Over recht en gerechtigheid gesproken
04/10/2021

Over recht en gerechtigheid gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


G’d is de Allerhoogste

1 De HEERE regeert, laat de aarde zich verheugen
en vele kustlanden zich verblijden.

2 Wolken en donkerheid zijn rondom Hem,
gerechtigheid en recht zijn het fundament van Zijn troon.

3 Vuur gaat voor Zijn aangezicht uit
en zet rondom Zijn tegenstanders in vlam.

4 Zijn bliksemflitsen verlichten de wereld,
de aarde ziet ze en beeft.

5 De bergen smelten als was
voor het aangezicht van de HEERE,
voor het aangezicht van de Heere van heel de aarde.

6 De hemel verkondigt Zijn gerechtigheid
en alle volken zien Zijn heerlijkheid.

Over recht en gerechtigheid gesproken
Vandaag wil ik met u stilstaan bij vers 2 waar we lazen:
2 Wolken en donkerheid zijn rondom Hem,
gerechtigheid en recht zijn het fundament van Zijn troon.

En vertaald naar de Hebreeuwse tekst lezen we:
Wolken en duisternis zijn om hem heen: gerechtigheid en oordeel zijn de woning van zijn troon.

Wolken en duisternis zijn om hem heen zegt de tekst. Dit is een beschrijving van de majesteit van de Eeuwige, waarschijnlijk afgeleid van de manier waarop hij zich manifesteerde op de berg Sinaï, waar we lezen in Exodus 19:16-19 .
En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren, en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde.
Mozes leidde het volk uit het kamp, God tegemoet. Zij stonden onder aan de berg.
De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de HEERE er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven, en heel de berg beefde hevig.
Het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem met een stem.

De Eeuwige wordt in de Bijbel meer voorgesteld als omgeven door wolken. Bijvoorbeeld in Psalm 104:3:
Hij maakt de zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren, maakt van de wolken Zijn wagen, wandelt op de vleugels van de wind.

En Daniël 7:13:
Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen.

En we lezen in Mattheüs 24:30 de indrukwekkende woorden:
En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde Openb. 1:7rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.

En als laatste wil ik Openbaring 1:7 lezen:
Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.

We kunnen dus concluderen dat de Eeuwige zich de hele Bijbel door manifesteert in de wolken.

Het woord dat met "wolken" is weergegeven, is het gebruikelijke woord om een wolk aan te duiden. En het woord dat met "duisternis" is vertaald, betekent eigenlijk "dikke wolken, bewolkte duisternis, somberheid". Het zou verwijzen naar een wolk die als donker wordt beschouwd en een somberheid over de wereld werpt.

Maar nu moeten we oppassen want de tekst wil zeker niet zeggen dat het handelen van de Eeuwige donker, mysterieus en onbegrijpelijk is, maar de betekenis hier is, dat de aanwezigheid van de Eeuwige ons mensen vervult met ontzag, emoties en verhevenheid.

Ik weet niet of u dat kent, wanneer we ons bevinden in een zware onweersbui, het pikke donker wordt en het onweer over je losbarst. En mij overkomst het dan wel dat ik dan vervult word met ontzag, en onder de indruk kom van Gods grootheid en macht.

Inderdaad, zoals de tekst zegt is de Eeuwige een G-d van gerechtigheid en oordeel

Wat is eigenlijk de kern van de Psalm? Waar draait het om? We zijn geneigd, als we met enige aandacht gelezen hebben, te zeggen: het gaat over God en de goden. U bent de allerhoogst (vers 9). U bent verheven boven alle goden. Dat lijkt me ook wel een kern.

De Eeuwige regeert. En niet de goden, niet de afgoden. Er staat ook dat die goden voor Eeuwige moeten buigen. Dat het botst. Het is niet en-en, G-d en de goden, maar of-of. Ze gaan niet samen. De Eeuwige zegt: als Ik binnenkom, gaan jullie eruit. Dat is al heftig.

Maar het gaat niet samen. Dat laat de Psalm weten. De reden er achter is dat er in de Psalm er 6 a 7 keer (hangt van de vertaling af): het woord recht, rechtvaardigheid, oprechtheid wordt gebruikt. Dat is bij wijze van spreken de rode draad die door de Psalm heen loopt. Recht en gerechtigheid zijn het fundament van Zijn regering.

De Eeuwige benadrukt het recht, de gerechtigheid. Die vormen het fundament van Zijn troon. In de tijd waarin wij leven, en ik wil niet somber zijn, maar lijkt het recht te struikelen op de straten en lijkt het recht ingewisseld te zijn voor macht. Recht en macht botsen met elkaar. De Eeuwige neemt het op voor recht, de goden voor macht. Dat gaat niet samen.

Dat is aan de hand in deze wereld. Juist ook in de tijd waarin wij nu leven

Vandaar dat, wanner Hij komt, de goden eruit moeten. Macht voelt zich beknot door recht. Macht wil meer macht. Als macht zegt: het is genoeg, dan is het geen macht meer. Macht wil altijd meer. Daarom spreken wij ook van machtswellust en machtsmisbruik. Macht wil niet weten van een grens. God wijst wel een grens aan: in de tien geboden, met tien grenzen. Zo wordt de macht in zijn loop tegengehouden. Als we om ons heen kijken, we hoeven maar kennis te nemen van het nieuws, dan begrijpen wij heel goed waar het over gaat in deze Psalm.

Nu is er iets merkwaardigs aan het begin van deze Psalm. Er staat dat God regeert. En de volken worden opgeroepen zich daarover geheugen. Je hebt het er maar mee getroffen, dat God regeert. Het had ook een duistere God kunnen zijn… Nee, dan was geen leven mogelijk. De God van Israël regeert! Want donkere wolken zijn rondom Hem. En er volgt: gerechtigheid en recht zijn het fundament van Zijn troon.

In de tijd waarin wij leven dreigt het recht onder te sneeuwen. Psalm 97 is een bevrijdend woord. Recht en gerechtigheid; dat is Gods visitekaartje. Waar God niet is, is het recht zoek. Daar kunnen we zeker van zijn. Daar komt die brute macht, in alle hevigheid, terug. Maar God, van wie de troon recht en gerechtigheid is, die regeert. Nou daar moeten we ons maar aan vasthouden.

Want als dat geen zegen is.

Gisteren hebben we een Opwekkingslied gedraaid aan het einde van deze overdenking dat spreekt over het feit dat de Heer regeert. Deze keer luisteren we naar Psalm 97 uit de oude Psalmberijming. Want inderdaad: Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is.

Delen
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב