Psalm 118 vers 1 – 4 Over goedertierenheid gesproken
04/02/2020

Psalm 118 vers 1 – 4 Over goedertierenheid gesproken

Passage: Over goedertierenheid gesproken

Loof de HEERE, want Hij is goed,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Laat Israël toch zeggen:
Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Laat het huis van Aäron toch zeggen:
Ja, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Laten wie de HEERE vrezen, toch zeggen:
Ja, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Psalm 118 vers 1 - 4

 

Over goedertierenheid gesproken
Zoals we zullen zien, is het een heel profetische en toepasselijke Pesach-Psalm, vol met verwijzingen naar Het Pesach-Lam Jeshu‘ah, Die de weg naar het leven met JaHWaH – God de Vader – voor ons opende.

Hoogstwaarschijnlijk was dit ook het laatste Psalm dat Jezus en Zijn discipelen zongen vlak voor Hij met hen naar de Olijfberg ging waar Hij even later werd opgepakt om voor ons Het Pesach-Lam te worden (Mattit-Jahu (Mattheus) 26: 30).

In de Bijbel hebben sommige gedeelten twee betekenissen, bijvoorbeeld een natuurlijke en een geestelijke betekenis.

Zo is het woord ‘goedertierenheid’ een vertaling van het Hebreeuwse woord ‘chesed’ zoals we dat ook tegenkomen in de verzen van Psalm 118.

In het oude schrift werd chesed letterlijk zo geschreven: deur, ingang – letterlijk: de wand of grens van de palmboom bewegen of binnengaan.

Even een stukje achtergrond. Een palmboom groeit continu met verse bladeren aan de top. Een eindje onder de top gaan de bladeren dood.

Ze gaan dan naar beneden hangen, verdrogen en raken in elkaar verward. Zo vormt zich een soort ‘rok’ of ‘nest’ van droge, stekelige bladeren, die mensen belemmeren om bij de dadels bovenin te komen.

Chesed kan fysiek slaan op het weg­halen van die lastige ‘rok’ van de palm­boom, bestaande uit hard geworden en daardoor scherpe, dorre bladeren die rond de stam hangen. Dit weghalen is van onderen af, is dus ook voor een volleerd palmboom-klimmer een lastig klusje.

Het moet van boven af gebeuren, zeggen de kenners.

Nu moet u weten dat de palmboom een beeld is van de Boom des Levens. Na dat de mens geluisterd had naar de tegenstander en God was gaan wanttrouwen plaatste de Heere God cherubijnen als afzetting rond de Boom des Levens.

Maar God wilde niet dat dit wantrouwen eeuwig zou blijven voortwoekeren.

Metaforisch slaat het woord chesed dan op het toegang verlenen tot binnen dit hek rond de Boom des Levens, dus op nieuw (eeuwig) leven geven, uit genade. Dit is dan uiteraard alleen mogelijk voor degene die zijn vertrouwen wel op God stelt, al blijft het volledig Gods genade.

Nu naar Pesach en het ermee in verband staande werkwoord pásach heeft het de betekenis van een opening maken in de palmboom-grens/afscherming; of een opening in de afscherming rond de Boom des Levens.

De vraag is dan: kunnen we zelf zo’n opening maken naar de Boom des Levens? Lukte het bij de palmboom al niet zonder gevaar, hier is het antwoord op die vraag een heel duidelijk: nee, dat kunnen we niet.

Voor vergeving en verzoening is het nodig dat er bloed vloeit  Gods woord was dat als we in wantrouwen toch aten van de vrucht van die ene boom ‘van kennis van goed en kwaad’, daarop de dood zou volgen

Vandaar dat pasach ook betekent: verlamd zijn, iets niet kunnen.3

Alleen God kan Pesach bewerken, en er moet bloed bij vloeien, dat is nu duidelijk. Van de mens vraagt het om vertrouwen in de goedheid van God.

Dus zonder bloedvergieten is er geen vergeving, geen genade of chesed en geen Pesach

Dit alles is een heel duidelijke heenwijzing naar  de Heere Jezus, Jeshu‘ah en naar de verlossing door Hem bereid>

Jezus Christus. Hij heeft de weg bereid en gaat ons voor naar het beloofde land: een heerlijke toekomst met Hem!. Dus:

Loof de HEERE, want Hij is goed,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Laat Israël toch zeggen:
Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Laat het huis van Aäron toch zeggen:
Ja, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Laten wie de HEERE vrezen, toch zeggen:
Ja, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.


Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב