Over water en bloed gesproken
10/05/2022

Over water en bloed gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 105

23 Daarna kwam Israël in Egypte,
Jakob verbleef als vreemdeling in het land van Cham.

24 Hij deed Zijn volk zeer toenemen
en maakte het machtiger dan zijn tegenstanders.

25 Hij veranderde hun hart, zodat zij Zijn volk haatten
en Zijn dienaren listig behandelden.

26 Hij zond Mozes, Zijn dienaar,
en Aäron, die Hij verkozen had.

27 Zij verrichtten onder hen de tekenen die Hij bevolen had,
en wonderen in het land van Cham.

28 Hij zond duisternis en maakte het duister
– zij waren Zijn woord niet ongehoorzaam –

29Hij veranderde hun water in bloed
en doodde hun vissen.

30 Hun land wemelde van kikkers,
tot in de kamers van hun koningen.

31 Hij sprak, en er kwamen steekvliegen
en muggen in hun hele gebied.

32 Hij maakte hun regen tot hagel,
bracht vlammend vuur in hun land.

33 Hij trof hun wijnstok en hun vijgenboom,
Hij brak de bomen in hun gebied in stukken.

34 Hij sprak, en er kwamen veldsprinkhanen,
treksprinkhanen, niet te tellen,

35 die al het gewas in hun land opaten,
ja, zij aten de vrucht van hun akker op.

36 Hij trof alle eerstgeborenen in hun land,
de eerste vruchten van al hun mannelijke kracht.

Over water en bloed gesproken
De tweede plaag die de psalmist noemt, is de eerste in Egypte. Het is het teken van de verandering van water in bloed. Wat leven moet betekenen, water, verandert in bloed, wat de dood van alle leven in het water inhoudt. De vissen worden met name genoemd als het leven dat wordt gedood omdat vis een voedselbron is (Nm 11:5a).

Er blijken allerlei verklaringen gegeven te worden waardoor dit wonder verklaarbaar wordt, zoals bepaalde organismen die in de Nijl afstierven en dat dit wel meer plaatvond waardoor het water een rode kleur kreeg en op bloed leek. Maar dat staat er niet in de Schrift. Er staat niet dat het water op bloed leek, maar dat het water bloed werd. Jammer van al die pogingen om dit wonder van God te verklaren.

“En er zal bloed zijn in het gehele land Egypte” lezen we in Exodus 7 vers 19.

Maar misschien vinden we een oplossing in een volgende Joodse uitleg.

De tien plagen waren gericht tegen het zelfzuchtige, materialistische Egypte. De Nijl vormde de basis en de belichaming van Egyptes economie en macht. Het is daarom niet toevallig dat het lammetje de afgod van Egypte was omdat het lam het sterrenbeeld is van de maand Nisan, waarin de Nijl buiten zijn oevers treedt.

De Farao beweerde dat hij de Nijl geschapen had; daarom vonden de plagen in en rond de Nijl plaats. De eerste plaag was tegen de Nijl gericht, de tweede kwam voort uit de Nijl; de meeste plagen werden aangekondigd aan de oever van de Nijl.

Wanneer God een volk straft, wordt eerst zijn afgod aangepakt. De bloedplaag trof de Nijl zelf waardoor de macht van God werd aangetoond, omdat Hij de natuur naar believen kan veranderen. Bovendien zorgde de plaag ervoor, dat de Egyptenaren afhankelijk werden van de Joden, een vergelding voor hun vernederende vreemdelingenstatus.

Een andere interessante verklaring wijst erop, dat water in zijn natuurlijke omgeving koud is en bloed over het algemeen warm. God wilde met die eerste plaag tonen, hoe men vanuit het afgodische Egypte kon komen tot de ware God.

Tot zover een citaat uit het Jodendom.

Maar misschien moeten we het wel simpel houden vanmorgen. De Farao was ongehoorzaam aan het woord van God. Het gevolg daarvan was dat God de bron van het leven wegnam. Water is de bron van het leven. En daar waar de bron van het leven wordt wegvalt, ontstaat de dood.

Maar daar stoppen we ook vandaag niet mee. De dood heeft bij God nooit het laatste woord. Want Jezus / Jeshua zegt: Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Als dat geen zegen is.

Bron van levend water, ontspring nu in mij
Zend uw Geest, o Heilig God,
En maak mij vrij
Van elke situatie die mijn hart bezwaart
'K Geef mijn last aan U,
Die heel mijn ziel bewaart.

Jezus Vader Geest van God Heer, U bent de Herder, die mij geneest
Neem mij in Uw armen,
Leid mij door Uw Geest
Neem mijn trots, mijn twijfels
En mijn angsten nu
Trek mij met Uw liefde, ik verlang naar U.

Geef jezelf aan Jezus, die jou geneest
Laat Hem je omarmen en ontvang zijn Geest
Als je Hem vertrouwt
Word je door Hem bevrijd;
Zul je met Hem leven tot in eeuwigheid.

Jezus Vader Geest van God

https://www.youtube.com/watch?v=ShRsTIVNYPA

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב