Psalm 110 -5-  Over de rechterhand gesproken -2-
16/04/2021

Psalm 110 -5- Over de rechterhand gesproken -2-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Belofte voor de Priesterkoning

Een psalm van David.
De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken:
Zit aan Mijn rechterhand,
totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben
tot een voetbank voor Uw voeten.

2De HEERE strekt Uw machtige scepter uit vanuit Sion
en zegt: Heers te midden van Uw vijanden.

3Uw volk is zeer gewillig
op de dag van Uw kracht,
getooid met heilig sieraad;
uit de baarmoeder van de dageraad
is voor U de dauw van Uw jeugd.

4De HEERE heeft gezworen
en Hij zal er geen berouw van hebben:
U bent Priester voor eeuwig,
naar de ordening van Melchizedek.

5De Heere is aan Uw rechterhand,
Hij verplettert koningen op de dag van Zijn toorn.

6Hij spreekt recht onder de heidenvolken,
vult het slagveld met dode lichamen
en verplettert hem die het hoofd is over een groot land.

7Hij drinkt onderweg uit de beek,
daarom heft Hij Zijn hoofd omhoog.

Psalm 110 -5-

Over de rechterhand gesproken -2

De voorgaande keer hebben we met elkaar stilgestaan bij de rechterhand naar aanleiding van het eerste vers van deze Messiaanse psalm en ik wil daar vandaag nog een keer met je bij stil staan.

In Exodus 29:20 lezen we: U moet de ram slachten, wat van zijn bloed nemen en dat strijken op de rechteroorlel van Aäron en op de rechteroorlel van zijn zonen, op de duim van hun rechterhand en op de grote teen van hun rechtervoet” (zie ook Lev. 8:23+24; 14:14, 17, 25, 28).

Het centrale onderwerp van dit hoofdstuk is de wijding en heiliging van de priesters en het gaat hier over het verzoeningsbloed dat reddend is.
In dat kader kunnen we verstaan dat hier hun ‘horen’, ‘handelen’ en ‘lopen’ een speciale status krijgen, omdat ze ingesmeerd zijn met het bloed van de ram.

Van te voren (vs. 15 en 19) hadden de priesters al hun handen op de kop van de ram gelegd, zodat hun daden verzoend werden. Het was de zondebok en een type van de Messias.

We lezen ook dat de delen van deze ram als beweegoffer voor het aangezicht van de Heere bewogen moesten worden en daarmee is de verwijzing naar de opstanding van de Messias compleet. Dit bewegen (offeren) is niet zo maar wat heen en weer slingeren, maar een oprijzen en neerdalen van datgene wat gedood was.

Maar er wordt in de Schrift ook gesproken over het rechter oog: In 1 Samuël 11:2 lezen we: Maar Nahas, de Ammoniet zei tegen hen: Op deze voorwaarde zal ik een verbond met u sluiten, dat ik bij u allen het rechteroog uitsteek. Zo zal ik schande over heel Israël brengen.

Hier wordt door Nahas geëist dat het beste oog van de mannen van het leger van koning Saul eruit gestoken zou worden. Een idioot hoge eis, maar indien uitgevoerd, desastreus voor Israëls leger. Dan wordt de Geest van God vaardig over Saul, hij ontsteekt in woede en verslaat Nahas verpletterend en hij wordt vervolgens tot koning aangesteld in Gilgal (Gil-gal = de grote ommekeer).

En in Zacharia 11, vers 17 lezen we: Wee de herder van niets, die de kudde in de steek laat. Het zwaard zal zijn arm treffen en zijn rechteroog. Zijn arm zal helemaal verstijven, zijn rechteroog zal helemaal dof worden.
Ook hier worden als straf de herders verlamd door hun belangrijkste oog en arm buiten werking te stellen.

Vervolgens wordt in het Eerste Testament over de rechterschouder en de rechterachterbout gesproken.
In Exodus 29:22 lezen we: Maar de borststukken en de rechterachterbout bewoog Aäron als beweegoffer voor het aangezicht van de Heere, zoals Mozes geboden had (zie ook Leviticus 7:32-33, 8:25-26, 9:21).
Zodra het over een beweegoffer gaat, weten we dat het over de opstanding gaat, immers het geslachte en in delen gesneden dier beweegt weer. En meer specifiek gaat het hier over de rechterschouder van waaruit de rechter voorpoot wordt aangestuurd (de aanvalsklauw) en over de rechter achterbout van waaruit de rechterpoot (de afzetpoot) wordt bediend. Beide - overdrachtelijk gezien- de meest belangrijke ledematen van een viervoeter.

In de meeste talen is er ook een ongelijkheid terug te vinden in de overdrachtelijke betekenis van links en rechts. In ons woord ‘rechts’ ligt het woord ‘recht’ ingesloten wat terugkomt bij ‘rechtvaardig’ en ‘gerechtigheid’. Bij ‘links’ is dat toch anders, daar zit ‘link’ in en dat is ‘onbetrouwbaar’ of vals.

De richter Ehud maakte op ‘slinkse’ wijze gebruik van zijn linkshandigheid volgens Richteren 3:21.
Het woord ‘recht’ vinden we veel terug in onze taal en steeds met een positieve betekenis zoals: Rechtvaardig, rechtmatig, rechtop, rechtschapen, rechtszaak, rechtuit, rechthuis, rechter.

Saulus moest ook gaan naar de straat genaamd ‘de Rechte’ (Hand. 9:11). Hij had de Heere ontmoet en ging vanaf toen de goede kant op.
Het woord ‘rechts’ in het Engels is: ‘right’ en dat betekent ook rechtvaardig en ok. ‘Links’ is hier: ‘left’ en dat betekent ook: ‘achterlaten’ of ‘laten’.

‘Recht door zee gaan’ betekent iets op de goede manier aanpakken en doorpakken. Als iemand of iets ‘link’ is, kun je beter maar niet met diegene omgaan, want dat is gevaarlijk en kan verkeerd aflopen. Iemand met ‘twee linkerhanden’ is doorgaans iemand die buitengewoon onhandig is. Iemand of iets ‘links laten liggen’ betekent: er niet mee om gaan of vermijden.

En: ‘De linkerhand niet laten weten wat de rechter doet’. Dit is overgenomen uit Mattheüs 6, vers 3: “Maar als u een liefdegave heeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet.”

De goede rechterhand geeft een liefdegave. De linkerhand wordt hier vergeleken met wat er in het voorgaande vers omschreven staat: “Wanneer u dan een liefdegave heeft, laat het niet voor u uit bazuinen, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat ze door de mensen geëerd zouden worden.”

Een mooi voorbeeld staat in Genesis 48:13 en 14 bij het zegenen van de beide zonen van Jozef door hun opa Jakob. Het gaat om Efraïm en Manasse, van wie Manasse de eerstgeborene was.
De oude Jakob was praktisch blind (vs. 10) maar God stuurde het zo dat hij de linkerhand op het hoofd van Manasse legde en zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm. Hij kruiste dus bewust de handen en Jozef ziet het en vindt dat kwalijk (vs. 17) en zegt dat ook tegen zijn oude vader. Jozef zei tegen zijn vader: “Niet zó, mijn vader, want dit is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd.”
Hier ook is het bij de menselijke, zegenende hand van belang of het de rechter dan wel de linker is.
Beide handen zegenen, zo blijkt uit de vers 19b, maar “toch zal zijn jongste broer meer aanzien krijgen dan hij, en zijn nageslacht zal tot een grote menigte van volken worden.”

Het zit hem natuurlijk niet echt in de menselijke rechterhand, maar om de zegeningen die God van plan is te geven. En het gaat over het eerstgeboorterecht bij mensen die toch echt een type zijn van dé Eerstgeborene uit de doden, Christus Jezus (zie ook Gen. 4:22, Num. 3:13, Rom. 8:29 en Kol. 1:15).

In Mattheüs 25:31-46 gaat het over het laatste oordeel wat uitgevoerd zal worden na de tweede komst van Christus als Hij zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. De volken zullen dan bij elkaar worden gebracht voor die troon en Christus zal ze van elkaar scheiden ‘zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. “En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, en de bokken aan Zijn linkerhand. Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn, Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging der wereld” (vs. 33-34).

Daarna wordt in de volgende verzen uitvoerig beschreven wat hiervoor de criteria zijn. Maar dan komt het oordeel voor de anderen in vers 41: “Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is.”

Dat is duidelijke taal. Het loopt niet goed af met diegenen die aan Zijn linkerhand worden geplaatst in die toekomstige periode van het Koninkrijk. Maar dit is dan tevens ook de enige Bijbeltekst waar overdrachtelijk over Gods linkerhand wordt gesproken.

De verschillen tussen links en rechts zijn groot in de Bijbel. Er blijkt een diepere betekenis in te liggen met het oog op Gods handelen. Laten vooral de linkshandigen onder de lezers zich dus niet achtergesteld voelen, want daar gaat het niet om.

Het gaat om hoe God werkt en de terminologie die Hij daarvoor in Zijn Woord gebruikt om daarmee ook Zijn principes duidelijk te maken. Hij is een liefdevolle en gulle God Die ondersteunt en sterkt met Zijn machtige rechterarm en dat hebben we als mens zo dringend nodig (zie Jes. 41:10). We kunnen, linksom of rechtsom, gelukkig altijd bij Hem terecht!

Als dat geen zegen is.

Deze morgen heb ik gekozen voor een lied uit de bundel van Opwekking, nummer 750. Het lied is geschreven naar aanleiding van Filippensen 2 vers 9 tot en met 11:

9 Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam,

10 opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn,

11 en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

Elohim, de Schepper God
El Olam, Die eeuwig is en blijft
El Elyon, de hoogste God
God van almacht, El Shaddai

Eer en glorie, kracht en zegen
Voor Uw Naam, o Heer
Eer en glorie, kracht en zegen
Voor Uw Naam, o Heer

Jahweh Jireh, God Die zorgt
Zebaoth, de Hemelleger-Heer
De herder God, Jahweh Roï
Altijd bij ons, Heer Shammah

Uw Naam, een lied in de nacht
Voor U, voor Wie U bent
Uw Naam, de prachtige Naam
Van Jezus
Uw Naam, een lied in de nacht
Voor U, voor Wie U bent
Uw Naam, de prachtige Naam
Van Jezus

Adonai, mijn Heer, die leidt
El Roè, Die altijd waakzaam blijft
Heer Sjalom, de Vredevorst
Immanuël, hier bij ons

https://www.youtube.com/watch?v=TofzQicSs9Y

DELEN

[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב