Over vogelnestjes gesproken
28/02/2022

Over vogelnestjes gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 104

Gods glorie in de schepping

1 Loof de HEERE, mijn ziel.
HEERE, mijn God, U bent zeer groot,
U bent met majesteit en glorie bekleed.

2 Hij hult Zich in het licht als in een mantel,
Hij spant de hemel uit als een tentkleed.

3 Hij maakt de zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren,
maakt van de wolken Zijn wagen,
wandelt op de vleugels van de wind.

4 Hij maakt Zijn engelen tot hulpvaardige geesten,
Zijn dienaren tot vlammend vuur.

Hij heeft de aarde gegrondvest op zijn fundamenten,
die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen.

U had hem met de watervloed als met een gewaad bedekt,
het water stond tot boven de bergen.

7 Door Uw bestraffing vluchtten ze,
ze haastten zich weg voor het geluid van Uw donder.

8 De bergen rezen op, de dalen daalden neer
op de plaats die U ervoor bestemd had.

9 U hebt een grens gesteld, die ze niet zullen overgaan,
ze zullen de aarde nooit meer bedekken.

10 Hij wijst de bronnen hun loop naar de dalen,
[zodat] ze tussen de bergen door stromen.

11 Ze geven alle dieren van het veld te drinken,
de wilde ezels lessen er hun dorst.

12 Daarbij wonen de vogels in de lucht,
[hun] stem klinkt tussen de takken.

13 Hij bevochtigt de bergen vanuit Zijn hemelzalen,
de aarde wordt verzadigd door de vrucht van Uw werken.

14 Hij doet het gras groeien voor de dieren,
het gewas ten dienste van de mens.
Hij brengt voedsel uit de aarde voort:

15 wijn, die het hart van de sterveling verblijdt,
olie, die [zijn] gezicht doet glanzen,
en brood, dat het hart van de sterveling versterkt.

16 De bomen van de HEERE worden verzadigd,
de ceders van de Libanon, die Hij geplant heeft.

17 Daar nestelen de vogeltjes,
de cipressen zijn het huis voor de ooievaar.

 

Over vogelnestjes gesproken
In de voorgaande afleveringen hebben we gesproken over de bomen. En dan staat er in het vervolg dat de vogeltjes in de bomen nestelen. Aan de hand van vers 12 hebben we hier al eerder stilgestaan bij allerlei pluimage van vogels.

Bomen zijn daarbij een plaats waar de vogeltjes nestelen, waar ze hun jongen krijgen en voeden en beschermen.

Ik moet u eerlijk bekennen dat ik buiten het feit dat het een verterend gezicht is wanneer we deze woorden lezen over de vogeltjes die in de bomen nestelen ik niet zo goed de geestelijke bedoeling van de tekst kan duiden.

Wanneer we zoeken naar vogeltjes die nestelen in de bijbel dan komen we bij twee voorbeelden terecht. In het boek Ezechiel komen we het eerste voorbeeld tegen waar we lezen dat de HEERE, JWWH, de Farao vergelijkt met een boom waarin de vogeltjes zich nestelen op zijn takken. Maar er is bepaald geen sprake van ‘eind goed, al goed’ wanneer we de laatste verzen van dit dichterlijke hoofdstuk lezen:

Met wie bent u dus in luister en grootheid te vergelijken onder de bomen van Eden? U zult met de bomen van Eden in de onderste plaatsen van de aarde neergestort worden. Te midden van onbesnedenen zult u liggen, met hen die vielen door het zwaard.

Het tweede voorbeeld en voorzover ik kon vinden laatste voorbeeld vinden we in Daniel 4 waar een andere groote heerser wordt vergeleken met een boom waarin de vogeltjes nestelen. Nebukadnezar verhaalt in dit gedeelte over zijn tweede droom, luister maar:

De visioenen nu die mij op mijn bed voor ogen kwamen, waren deze:

Ik keek toe, en zie, een boom, midden op de aarde, groot was zijn hoogte. De boom werd groot en sterk, zijn hoogte reikte tot de hemel en hij was te zien tot aan het einde van heel de aarde. Zijn loof was prachtig en zijn vruchten waren talrijk, er zat voedsel aan voor allen. Onder hem vonden de dieren van het veld schaduw en de vogels in de lucht verbleven in zijn takken. Alle vlees werd door hem gevoed.

In de visioenen die mij op mijn bed voor ogen kwamen, keek ik toe, en zie, een wachter, namelijk een heilige, daalde neer uit de hemel. Hij riep met kracht en zei het volgende: Houw die boom om, kap zijn takken, stroop zijn loof af, verstrooi zijn vruchten, zodat de dieren er vanonder wegvluchten en de vogels van zijn takken.

Wanneer ik deze woorden lees dan komt de gedachte in mij op dat deze vogeltjes misschien wel denken dat zij daar hoog en veilig in die hoge boom zijn, maar dat de werkelijkheid is dat deze veiligheid maar zeer ten deze is en er een houdbaarheidsdatum op zit. Eenmaal zullen al deze hoge bomen uiteindelijk vallen. We hebben het in de laatste dagen om ons heen gezien.

Misschien moeten we wel concluderen dat wanneer we ons veilig wanen bij deze groten in de wereld we wel eens buiten de waard kunnen rekenen en met een schijnveiligheid te maken hebben. Levensgevaarlijk dus.

Nee, dan zijn er andere vogels die een beter plekje hebben om te nestelen. Luister maar:

Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt: bij Uw altaren, HEERE van de legermachten, mijn Koning en mijn God. Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen, zij loven U voortdurend.

Of zoals we lezen in Jeremia 48:

Verlaat de steden, woon in rotsen, inwoners van Moab. Word als een duif die nestelt in de openingen van een rotsspleet.

En nu weten we natuurlijk allemaal wel dat de steenrots een beeld is van de Messias, want we lezen in 1 Korinthe 10:

En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan, en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was Christus.

Maar we wisten dat natuurlijk ook al uit de Torah, waar we in Deuteronomium 32 al lezen:
Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is, want al Zijn wegen zijn een en al recht. God is waarheid en geen onrecht; rechtvaardig en waarachtig is Hij.

Als dat geen zegen is.

Tijdens de Open Doors-dag 2018 kwamen ruim 8000 mensen bijeen in de Jaarbeurs in Utrecht. Het thema van de dag was "Eén in Hem". Er waren toespraken van vervolgde christenen uit India, Pakistan en Noord-Korea. Ook was er samenzang, onder meer vanuit Psalm 84. De zang werd begeleid met instrumenten vanuit India, in aansluiting op de toespraak van een Indiase voorganger.

DELEN

[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב