sanhedrin. We lezen daarvan in Handelingen 4:

En nadat zij losgelaten waren, gingen zij naar hun eigen mensen en berichtten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden.
En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden: Heere! U bent de God Die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt, en alle dingen die erin zijn,
en Die bij monde van David, Uw knecht, gezegd hebt: Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is?
De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen Zijn Gezalfde.
Want, in waarheid, tegen Uw heilig Kind Jezus, Die U gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen,
om alles te doen wat Uw hand en Uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou.
Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken,
doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus.
En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid.

In deze verzen zien we dat Psalm 2 door Petrus met alle vrijmoedigheid toegepast wordt op Herodes en Pontius Pilatus en de heidenen en de volken van Israel.

En misschien ligt hier wel een les in voor de tijd waarin wij leven. Zijn er in de tijd waarin wij leven ook geen de tegenwoordige Herodes en Pontius Pilatus. De letterlijke betekenis van Herodes is ‘heldenzoon’ maar de Heere Jezus noemde hem ‘de vos’. Deze uitdrukking tekent zijn sluwheid. Zijn medestander in het kwaad was Pontius Pilatus. Hij, doe hoewel hij zij n handen in onschuld waste, de beslissing nam om Jezus te laten kruisigen, hem doodde.

We gaan weer terug naar Psalm 2 waar we in vers 7 lezen:

‘U bent mijn zoon’

In Hebreeën 1 vers 5 wordt Psalm 2 vers 7 aangehaald. We lezen daar:

Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt? En verder: Ik zal voor Hem tot een Vader zijn, en Hij zal voor Mij tot een Zoon zijn?

En in Hebreeën 5 vers 5 lezen we:

Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de eer gegeven om Hogepriester te worden, maar Hij Die tot Hem heeft gesproken: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt.

En in vers 9 van psalm 2 lezen we:

U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan als aardewerk.

In het boek van de Openbaring van Jezus Christus komen we een paar keer een aanhaling van dit vers tegen. De vrouw in de woestijn baart een zoon die alle heidenen hoeden zal met een ijzeren staf. We lezen dat in Openbaring 12 vers 5:

En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf.

En in Openbaring 19 vers 15 lezen we over de overwinning van Christus, de Messias op de valse profeet:

En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf.

Tsja, als we om ons heen kijken dan lijkt het er op dat wij christenen van deze tijd het onderspit delven. Dat we aan de verliezende hand zijn. Maar niets is minder waar. Want in dit verband lezen we in Openbaring 2 vers

En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken.

Dit vers is een rechtstreekse aanhaling uit psalm 2 vers 8:

Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven, de einden der aarde als Uw bezit.

Met deze eerste inleidende woorden op de Messiaanse Psalm 2, die dus spreekt van de Messias willen we vanmorgen eindigen. We willen eindigen met het lied ‘Meer dan overwinnaars’. Een lied, niet om met de borst vooruit te lopen om te laten zien dat wij zo geweldig zijn, maar

Wij zijn meer dan overwinnaars
Door Hem die ons heeft liefgehad.
Wie zal ons nog kunnen scheiden
Van de liefde van de Heer.

Want als God voor ons is,
Wie is er tegen ons.
Hij die zelfs zijn eigen Zoon
Niet gespaard heeft van de dood.
Hij is gestorven
En Hij is opgestaan.
Ja, Hij troont nu in de hemel,
Aan de rechterhand van God.

Al worden wij vervolgd,
Al worden wij gedood,
Wij zijn meer dan overwinnaars
Door Hem die ons heeft liefgehad.

En dan zeg ik er maar bij: Uit pure, of zoals de mensen vroeger wel zeiden, uit soevereine genade. We willen gaan luisteren naar het lied.

Dit programma heet Brachot baBoker wat betekend: Zegeningen in de ochtend. Wij zijn meer dan overwinnaars. Als dat geen zegen is!

Luister hier naar het lied.

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[
Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב