Psalm 116 vers 16 Over de Dienaar gesproken
29/01/2020

Psalm 116 vers 16 Over de Dienaar gesproken

Passage: Psalm 116: 16

Psalm 116 vers 16

Och HEERE, voorzeker, ik ben Uw dienaar,
ik ben Uw dienaar, een zoon van Uw dienares;
U hebt mijn boeien losgemaakt.

Psalm 116 vers 16a

Over de Dienaar gesproken
In de voorgaande overdenking hebben we gezien dat we deze psalm zeker ook op ons, mensen van vandaag mogen betrekken. Maar tegelijkertijd hebben we ook gezien dat Psalm 116 ook, of  misschien moeten we wel zeggen juist, op het leven van de Heere Jezus moeten toepassen.

En zo is het ook in de woorden die we zojuist met elkaar gelezen hebben. En we lezen ze nog een keer:

Och HEERE, voorzeker, ik ben Uw dienaar,
ik ben Uw dienaar, een zoon van Uw dienares;
U hebt mijn boeien losgemaakt.

In Markus 10:45 lezen we:

‘Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en  Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.’

Hoewel vele eeuwen de kerk dacht dat zij de plaats van Israel ingenomen hadden was Jezus uitsluitend gezonden als de Dienaar van Zijn volk Israel. In Mattheus 15 vers 24 lezen we:

‘Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël.’

Dat met deze verzen in eerste instantie de Heere Jezus bedoelt wordt, wordt nog sterker benadrukt door de woorden

ik ben Uw dienaar, een zoon van Uw dienares

Het is hier opvallend dat de Schrijver van de psalm zich niet beroemd op zijn vader, maar op zijn moeder die ook al dienares was. Er was dus spake van een innige relatie tussen de zoon en zijn moeder.

In Lukas 1 vers 38 lezen we de woorden

Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord

En in Lukas 1 vers 46 tot 48 lezen we:

En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot, en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker, omdat Hij heeft omgezien naar de nederige staat van Zijn dienares.

Wat een geweldige rijkdom zien we hier in het Woord van God. Wat een prachtige eenheid is Gods Woord. Psalm 116 spreekt over Jezus die komen zou als een dienaar.

Ook de profeet Jesaja schrijft hierover in hoofdstuk 42 vers 1:

Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb.

Door zijn Vader te dienen, werd Jezus ook onze dienaar. Je zou denken dat iemand die door God werd gestuurd om onze Verlosser en onze Koning te zijn, op zijn minst werd gestuurd in hemelse pracht, zodat de wereld meteen zou begrijpen wie Hij was, en waarom Hij kwam!

Maar we lezen in Filippenzen 2 vers 7 de dat Hij afstand deed van het Gode gelijk zijn, en dat Hij ‘de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is.’

Wij mensen kennen een aangeboren egoïsme, en we zijn geneigd om te denken dat als de anderen ons maar dienen en ons goed behandelen, dan worden we wel gelukkig.

Maar echt geluk heeft natuurlijk een veel diepere bron! Jezus zei in Lukas 22 vers 27:

Ik ben in uw midden als dienaar.

Hij toonde dit heel duidelijk aan, doordat Hij zelf hier een voorbeeld in was. Hij zegt ook over zichzelf:

Gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.

Jezus diende de anderen niet om door hen geëerd te worden, maar omdat Hij van ze hield. Hij diende de mensen die Hem niet iets terug konden doen. Kleine kinderen, lammen, blinden, melaatsen en verstotenen konden bij Jezus komen en troost en genezing vinden.

Jezus diende uit liefde, niet omdat anderen het verdienden.

Jezus had gerechtigheid lief, en haatte ongerechtigheid, en daarom heeft God Hem met vreugdeolie gezalfd boven zijn deelgenoten (Hebr. 1:9). Met andere woorden: Hij was de gelukkigste mens ooit op aarde!

Wij worden opgeroepen om Hem navolgen. In eerste instantie om Hem te dienen, maar in Galaten 5 vers 13 en 14 lezen we:

dien elkaar door de liefde. Want de hele wet.[dat is de Thora] wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

 


Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב