Psalm 119 vers 153 – 160:  Over barmhartigheid gesproken
26/03/2020

Psalm 119 vers 153 – 160: Over barmhartigheid gesproken

Passage: Psalm 119: 153 – 160

Zie mijn ellende aan en red mij,
want Uw wet heb ik niet vergeten.

Voer mijn rechtszaak en verlos mij;
maak mij levend overeenkomstig Uw belofte.

Het heil is ver van de goddelozen,
want zij zoeken Uw verordeningen niet.

Uw barmhartigheid is groot, HEERE;
maak mij levend overeenkomstig Uw bepalingen.

Mijn vervolgers en tegenstanders zijn met velen,
maar van Uw getuigenissen wijk ik niet af.

Ik zag hen die trouweloos handelen, en ik walgde,
omdat zij zich niet aan Uw woord hielden.

Zie toch hoe ik Uw bevelen liefheb;
HEERE, maak mij levend overeenkomstig Uw goedertierenheid.

Vanaf het begin is Uw woord waarachtig,
al Uw rechtvaardige bepalingen zijn voor eeuwig.

Psalm 119 vers 153 – 160

Over barmhartigheid gesproken
In het gelezen gedeelte blijkt dat de dichter van de psalm in grote nood zit. Alleen al in de eerste twee verzen horen we de dichter vijf gebeden uitroepen: Zie mij, red mij, verdedig mij, verlos mij en doe mij leven. De dichter van de psalm is zwak en kwetsbaar en vraagt God om acht te slaan op zijn ellende, zijn ellende te zien. Hij bidt om redding uit de ellendige situatie waarin hij zit.

En vervolgens doet hij een beroep op Gods barmhartigheid. Maar wat is barmhartigheid eigenlijk? Luister naar het volgende verhaal.

Er was eens een rabbi (een Joodse leraar) die elke avond voor de sabbat verdween. Het maakte de mensen nieuwsgierig. Ze dachten: hij heeft vast een geheime ontmoeting met God. Dus werd er een spion achter de rabbi aangestuurd.

Weet je wat die spion ontdekte? De rabbi vermomde zich als boer en ging een verlamde vrouw helpen. Hij maakte haar huisje schoon en zorgde voor het eten. Toen de spion terugkwam, vroegen de anderen hem: ‘En? Wat heb je gezien? Steeg de rabbi op naar de hemel?’ ‘Nee’, zei de man, ‘hij ging nog hoger.

Dit verhaal laat iets zien van wat barmhartigheid betekent. Het betekent: je ontfermen, je toebuigen naar iemand die in moeilijkheden zit. Dat is precies wat de Heere Jezus deed. Hij kwam van de hemel naar de aarde om zondaren te redden. Hij werd een dienstknecht en stierf zelfs aan het kruis.

Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam.

lezen we in Filippenzen 2:9.

Wij kunnen niet naar God opklimmen, maar Hij kwam naar ons toe. De Goede Herder kwam naar de aarde om het verlorene te zoeken.

Het Hebreeuwse woord voor barmhartigheid is ‘rachamiem’. Dat komt van ‘rèchèm’, het Hebreeuwse woord voor baarmoeder. Het woord wijst op veiligheid, bescherming en tederheid. Het gaat over de liefde moeder voor haar kleine kind.

Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot?(Jesaja 49:15)

en de tederheid van een vader voor zijn zoon

Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen. (Psalm 103:13).

Barmhartigheid is Gods liefde die beweegt, waardoor Hij zich uitstrekt naar wie hulp nodig heeft. Hij hoorde de noodkreet van de Israëlieten die als slaven in Egypte werkten.

Toen hoorde God hun gekerm, en God dacht aan Zijn verbond met Abraham, met Izak en met Jakob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde Zich over hen. (Exodus 2:25).

De Heere Jezus was met ‘ontferming bewogen’ over de mensen die dwaalden zonder herder.

Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, Jer. 23:1; Ezech. 34:2 zoals schapen die geen herder hebben. (Mattheus 9:36).

Barmhartigheid is niet zomaar een ‘kenmerk’ van God. Het raakt Zijn diepste wezen, Zijn hart. Hij is ‘barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid’ (Exodus 34:6).

Het is door Gods barmhartigheid dat er vergeving mogelijk is. Vandaar dat koning David bad in Psalm 51:

Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid.

Het kruisoffer van de Heere Jezus maakt duidelijk dat God barmhartig en tegelijk rechtvaardig is. Omdat God heilig is, moet de zonde gestraft worden. Omdat Hij barmhartig is, droeg Hijzelf de straf in Christus.

De Bijbel roept ons op om barmhartig te zijn; om te zorgen voor wie honger heeft, wie arm is, voor wie geen vader en moeder meer heeft.

Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is,

zegt de Heere Jezus in Lukas 6 vers 36.

Door naar God te ‘kijken’ (2 Korinthe 3:18) ga je op Hem lijken en wordt ook je eigen hart gevuld met barmhartigheid en liefde voor mensen in nood.

LUISTER HIERONDER


 

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב