Parashat Noach
01/11/2019

Parashat Noach

Spreker:
Passage: Genesis 6:1-11:33, Jesaja 54:1 55-5, Mattheus 24:32-46

Met het lezen van de Parasha Noach maken we een verbinding tussen geschiedenis en heden. Feitelijk gezien een trieste constatering want de dagen van toen waren vol geweld (Hamas)en verdorvenheid. Bijna al het moois van de schepping en bovenal de kroon der schepping, de mens, was vergaan. De glans was er af, het was dof en duister geworden op de aarde. Slechts de familie van Noach wandelde nog op De Weg van behoud en redding.

Heden ten dage zien we veel overeenkomsten. Dank aan de Ene en Eeuwige dat Hij dezelfde is gebleven “de Sem boven alle Sem! Zo zal anti-Sem-itisme- nooit zegevieren want Adonai waakt over Zijn oogappel en gemeente en laat niet varen het werk Zijner handen. Zo is deze Parasha van Noach, ondanks de donkere achtergrond, er één van Eeuwige hoop, troost en genade en een boog in de wolken.

Presentator
Arnold Visscher

Hieronder treft u de tekst aan:

De Parasha begint met het verhaal van Noach en de zondvloed. Tien generaties na Adam en Eva. Een wereld vol geweld en immoraliteit. De Almachtige besluit om een vloed te brengen die de bevolking van de ganse aarde, met uitzondering van Noah en zijn familie, (8 mensen) zal vernietigen. In Mattheus en Lucas lezen wij over de eindtijd die vergeleken wordt met “de dagen van Noach.

Elle toledot; dit zijn de afstammelingen van Noach Gen. 6:9 = voortbrengen of geboren. Je leest het geregeld in Genesis.

Namen van Bijbelse personen hebben te maken met de bestemming waartoe zij geroepen zijn.

Noach betekent rust en troost.

Noach, zoon van Lamech en de kleinzoon van Methusalem. Een vroom en rechtvaardig man, de letters genade (chen חן), verborgen. ‘Adonai was Noach genadig,rechtschapen man, iesh tsadiek איש צדיק. "teivah" gebruikt voor "ark" (=hier grote, zwevende "doos").Later in het Boek Shmot/Exodus hetzelfde woord wanneer Moshe/Mozes in een arkje wordt gelegd.

Genesis 6:5-8: De Eeuwige zag dat alle mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van dat Hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. Ik zal de mensen die Ik heb geschapen van de aarde wegvagen, dacht Hij, en met de mensen ook het vee, de kruipende dieren en de vogels, want Ik heb er spijt van dat Ik ze heb gemaakt. Alleen Noach vond bij de Eeuwige genade.

Noach moest de ark langzaam bouwen, 120 jaar. Periode voor berouw.

Gewelddadige (geweld=hamas) en demonische wereld, allerlei verboden magische rituelen en kennis. Zie brief Judas (gevallen engelen). Maar één familie die oprecht G’d diende. Zie Boek des Oprechten waarnaar in de Bijbel door Jozua en Samuel verwezen. Twee lijnen Henoch en Noach. Via Noach zijn Naam voortzetten op aarde. De familie van Noach vertegenwoordigde op dat moment G’ds volk op aarde.

Boek des Oprechten staat Noach en Methusalem beiden G’ds Woord verkondigen aan de mensen, dag na dag gedurende 120 jaar. Vlak voor de zondvloed stierf Methusalem (969 jr.),  in het Hebreeuws o.a.: “na hem zal het gebeuren”.

Masoretische tekst Tenach en Samaritaanse Pentateuch is Noach bijna direct na het overlijden van Methusalem de ark binnengegaan. Gen. 7:16 en de Eeuwige sloot de deur achter hem toe. Deur (Daleth) is (Joh. 10:7), Jesaja 26:19 “Kom, mijn volk, ga in uw binnenkamers, en sluit uw deuren achter u; verberg u een korte tijd, tot de gramschap over is. Want zie, de Here verlaat Zijn plaats om de ongerechtigheid der bewoners van de aarde aan hen te bezoeken.” Jesaja gebruikt hier deur-daleth als ”de deuren van de hemel”. Binnenkamer “hadar” = “slaapkamer” “allerbinnenste kamer” of “de bruidskamer” en tegelijkertijd een plaats is om je (voor een korte tijd) te verbergen! De ark ingedeeld in vakken, “ken” Hebreeuws wat nest betekent. Eén lichtopening in de ark. De Ruach Hakodesh, zweefde over de wateren.

- - - - -

De vloed 40 dagen en nachten. Alle levende ziel vergaat. Na 40 dagen stopt de regen, de ark loopt vast op de berg Ararat. Noach laat na een raaf een duif los en deze keert bij de tweede vlucht terug met een olijftak.

Een olijf produceert olie; kan niet mengen met andere vloeistoffen en drijft naar de top. De boodschap aan Noach was dat de mensheid na de Zondvloed verplicht waren hun wegen te verbeteren. Het was verboden om zich ooit opnieuw te mengen zoals het eerder had gedaan.

Noach dankt G’d door een altaar te bouwen. Adonai sluit met Noach een briet ברית, een verbond: er zal nooit meer een allesvernietigende watervloed komen. Rabbijnen de zgn. 7 Noachidische Geboden opgesteld als een richtlijn voor de mensheid en een humane samenleving. Staan niet bij elkaar in de Torah wel allemaal Bijbels! Stichting van Amerika zeven geboden onderschreven.

De zeven zijn: Eer Adonai en doe niet aan afgoderij (Gen. 18:19); vloek de Naam van Adonai niet (Lev. 24:16); stel rechters aan (Gen. 18:19); snij geen stukken vlees af van levende dieren (Gen. 9:4); steel niet (Gen. 2:16-17, blijf van de Boom af...); bega geen onzedelijkheid (Lev 20:10-21); vergiet geen bloed (Gen.9:6).

De ark van Noach in kinderkamers ed. De Heer zelf teken, boog van trouw aan zijn volgelingen schonk na de vloed. De boog (haqqeset) in de wolken, teken tussen Mij en de aarde.

Ook gebruikt voor de boog waar je pijlen mij afschiet (Gen. 27:3 en Ps. 60:6). Een gevechtswapen, G’ds ultieme plan is rust/troost. Genade en verlossing. Zie Jona, Yom Kipoer lezen. Yeshua zegt: “ik geef u het teken van Jona”.

De Joden kort gebed bij regenboog:

"Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech ha'olam oseh ma'aseh vereshit", vrij vertaald:

"Ik prijs U, Eeuwige God, koning van het heelal, die alles schiep".

- - - - -

Lezing tweede Testament vergelijk dagen van Noach (Lot). Tijd antichrist, Aramees “i qi’amtho”, gezegde “Zolang er een enkele goede discipel op deze wereld is, zal de i qi’amtho niet beginnen”.

Parallel met Henoch, weggenomen voor dat de zondvloed kwam (365 jaar). Twee verschillende wegen, één met Noach en één met Henoch. Noach voorbestemd om G’ds Naam op aarde voort te zetten, met zijn familie in de ark door de zondvloed heen en G’d beschermde Noach. Niet een rustig ‘dobberen over de wateren’ zie boek des Oprechten, gelijkenis met Openbaring, slang – de satan - een enorme waterstroom uit zijn bek achter de vrouw – Israël.

Parallel tussen Noach en Israël.

De Heer heeft een plan met deze wereld via Israel Jesaja 29:14 “Ik ga voort wonderlijk met dit volk te handelen”.

Genesis hele plan van G’d met deze wereld en gemeente.

De eerste profetie van Noach (naast Henoch en Lamech):

Cham in zijn zoon Kanaän wordt vervloekt en geprezen wordt de G’d van Sem.

Sem is naam, Cham is donkerheid, Kanaän is koopman en Jafeth is uitbreiding.

G’d geprezen als de G’d van Sem. Israël al reeds uitverkoren door G’d in de persoon van Sem, bepaalde toen al met welke van de families Hij zich zou verbinden.

Conclusie nageslacht van Cham en Jafeth, de hele wereldbevolking hun zegen zullen ze vinden bij Sem. Tegen Abraham zegt, wie u zegent, zal Ik zegenen en wie u vervloekt zal Ik vervloeken. Geldt tot op de dag van vandaag.

De volken rondom Israël gegroepeerd. G’d zag  Israël al te midden van alle volken. Deut. 32:8

“Toen de Allerhoogste aan de volken hun erfenis toedeelde, toen Hij de mensenkinderen van elkaar scheidde heeft Hij de grenzen der volken vastgesteld naar het aantal der zonen van Israël” De G’d van Israël is de bepalende!

De Eeuwige zegt ik zal een keer brengen over hun lot en mij over hun ontfermen.

Plan besloten in de profetie van Noach. Een zegen een rustplaats is er voor Jafeth, voor alle volkeren in de tenten van Sem-Israel. Wanneer de Heer zichtbaar, in macht en majesteit als de Messias terugkeert op de Olijfberg. Alle volkeren Israël gaan erkennen als de meerdere en dan zullen ze zich aan Eeuwige moeten onderwerpen. Zacharias 14:17-19 Wanneer een volk niet optrekt om het Loofhuttenfeest....

Jesaja 60:12 wie Israël niet willen dienen .....,

Het heil is uit de Jood, Jesaja “volken zullen uw heil en heerlijkheid zien”.

Onze rust bij  de G’d van Sem.

Sem vader van Heber = doortrekker-pelgrim. G’d zoekt Hebers, doortrekkers, pelgrims, geen naam op aarde, zoeken Gods koninkrijk, eren de God van Sem. In een naam, in Zijn naam ligt alles besloten, dat is Openbaring.

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב