Over twee wegen gesproken
30/09/2021

Over twee wegen gesproken

Klik hieronder om de uitzending te beluisteren:


G’d is de Allerhoogste

1 De HEERE regeert, laat de aarde zich verheugen
en vele kustlanden zich verblijden.

2 Wolken en donkerheid zijn rondom Hem,
gerechtigheid en recht zijn het fundament van Zijn troon.

3 Vuur gaat voor Zijn aangezicht uit
en zet rondom Zijn tegenstanders in vlam.

4 Zijn bliksemflitsen verlichten de wereld,
de aarde ziet ze en beeft.

5 De bergen smelten als was
voor het aangezicht van de HEERE,
voor het aangezicht van de Heere van heel de aarde.

6 De hemel verkondigt Zijn gerechtigheid
en alle volken zien Zijn heerlijkheid.

7 Beschaamd moeten zijn allen die beelden dienen
en zich op de afgoden beroemen.
Buig u voor Hem neer, alle Goden.

8Sion heeft het gehoord en zich verblijd,
de dochters van Juda hebben zich verheugd
vanwege Uw oordelen, HEERE.

9Want U, HEERE, bent de Allerhoogste over de hele aarde,
U bent zeer hoog verheven boven alle Goden.

10U die de HEERE liefhebt, haat het kwade.
Hij bewaart de ziel van Zijn gunstelingen,
Hij redt hen uit de hand van de goddelozen.

11Licht is gezaaid voor de rechtvaardige
en blijdschap voor de oprechten van hart.

12Rechtvaardigen, verblijd u in de HEERE;
loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid.

Over twee wegen gesproken
‘God is liefde’. ‘God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis’. Mooie tekst, vindt je ook niet? Een tekst die mij gerust stelt. Een tekst die spreekt over G’ds liefde, genade trouw. Genieten, die teksten.

Maar, en ik heb het al eerder gezegd, het Woord van G’d spreekt altijd bij wijze van spreken met twee woorden.

Want psalm 97 spreekt ook van Wolken en donkerheid zijn rondom Hem (…). Vuur gaat voor Zijn aangezicht uit en zet rondom Zijn tegenstanders in vlam’. Dat is andere taal. Stevige taal.

God is, met alle eerbied gesproken, niet uitsluitend liefde, genade en trouw. Hij is de allerhoogste God, de machtige, boven alles en iedereen verheven. En aan de andere kant, wij hebben allemaal een keus te maken, niet een keer maar elke dag staan we voor keuzes in ons leven. Hem volgen of een eigen weg gaan.

Als ik Psalm 97 op me in laat werken, valt me iets op. Een bepaalde structuur die, als je de Psalm anders leest, een indringende boodschap heeft. Het is even pittig vandaag, maar ik ga mijn best doen om het je te laten zien.

In onze op het Griekse denken gebaseerde theologie zijn we gewend om van boven naar beneden te lezen. In onze literatuur zit de climax van een verhaal vaak ergens aan het einde. Na de climax volgt een korte afronding (of niet), waarna we met een diepe zucht nog eens nadenken over wat we net gehoord of gezien hebben. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een spannend boek.

In het Hebreeuwse denken is dat anders. Daar zit de climax vaak precies in het midden.

Wat is dus de kern van deze psalm? Vers 7: buig voor de HEER en richt je alleen op Hem. Dit geldt voor ‘gewone’ mensen en voor ‘goden’ – als ik het me goed herinner gaat dit woord over koningen, keizers, rechters, geestelijke machten.

Maar als we de tekst nu eens anders lezen, in een chiasme, dan zien we heel scherp de tegenstelling tussen wat er gebeurt als we wél of juist níet voor de HEERE buigen. Als we de verzen 1 en 12 bijvoorbeeld in een chiasme lezen en eens na elkaar lezen en vers 2 en vers 11 en vers 3 en vers 10 enzovoorts. Dan kom je uiteindelijk in het midden uit. Dat gaat dan zo.

1De HEERE regeert, laat de aarde zich verheugen
en vele kustlanden zich verblijden.
12Rechtvaardigen, verblijd u in de HEERE;
loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid.

2Wolken en donkerheid zijn rondom Hem,
gerechtigheid en recht zijn het fundament van Zijn troon.
11Licht is gezaaid voor de rechtvaardige
en blijdschap voor de oprechten van hart.

3Vuur gaat voor Zijn aangezicht uit
en zet rondom Zijn tegenstanders in vlam.
4 Zijn bliksemflitsen verlichten de wereld,
de aarde ziet ze en beeft.
10U die de HEERE liefhebt, haat het kwade.
Hij bewaart de ziel van Zijn gunstelingen,
Hij redt hen uit de hand van de goddelozen.

5 De bergen smelten als was
voor het aangezicht van de HEERE,
voor het aangezicht van de Heere van heel de aarde.
9Want U, HEERE, bent de Allerhoogste over de hele aarde,
U bent zeer hoog verheven boven alle goden.

6 De hemel verkondigt Zijn gerechtigheid
en alle volken zien Zijn heerlijkheid.
8Sion heeft het gehoord en zich verblijd,
de dochters van Juda hebben zich verheugd
vanwege Uw oordelen, HEERE.

7Beschaamd moeten zijn allen die beelden dienen
en zich op de afgoden beroemen.
Buig u voor Hem neer, alle goden.

Als we de Psalm op deze manier lezen, zien we glashelder het verschil tussen ons leven als ik met de Eeuwige leven en als ik Zijn aanwezigheid naast ons neerleg.

Verblijden we ons in Hem, leven we voor Hem, buig we voor Hem: dan bewaart Hij mijn ziel, is er licht en blijdschap en kunnen we mét Israël blij zijn vanwege Zijn oordelen.

Leef ik als een tegenstander van God, heb ik slechte dingen lief, dien ik al of niet bewust de afgoden en buig ik mijzelf niet voor de Eeuwige neer, dan kan ik wolken en donkerheid in mijn leven verwachten. Dan zal ik, net als de aarde in dit voorbeeld, wegsmelten als was dat je bij het vuur houdt. Het voorbeeld van Israël zien we voor ons in de geschiedenis. Wanneer Israël de Eeuwige gehoorzaamde zien we telkens weer dat G’d Zijn volk genadig is en hen zegent. Maar wanneer het Hem verliet zien we dat Hij Zijn zegen introk en Zijn volk verliet.

In het persoonlijk leven is dat niet anders. Ook wanneer we tot geloof gekomen zijn, en we verkeerde keuzes in ons leven maken zullen we ervaren dat G’d Zich terugtrekt uit ons leven. Want G’d kan geen gemeenschap hebben met het kwade. Hij is een heilig G’d.

Vlak voor de climax wordt het nog eens benadrukt: God baadt Zich in gerechtigheid (het door Hem vastgestelde góede) en heerlijkheid. Gods volk Israël heeft het volgens deze Psalm gezien en zich eraan overgegeven. Zij mag het goede verwachten.

De keus is aan ons, aan jou en mij of we Israel daarin willen volgen, of dat we onszelf liever neerbuigen voor de al of niet zelfbedachte afgoden.

Psalm 97 zegt: je zou wel niet goed wijs zijn als je de afgoden dient. Buig jezelf neer, geef jezelf over aan onze machtige God. Hij is boven alles en iedereen verheven en legt Zijn beschermende handen om de ziel van ieder die zich aan Hem overgeeft!

Als dat geen zegen is.

Delen

[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב