Over het weer gesproken
05/10/2021

Over het weer gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


G’d is de Allerhoogste

1 De HEERE regeert, laat de aarde zich verheugen
en vele kustlanden zich verblijden.

2 Wolken en donkerheid zijn rondom Hem,
gerechtigheid en recht zijn het fundament van Zijn troon.

3 Vuur gaat voor Zijn aangezicht uit
en zet rondom Zijn tegenstanders in vlam.

4 Zijn bliksemflitsen verlichten de wereld,
de aarde ziet ze en beeft.

5 De bergen smelten als was
voor het aangezicht van de HEERE,
voor het aangezicht van de Heere van heel de aarde.

6 De hemel verkondigt Zijn gerechtigheid
en alle volken zien Zijn heerlijkheid.

7 Beschaamd moeten zijn allen die beelden dienen
en zich op de afgoden beroemen.
Buig u voor Hem neer, alle Goden.

Over het weer gesproken
We hebben de voorgaande keer met elkaar nagedacht naar aanleiding van het derde vers over de donkere wolken die zich samenpakken en het recht en de gerechtigheid die in deze wereld hersteld zal worden wanneer Hij regeert.

En vandaag zien we als het ware dat de bui die zich gisteren aankondigde in de donkere wolken als het ware samenpakken wanneer we lezen:

3 Vuur gaat voor Zijn aangezicht uit
en zet rondom Zijn tegenstanders in vlam.

4 Zijn bliksemflitsen verlichten de wereld,
de aarde ziet ze en beeft.

5 De bergen smelten als was
voor het aangezicht van de HEERE,
voor het aangezicht van de Heere van heel de aarde.

6 De hemel verkondigt Zijn gerechtigheid
en alle volken zien Zijn heerlijkheid.

En wanneer de Eeuwige op deze manier spreekt heeft dat het volgende doel op het oog:

Beschaamd moeten zijn allen die beelden dienen
en zich op de afgoden beroemen.
Buig u voor Hem neer, alle Goden.

De dichter van de psalm en het spreken van de Eeuwige heeft tot doel om de verhevenheid, Zijn grootheid en majesteit van de Eeuwige te beschrijven, omdat niets voor Hem kan bestaan en alles wegvlucht wanneer Hij Zich manifesteert. Bij deze woorden moet is denken aan de geschiedenis van het volk Israel bij de gebeurtenis toen zij de wet uit de hand van de Eeuwige ontvingen. We lezen daar namelijk in Exodus 20 vers 18:
En heel het volk was getuige - Letterlijk: zag-. de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan.

Een vergelijkbaar patroon van donder en bliksem en oordeel zien we in Openbaring 20:

En zij marcheerden over de wijde uitgestrektheid van de aarde en omsingelden het kamp van de heiligen en de geliefde stad. Maar vuur daalde neer uit de hemel en verteerde hen. En de duivel die hen had misleid, werd in het meer geworpen van vuur en zwavel, waarin het beest en de valse profeet al waren geworpen. Er zij zullen gepijnigd worden dag en nacht voor altijd en ooit. Toen zag ik een grote witte troon en Degene die erop zat. Aarde en hemel vluchtten voor Zijn aanwezigheid, en er werd geen plaats voor hen gevonden.

De Bijbel gebruik van patronen om een boodschap duidelijk te maken en te benadrukken.

Zijn bliksemflitsen verlichten de wereld, de aarde ziet ze en beeft, zegt de tekst. In een commentaar bij deze tekst uit Psalm 97 las ik het volgend mooie commentaar:
De psalmist, verrukt van het visioen, ziet de toekomst als verleden. Hier worden verleden en toekomst dus moeiteloos aan elkaar geknoopt. Het spreken van de Eeuwige blijkt op zoveel plaatsen in de Schrift gepaard te gaan met donder en bliksems.

Laten we altijd bedenken dat wanneer het ‘onweer’ los barst het niet uitsluitend een natuurverschijnsel is, maar een teken van Zijn aanwezigheid. Maar misschien moeten we het wel zeggen zoals de dichter van Psalm 97 zegt in het volgende vers:

De hemelen verkondigen zijn gerechtigheid, en alle mensen zien zijn heerlijkheid.

Inderdaad, we komen onder de indruk van de Eeuwige wanneer dit plaatsvindt.

De hemel kondigt zijn gerechtigheid aan zegt psalm 97 vervolgens. Gerechtigheid, een beladen woord. Want het recht struikelt nogal eens. En er is veel onrecht op deze wereld. Maar de hemel, de Eeuwige kondigt Zijn gerechtigheid aan zegt de tekst. Gelukkig, we zijn niet afhankelijk van wat mensen over ons uitspreken. Het oordeel is niet opgedragen aan sterfelijke mensen, of zelfs aan engelen. Maar het is aan de Eeuwige zelf. En het Hebreeuwse woord dat hier voor gerechtigheid gebruikt wordt is afkomstig van het woord ‘tsedeq’. ‘Tsedeq’ houdt in het Hebreeuws verband met een weegschaal, waarvan we in Leviticus 19 lezen:
U moet een zuivere weegschaal hebben, zuivere gewichten, een zuivere efa en een zuivere hin.Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte geleid heeft. Het gaat dus om een zuiver oordeel. Vandaar ook dat de afbeelding van vrouwe Justitia zoals we dat in Nederland kennen in haar hand een weegschaal heeft, maar tegelijkertijd geblinddoekt is, zodat zij zonder aanzien van de personen een rechtvaardig, een eerlijk oordeel uitspreekt.

En alle mensen zien zijn heerlijkheid, vervolgt de tekst. Alle mensen, niemand uitgezonderd dus, zullen de heerlijkheid van de eeuwige zien. Het Hebreeuwse woord voor ‘heerlijkheid’ dat hier gebruikt wordt is ‘kavod’. Het wordt voor het eerst gebruikt in de geschiedenis met Jacob en Laban, waarvan we lezen in Genesis 31:

Toen hoorde hij de woorden van de zonen van Laban, die zeiden: Jakob heeft alles genomen wat van onze vader was; uit dat wat van onze vader was, heeft hij al deze rijkdom (kavod) verworven. Ook lette Jakob op het gezicht van Laban, en zie, het stond ten opzichte van hem niet meer als voorheen.

Kavod houdt dus verband met rijkdom.

En wie weet ligt er ook wel een profetie in deze woorden. Want waarom wordt Israel, waarom worden de Joden zo veracht in deze wereld? Is er sprake van toenemend antisemitisme door alle eeuwen heen? Is het gezicht van de zonen van Laban niet meer als gisteren en eergisteren omdat zij bewust of onbewust weten dat Israel onnoemelijk rijk is?

Rijk omdat zij het uitverkoren volk van de Eeuwige zijn? Zijn lieveling zijn? Zijn beminde zijn? Zijn heerlijkheid Zijn? Zijn bruid zijn?

Als dat geen zegen is.

We gaan luisteren naar het bekende Sh`ma Israel.

Het Sjema voluit Sjema Jisrael (Sh’ma is Hebreeuws voor "hoor" of "besef"), dus besef Israel, is het centrale gebed in het ochtend- en avondgebed van het jodendom. De tekst is afkomstig uit de Thora.

De kernzin van het Shma in het Hebreeuws is: Sh’ma Israel, Adonai Elo-hénoe, Adonai echád

De Nederlandse vertaling van het Sh’ma is: Hoor Israël, de HEER is onze God, de HEER is de enige. (Deuteronomium 6:4). Heb daarom de HEER, uw God, lief, met hart en ziel en de inzet van al uw krachten. (Deut. 6: 5, 11:13) en Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. (Deut. 6:9, 11:20).

Het Sh’ma geeft uitdrukking aan het absolute geloof in de Eeuwige, en wordt dan ook op belangrijke momenten in het jodendom uitgesproken. Bij het uitspreken van het gebed houdt men een hand voor de ogen, met drie vingers gespreid zodat ze de letter Sjin vormen, de eerste letter van een van de aanduidingen voor de Eeuwige.

Het gebed wordt ook gezegd bij het slot van de dienst op Jom Kipoer maar ook door de aanwezigen als iemand de laatste adem uitblaast, of als men dat verwacht. Men herhaalt de zin dan zo vaak, in de hoop dat het woord Echad samenvalt met de laatste ademtocht, zodat de ziel op de belijdenis van de Eenheid van de schepper naar de eeuwigheid vertrekt.

In de holtes van de tefilin zit ook deze tekst opgeslagen. Een gedeelte van de tekst staat ook vermeld op het rolletje in de mezoeza, de kokertjes aan de deurposten van woningen van joden.

Het woord sjema betekent niet alleen "hoor" maar ook "besef", neem het goed in je op. De laatste letter van het eerste woord van sjema (ע -ajien) en de eerste letter van het laatste woord (ד, dalet) vormen tezamen het woord voor getuige of eed (עד). De meest bekende Tora verklaarder Rasjie legt het als volgt uit. Hoor Israël, de Eeuwige, die nu onze God is - en dus alleen door ons wordt erkend, zal eens één God zijn, dat wil zeggen dat Hij eens de enige God van de hele wereld zal zijn omdat iedereen Hem zal erkennen.

Als dat geen zegen is…

En dat sluit ook weer aan bij Psalm 97.

https://youtu.be/7JCG6EWyLuY?t=17

Delen

[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב