Over wijsheid gesproken
26/05/2021

Over wijsheid gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 90 Naardense vertaling

Een gebed, v. Mozes, de man G’ds).
Heer, schuilplaats zijt gij ons geweest
in geslacht na geslacht.

Van eer de bergen werden gebaard
en gij aarde en wereld voortbracht,
van eeuwig tot eeuwig
zijt gij G’d.

Gij doet een mens weerkeren tot molm,
gij zegt:
zonen van Adam, keert weer!

Want duizend jaren zijn
in uw ogen
als de dag van gister zo die voorbijgaat,
als een wake in de nacht.

Gij spoelt ze weg, zij zijn een slaap,
in de ochtend
als gras dat opschiet:

in de ochtend in bloei en het schiet op,
voor de avond afgesneden en verdord.

Ja, wij vergaan door uw woede,
worden verbijsterd door uw gramschap,-
als gij onze ongerechtigheden
stelt u tegenover,
onze geheimen
in het licht van uw aanschijn.

Ja, in uw verbolgenheid wenden zich
al onze dagen,
ons vergaan onze jaren als een zucht.

De dagen onzer jaren,
daarin gaan zeventig jaar,
tachtig jaar als we sterk zijn
en het meeste daarvan
is moeite en verdriet,
want snel wordt het afgesneden,
wij vliegen heen.

Wie kent de kracht van uw woede,
uw verbolgenheid,-
hoe zeer gij zijt te vrezen!

Om onze dagen te tellen,
schenk ons zodanig kennis,
dat wij komen
tot een hart vol wijsheid!

Keer weer, Ene,- tot wanneer?-
heb deernis
over wie u dienen!

Verzadig ons in de ochtend
met uw vriendschap,
dat wij jubelen en verheugd zijn,
al onze dagen.

Verheug ons naar de dagen
dat ge ons hebt doen bukken,
jaren
dat we kwaad moesten zien!

Laat aan uw dienaars zien uw handelen,
uw luister
over hun zonen.

Kome de lieflijkheid van de Heer onze G’d
over ons, bevestig over ons
het doen van onze handen,
het doen van onze handen,
bevestig dat!

Over wijsheid gesproken-
Vandaag denken we nog een keer na over de vers 12:
Leer ons zó onze dagen tellen,
dat wij een wijs hart verkrijgen.

Of zoals de Naardense vertaling zegt:
Om onze dagen te tellen,
schenk ons zodanig kennis,
dat wij komen
tot een hart vol wijsheid!

Wat is wijsheid?
In het Tweede Testament komt de wijsheid naar ons toe in de Zoon van G’d. Paulus zegt het zo in 1 Korintiërs 1 (verzen 22, 24, 30):

De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus G’ds kracht en G’ds wijsheid. Door G’d bent u één met Christus Jezus, die dankzij G’d onze wijsheid is.

Als wij dus onze dagen zo willen tellen dat wijsheid ons hart vervult, dan komt het er dus op aan dat we steeds meer gaan geloven dat Jezus/Jeshoea in ons wil wonen en dat zijn wijsheid steeds meer onze wijsheid kan worden.

Ook Israëls wijze koning Salomo wist dat wijsheid die G’d geeft met de gezindheid van het hart te maken heeft. Wij lezen in 1 Koningen 3:9 dat Salomo van de Here G’d een ‘leb shomea` (een gehoorzaam/luisterend hart) had gevraagd en dat deze bede ook werd verhoord. We lezen in 1 Koningen 4:29 dat Adonai aan Salomo ‘chokhma’/wijsheid en zeer veel verstand (tevuna) gaf..

Het is niet vreemd dat het woord ‘chokhma’/wijsheid voorkomt in de geschiedenis van koning Salomo, ondermeer in 1 Koningen 4:29-31. ‘Chokhma’wordt met betrekking tot Salomo's wijsheid gebruikt, maar eveneens ter aanduiding van de wereldse wijsheid en kennis van oude oosterlingen. Wij lezen:

G’d gaf Salomo wijsheid, zeer veel inzicht en groot verstand, verstand - Letterlijk: hart. overvloedig als het zand dat aan de oever van de zee is.
De wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid van alle mensen van het Oosten, en dan alle wijsheid van de Egyptenaren,
ja, hij was wijzer dan alle mensen, dan Ethan, de Ezrahiet, Heman, Chalcol en Darda, de zonen van Mahol, en zijn naam was bekend bij alle heidenvolken rondom.
Ook sprak hij drieduizend spreuken uit en waren er van hem duizend en vijf liederen.
Hij sprak ook over de bomen, van de ceder, die op de Libanon groeit, tot de hysop, die uit de muur komt. Hij sprak ook over het vee, over de vogels, over de kruipende dieren en over de vissen.
En uit alle volken kwamen er om naar de wijsheid van Salomo te luisteren, van alle koningen van de aarde die van zijn wijsheid gehoord hadden

In vers 34 komt tweemaal ‘chokhma’ voor ter aanduiding van Salomo's wijsheid: ‘En men kwam van alle volken om de ‘chokhma' van Salomo te horen

Ook in de geschiedenis over het verbond dat Salomo sloot met  koning Hiram en de voorbereidingen die hij trof voor de tempelbouw, wordt zijn door G’d gegeven wijsheid vermeld:
En de Here gaf ‘chokhma’aan Salomo (1Kon. 5:12a). Salomo's ‘chokhma was internationaal bekend geworden, wat blijkt het feit dat de koningin van Sheba hiervan hoorde en dit zelf wilde zien en horen (1Kon. 10).

Niet alleen zij wilde dat, want: Koning Salomo was groter dan alle koningen van de aarde in rijkdom en in chokhma. Van heinde en verre kwam men om zijn wijsheid te horen die G’d in zijn hart had gegeven (1Kon. 10:23-24; verg. 1Kon. 4:34; Pred. 2:26a).

Salomo's wijsheid had met zijn hart en liefde voor G’d te maken en zo gebruikte hij zijn ‘chokhma’/wijsheid in Zijn dienst en bouwde Hem het Huis dat zijn vader David niet mocht bouwen (2Sam. 7:1-16; 1Kron. 17:1-15).

Bij de inwijding van de Tempel had Salomo een lang gebed uitgesproken (1Kon. 8:23-53) waarin hij, onder meer, sprak over schuldbelijdenis van zonden die men voor G’d moest erkennen als ‘plaag van het hart’ (1Kon. 8:38).

Daarna had hij het volk gezegend en hierbij nadrukkelijk gewezen op de noodzaak dat ‘uw hart volkomen zij met de Here onze G’d, om te wandelen in Zijn inzettingen en Zijn geboden’ (1Kon. 8:61; vgl. 1Kon. 9:4).

Salomo was door G’d Zelf onderwezen: Bewaar uw hart boven alles wat te bewaren is’ (Spr. 4:23). Toen Adonai, na de tempelinwijding, hem voor de tweede maal verscheen, zei Hij:
‘Ik heb uw gebed en smeking gehoord Mijn ogen en hart zullen daar alle dagen zijn indien u voor Mijn aangezicht zult wandelen met een volkomen hart (1Kon. 9:3-4). G’ds hart vraagt een volkomen aan Hem toegewijd hart, dát is een ‘wijs hart’.

Dagen leren tellen om wijs te worden
‘Chokhma’ heeft vooral met het hart te maken. Het betreft het innerlijke leven, de geestelijke houding ten opzichte van Adonai en is daardoor vooral geestelijke wijsheid. Hierin vinden wij voor eigen leven een concrete, geestelijk-praktische les: Chokhma’/wijsheid houdt in, dat we ons leven met alles wat we doen en nalaten in dienst van de Heere G’d stellen We ons door Hem laten leiden.

‘Chokhma’ houdt toewijding aan de dienst van Adonai in en betekent Hem boven alles en in alle omstandigheden gehoorzamen en dienen met volkomen toegewijd hart. Een uitnodiging en uitdaging voor elke dag ons gegeven!

Leer ons zo onze dagen tellen.

Sela zingt tijdens de Nederland Zingt opnamen in Zwolle het mooie lied Heer, wijs mij Uw weg. Een lied van vertrouwen en hoop. Als je onderweg bent op je (levens)weg, kan dit lied je op mooie en moeilijke momenten tot troost en vreugde zijn.

 

DELEN

[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב