Psalm 119 vers 137 – 144: Over het Woord gesproken
23/03/2020

Psalm 119 vers 137 – 144: Over het Woord gesproken

Passage: Psalm 119: 137 – 144

U bent rechtvaardig, HEERE,
En al Uw oordelen zijn juist.

U hebt in Uw getuigenissen gerechtigheid uitgevaardigd
en grote trouw.

Mijn ijver heeft mij verteerd,
want mijn tegenstanders hebben Uw woorden vergeten.

Uw woord is zeer gelouterd,
Uw dienaar heeft het lief.

Ik ben klein en veracht,
maar Uw bevelen heb ik niet vergeten.

Uw gerechtigheid is een gerechtigheid voor eeuwig
en Uw wet is waarachtig.

Benauwdheid en nood hebben mij getroffen,
Maar Uw geboden zijn mijn bron van blijdschap.

Uw rechtvaardige getuigenissen zijn voor eeuwig;
geef mij inzicht, dan zal ik leven.

Psalm 119 vers 137 – 144

Over het Woord gesproken
Vanmorgen wil ik met je stilstaan bij de woorden:

Uw woord is zeer gelouterd, Uw dienaar heeft het lief.

Het woord. In het Hebreeuws hebben woorden vaak meerdere betekenissen, bijvoorbeeld het woord ‘dabar’ dat hier in de tekst gebruikt wordt. ‘Dabar’ heeft niet alleen de betekenis van ‘woord’ maar ook van ‘daad’, in het Hebreeuws luister je als je ook doet waarnaar je hebt geluisterd.

Dat woorden en daden in het Hebreeuws onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn zit niet zo in ons westerse denken. Wij zijn geneigd om de begrippen ‘woord’ en ‘daad’ nogal van elkaar te scheiden. Ik denk aan het liedje: Geen woorden maar daden. Hoor je de scheiding die gemaakt wordt door het woordje ‘maar’?

Maar bij de Heere God is dat helemaal anders. Luister maar naar de woorden dij Hij voor het eerst sprak:

En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.

Bij de Heere God zit er bij wijze van spreken geen licht tussen het spreken en het doen, want

Want Híj spreekt en het is er, Híj gebiedt en het staat er.

Met andere woorden, God doet wat Hij zegt en Hij zegt wat Hij doet.

God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou.

Ik wil even stil blijven staan bij Gods eerste spreken:

De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.

Moet je indenken, er was sprake van een totale chaos, leegheid en donkerheid hier op aarde en God sprak één woord: Licht! Een er was licht. Daar had Hij geen zon, geen maan, geen sterren voor nodig. Het was er om dat Hij sprak: Licht.

Onbegrijpelijk. Wij denken dat wanneer er geen zon, maan en sterren zijn, dat het donker is. Maar dat is natuurlijk niet zo. Luister maar wat Jezus zegt:

Ik ben het Licht van de wereld; wie Mij volgt zal niet in het duister wandelen.

En van Jeruzalem staat:

En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.

Snap jij hoe dat kan? Ik kan er met mijn verstand niet bij. Maar ik geloof het wel want ik zie het dagelijks om mij heen: En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.

Zo simpel is het: Ik zie elke dag het licht, dus het is waar!

Wat hebben we toch met een goede God te maken. God maakt licht waar het donker is. En zo is het nog altijd. Het eerste spreken van God brengt licht. Het spreken van God brengt licht. Dat is een principe. Wanneer Hij spreekt komt er licht. Licht in je misschien wel stikdonkere bestaan. Wanneer je leven zwaar is en Hij er bij komt wordt het allemaal anders, dan wordt het licht! Luister maar naar al die verhalen van mensen die om hun geloof in de gevangenis gezeten hebben. Ik moet denken aan Corrie Ten Boom. Zij die haar bewakers kon vergeven voor de wandaden die zij deden. Wat verschrikkelijk, maar het was licht in de barak.

Het Woord van God is één: Woord en daad. Inderdaad.

 • Gods Woorden zijn Goud! Psalm 12 vers 7: De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal.
 • Gods Woorden zijn betrouwbaar! Psalm 33 vers 4: Want het woord van de HEERE is recht, en al Zijn werk betrouwbaar.
 • Gods woorden geven vertrouwen! Psalm 56 vers 5: In God prijs ik Zijn woord, op God vertrouw ik, ik vrees niet;
 • Gods woorden zijn goed. Psalm 119 vers 65: U bent goed voor Uw dienaar geweest, HEERE, overeenkomstig Uw woord
 • Gods Woorden wijzen je de weg! Psalm 119 vers 67: Voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu neem ik Uw woord in acht.
 • Gods Woorden brengen hoop! Psalm 119 vers 74: Wie U vrezen, zien mij en verblijden zich, omdat ik op Uw woord gehoopt heb.
 • Gods Woorden staan voor eeuwig vast! Psalm 119 vers 89. Voor eeuwig, HEERE, staat Uw woord vast in de hemel.
 • Gods Woorden verlichten! Psalm 119 vers 105: Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
 • Gods Woorden maken Levend! Psalm 119 vers 107:  Ik ben ten zeerste verdrukt; HEERE, maak mij levend overeenkomstig Uw woord.
 • Gods Woorden geven je houvast. Psalm 119 vers 133: Laat mijn voetstappen vaststaan in Uw woord, laat geen enkel onrecht over mij heersen.
 • Gods Woorden zijn waar. Psalm 119 vers 160: Vanaf het begin is Uw woord waarachtig
 • Gods Woorden geven inzicht. Psalm 119 ver 169: Laat mijn roepen naderen voor Uw aangezicht, HEERE; geef mij inzicht overeenkomstig Uw woord.
 • Gods Woorden veranderen koningen. Psalm 138 vers 4: Alle koningen van de aarde zullen U loven, HEERE, wanneer zij de woorden uit Uw mond gehoord hebben.
 • Gods Woorden zijn genezend. Mattheus 8 vers 8 en 16: De hoofdman antwoordde en zei: Heere, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt; maar spreek slechts een woord, en mijn knecht zal genezen zijn. (…) Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren, bij Hem, en Hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord, en Hij genas allen die er slecht aan toe waren.

Inderdaad, de Woorden van God zijn vol van kracht, betrouwbaar, je kunt er op vertrouwen, geven je houvast in je leven, geven je inzicht, doen koningen van gedachten wisselen, zijn genezend, staan vast, en geven licht als je het even niet ziet. Gods Woorden zijn zo allesomvattend, kortom de zijn Goud! Gelouterd Goud!

Ik wil vanmorgen afsluiten met een verhaal. Niet mijn eigen verhaal. Maar een verhaal van een Leraar. Iemand die jou en mij iets wil leren. Luister mee naar het verhaal:

Zie, een zaaier ging eropuit om te zaaien. En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg; en de vogels kwamen en aten dat op. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het; en doordat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel tussen de dorens; en de dorens kwamen op en verstikten het. En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het ene honderd-, het andere zestig-, en een ander dertigvoudig.

Misschien denk je: Wat is dit nu voor een verhaal. Luister dan naar het Woord van Jezus, want Hij legt het ook uit:

Als iemand het Woord van het Koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was; dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is.

Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik; en als er verdrukking of vervolging komt omwille van het Woord, struikelt hij meteen.

En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort; maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar.

Bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en begrijpt, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de één honderd-, de ander zestig-, en de ander dertigvoudig.

Ik hoop en bid dat je vanmorgen geluisterd en gehoord hebt naar het Woord van God. Het woord is nu aan jou!

LUISTER HIERONDER


 

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב