Over wraak gesproken
09/11/2021

Over wraak gesproken

Passage: Psalm 99

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 99
De macht van de HEERE is groot

1 De HEERE regeert; laten de volken sidderen.
Hij troont tussen de cherubs; laat de aarde beven.

2 De HEERE is groot in Sion,
Híj is verheven boven alle volken.

3 Laten zij Uw grote en ontzagwekkende Naam loven.
Heilig is Hij.

4 Loof de macht van de Koning, Die het recht liefheeft.
Ú hebt een billijk bestuur gevestigd,
Ú hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jakob.

5Roem de HEERE, onze G-d;
buig u neer voor de voetbank van Zijn voeten.
Heilig is Hij.

6 Mozes en Aäron waren onder Zijn priesters,
Samuel onder wie Zijn Naam aanriepen;
zij riepen tot de HEERE
en Híj verhoorde hen.

7 Hij sprak tot hen in een wolkkolom;
zij hebben Zijn getuigenissen in acht genomen
en de verordeningen die Hij hun had gegeven.

8 HEERE, onze G-d, Ú hebt hen verhoord;
U bent voor hen een vergevend G-d geweest,
hoewel U wraak oefende over hun daden.

9 Roem de HEERE, onze G-d;
buig u neer voor Zijn heilige berg,
want heilig is de HEERE, onze G-d.

Over wraak gesproken
Gisteren heb ik u naar aanleiding van vers 8 beloofd om met u stil te staan over G-ds wraak. Gisteren spraken we over ‘een vergevend G-d’. En vandaag willen we stuil staan bij de woorden: ‘U bent voor hen een vergevend G-d geweest, hoewel U wraak oefende over hun daden.’

Maar de HEERE zei tegen hem: Daarom zal al wie Kaïn doodt zevenvoudig gewroken worden! En de HEERE merkte Kaïn met een teken, zodat niemand die hem tegenkwam, hem zou doden.

Gisteren stonden we bij deze tekst eveneens stil, en toen in het kader van vergeving. En vandaag in een adem als het ware spreekt de Aanwezige over wraak. Ovver zevenvoudige wraak zelfs, al wie Kain dood.

Mee sta mij toe dat ik nog een aspect van G-ds vergevende genade onder uw aandacht wil brengen en dat zit toch, en misschien moet ik zeggen, alweer, in de vertaling. Maar het is een belangrijk aspect. In onze vertaling lezen we: U bent voor hen een vergevend G-d geweest. En het zou zo maar kunnen dat G-ds vergeving een eenmalige actie is. G-d vergeeft eenmaal en daarmee is het klaar. Maar in het Hebreeuws staat het eigenlijk zo: een vergevende G-d was U voor hen. G-d is vergevend. Met andere woorden: Het is een doorgaande daad, een doorgaande houding van de Eeuwige. Is dat geen genade? Altijd, ons hele leven door is Hij een vergevend G-d.

Maar we moeten eerlijk zijn: Zoals we gisteren lazen, vergaf G-d Kain wel, Hij hield Kain immers in leven, terwijl Kain daar geen recht meer op had, maar tegelijkertijd had Kain zijn hele leven wel een dwalend bestaan. Want er staat: en hij woonde in het land Nod (Nod betekent: dwalen). Hij woonde daar… ten oosten van Eden. Verbannen van de hof.

Ik moet denken aan een les die ik ooit geleerd heb van een oude leraar van mij. Nu moet u weten dat ik opgegroeid ben in een kerkverband waarbij de gedachte bij mij postvatte dat G-d een hekel aan me had. G-d moest immers wel een hekel aan mij hebben omdat ik zonden deed. Maar de les die ik leerde was. Dat G-d de zondaar niet haat, maar juist lief heeft. Zondaren zijn nota bene bij uitstek mensen die Hij lief heeft. Maar de zonden, de daden die zondaren doen, die haat Hij.

Want zo lief heeft G-d de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Want G-d heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van G-d.

dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht.

Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden.

Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in G-d gedaan zijn.

Met andere woorden: G-d heeft de zondaar lief, maar haat dus de kwade werken. En dat is ook precies wat we in Genesis 4 lezen in het geval van Kain. De Aanwezige hield Hem in het leven, maar tegelijkertijd moest Kain dwalend op deze aarde zijn weg gaan.

Mar we lezen het ook in de Psalm 99 die we zojuist gelezen hebben:

U bent voor hen een vergevend G-d geweest, hoewel U wraak oefende over hun daden.

Oei, oie oei, wat kunnen we blij zijn en Hem danken dat hij een steeds maar weer vergevende G-d is. Zonder ophouden, zonder eind. Tot aan onze allerlaatste snik.

En als we dat een beetje gaan begrijpen, dan zingen we met de dichter van Psalm 99 mee:
Roem de HEERE, onze G-d!

Als dat geen zegen is!

DELEN:
[Sassy_Social_Share]

 

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב