Over dé regering gesproken
01/10/2021

Over dé regering gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


G’d is de Allerhoogste

1 De HEERE regeert, laat de aarde zich verheugen
en vele kustlanden zich verblijden.

2 Wolken en donkerheid zijn rondom Hem,
gerechtigheid en recht zijn het fundament van Zijn troon.

3 Vuur gaat voor Zijn aangezicht uit
en zet rondom Zijn tegenstanders in vlam.

4 Zijn bliksemflitsen verlichten de wereld,
de aarde ziet ze en beeft.

5 De bergen smelten als was
voor het aangezicht van de HEERE,
voor het aangezicht van de Heere van heel de aarde.

6 De hemel verkondigt Zijn gerechtigheid
en alle volken zien Zijn heerlijkheid.

7 Beschaamd moeten zijn allen die beelden dienen
en zich op de afgoden beroemen.
Buig u voor Hem neer, alle Goden.

8Sion heeft het gehoord en zich verblijd,
de dochters van Juda hebben zich verheugd
vanwege Uw oordelen, HEERE.

9Want U, HEERE, bent de Allerhoogste over de hele aarde,
U bent zeer hoog verheven boven alle Goden.

10U die de HEERE liefhebt, haat het kwade.
Hij bewaart de ziel van Zijn gunstelingen,
Hij redt hen uit de hand van de goddelozen.

11Licht is gezaaid voor de rechtvaardige
en blijdschap voor de oprechten van hart.

12Rechtvaardigen, verblijd u in de HEERE;
loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid.

Over dé regering gesproken
Na de vorige uitzending, waarin we een korte inleiding gaven op Psalm 97, willen we vandaag een start maken met de inhoud van de Psalm. De Psalm schrift over de periode dat JHWH, de HEERE regeert. JHWH regeert lezen we.

En ik weet wel, dat de Eeuwige boven alle situaties die op deze wereld gebeuren staat, maar we leven nu niet in de tijd waarin de Eeuwige Zijn macht volledig uitoefent op deze aarde. Nog niet.

We lezen immers in de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze: Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

Maar nog even volhouden hoor en dan, dan zal JHWH komen en Zijn regering vestigen. Wat een geweldige tijd zal dat zijn. Alle tranen en ellende voorbij.

De HEERE, JHWH, regeert. Dit is het feit dat genoemd wordt in Psalm 97. Juist dit is de basis van vreugde en lof. Laten we daar eens heel even bij stilstaan. Wat is het toch jammer dat er zoveel christenen zijn, die maar die maar niet kunnen geloven dat dit werkelijk zal plaatsvinden. Zij, die G’ds regering uitsluitend als een geestelijke waarheid zien en niet als een werkelijke waarheid dat de Zoon straks Zijn voeten op de Olijfberg zal zetten en Zijn regering over deze aarde vanuit Sion zal vestigen.

Nog even en dan zal de Zoon, Jezus, Jeshua Zijn regering over deze wereld aanvangen, als de soevereine Koning.

De tijd van anarchie, de tijd dat deze aarde, deze wereld onder controle van het kwaad is, zal dan voorbij zijn. Die tijd zal staan onder de heerschappij van de Eeuwige heilig, wijs en rechtvaardig.

Als er iets is waarover we ons zouden moeten verheugen, dan is het wel dat er Eén Geest is, eeuwig en meest glorieus, die de leiding heeft over het hele universum en alle dingen leidt volgens zijn eigen wijze en eeuwige plan.

Laat de aarde zich verheugen vervolgt de schrijver van de Psalm.
De aarde verheugt zich… Bijzonder toch… De aarde verheugt zich… We lezen daarin over het herstel van de aarde. De aarde die sinds de val van de mens in Genesis 3 vervloekt was, want we lezen:
En tot Adam zei Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw en van dien boom gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: Gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt, en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens.

Zoals u weet heb ik een volkstuintje en ik kan voluit beamen dat deze woorden waarheid zijn. Om er een beetje groente van te eten kost het heel wat zweetdruppeltjes.

Maar nog even en dan, dan zal het veld van vreugde opspringen met al wat erin is; dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen voor het aangezicht van de HEERE, want Hij komt, want Hij komt om de aarde te oordelen, lazen we een paar dagen gelezen in Psalm 96.

De aarde zelf; en alles wat daarin is; zal van vreugde uit de aarde opspringen. Omdat de aarde overal alles wat ze heeft van vruchtbaarheid, schoonheid, grootsheid aan de Eeuwige ontleent. Hongersnood omdat oogsten mislukken zal er niet meer zijn, want alle gewassen springen als het ware op van vreugde op uit de aarde. Hij zal alle dingen recht zetten en daarbij de aarde ontheffen van de vloek waaronder zij en wij nu nog zuchten.

En dan sluit d tekst af met de woorden uit de Herziene Statenvertaling met: en vele kustlanden zich verblijden. Maar vanuit het Hebreeuws moeten we zeggen. Laat de veelheid van eilanden verheugd zijn. Laten de talrijke eilanden die zich in de zeeën en oceanen verspreidt zijn zich verblijden.

Niet alleen de vele landen waar volken wonen - hebben alle reden tot vreugde, maar ook de prachtige eilanden - de plekken van de aarde die uit de diepte zijn opgekomen en die bedekt zijn met vruchten en bloemen - ook zij zullen zich verheugen in Zijn komt naar deze aarde.

De hele schepping zal zich verheugen wanneer de Koning van Israel regeert.

Als dat geen zegen is.

De Heer regeert Dat de aarde juicht Dat het volk zich verheugt.
Want Hij regeert

Het vuur dat voor Hem uitgaat
Verteert zijn sterkste vijanden
De bergen zijn als was
Bij't verschijnen van de Heer

De Heer regeert Dat de aarde juicht Dat het volk zich verheugt
Want Hij regeert

De hemel toont zijn heerlijkheid
De volken zien Zijn grootheid
Want U, o Heer, bent verheven
Boven al wat leeft.

De Heer regeert Dat de aarde juicht Dat het volk zich verheugt.
Want Hij regeert

https://youtu.be/ODMBYpSMKM0

Delen
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב