Psalm 113 vers 1-3: Over God loven gesproken
06/12/2019

Psalm 113 vers 1-3: Over God loven gesproken

Passage: Psalm 113:1-3

Halleluja!
Loof, dienaren van de HEERE,
loof de Naam van de HEERE.

De Naam van de HEERE zij geloofd,
van nu aan tot in eeuwigheid.

Vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat,
zij de Naam van de HEERE geprezen.

Psalm 116 vers 1-3

Over God loven gesproken
Psalm 113 is de eerste van de psalmen we tot de ‘Halleel’-psalmen rekenen. Deze ‘Halleel’-psalmen zijn de psalmen 113 tot en met 118. Deze lofpsalmen worden op alle feestdagen (uitgezonderd Poerim) en op Rosj Chodesj (eerste dag van iedere maand in de joodse jaartelling) tijdens de joodse feesten uitgesproken.

Bij het Pesach werd het Halleel gezongen tijdens het slachten van de offerlammeren in de tempel, in de namiddag van de voorbereidingsdag op de 14e Nisan en ook later thuis bij de viering van de Pesach.

De Psalmen 113 en 114 werden voor de maaltijd gezongen, en 115-118 erna. We lezen in Marcus 14 vers 26 dat Jezus met zijn discipelen de maaltijd had gevierd, na het beëindigen van de lofzang. In Mattheüs 26:30 lezen we: ‘En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg.’

De Psalm opent direct al met een lofzang: Hallelujah!, of 'Prijst God!'. Het woord is samengesteld uit twee woorden: Hallelu en Jah. Hallelujah heeft dus de betekenis van 'Prijst Jahweh!'

In de verzen die we gelezen hebben worden de dienaren van de HEERE tot driemaal toe opgeroepen om de Naam van Jaweh, de HEERE, de Ik Ben, te loven. ‘Loof dienaren, van de HEERE, loof de naam de Naam van de HEERE. De Naam van de HEERE zij geloofd.’

De dienaren van de HEERE worden opgeroepen om Hem te loven. De vaag is dus logisch wie deze dienaren zijn. Mozes wordt bijvoorbeeld een dienaar genoemd in Deuteronomium. 34 vers 5. Ook Jozua in Jozua 24 vers 29. En David in Psalm 36:1.

Maar ook het volk Israël wordt een dienaar of knecht van de Heere, de Ik Ben,  genoemd, zoals bijvoorbeeld in Jesaja 41 vers 8: “Maar gij, Israël, Mijn knecht, gij Jakob, dien Ik verkoren heb; het zaad van Abraham, Mijn liefhebber”.

Maar de ultieme knecht of dienaar is natuurlijk Jezus.

Israel wordt in deze psalm dus als volk door de Heere God opgeroepen om de Naam van de Heere te loven. Uiteindelijk is dat ook de plaats en de roeping van het volk als dienaar van de HEERE. Kijk maar eens naar het leven van de andere dienaren die we hier genoemd hebben, Mozes, Jozua, Jezus. Allemaal hebben zij Gods Naam groot gemaakt.

In het hedendaagse Israel zien we daar nog niet zoveel van, maar er zal een tijd komen, wanneer Israel op haar plaats zal zijn, dat deze verzen voluit waarheid zullen zijn. Israel zal haar plaats, haar positie, haar roeping voluit waar maken. Dan zal, zoals het laatste vers zegt:

‘Vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, de Naam van de HEERE geprezen worden.’

In Jesaja 11 vers 9 lezen we:

‘want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.

Maleachi 1:11, waar staat geschreven

Want vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zal Mijn Naam groot zijn onder de heidenvolken; in elke plaats zal aan Mijn Naam een reukoffer gebracht worden, en een rein graanoffer. Voorzeker, Mijn Naam zal groot zijn onder de heidenvolken, zegt de HEERE van de legermachten.

Wat een geweldige beloften liggen er nog te wachten. Maar niet lang meer, want de voetstappen van Zijn wederkomst horen we al. Maar we worden nu al opgeroepen om de Naam van de Heere groot te maken. Kom,

Loof, dienaren van de HEERE,
loof de Naam van de HEERE.
De Naam van de HEERE zij geloofd,
van nu aan tot in eeuwigheid.

Muziek
Van waar de zon op gaat

Tekst
Vanwaar de zon opgaat,)
Tot waar zij daalt, ondergaat,)2x
Zij de naam van God geloofd.)

Prijst dan de Heer,
Allen die Hem echt willen dienen.
Looft de naam van onze God.
(halleluja) Prijst dan de Heer
Van nu af aan tot in eeuwigheid.


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב