Over Psalm 95 gesproken
07/07/2021

Over Psalm 95 gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 95
Loof de HEERE en wees Hem gehoorzaam

Kom, laten wij vrolijk zingen voor de HEERE,
laten wij juichen voor de rots van ons heil.

Laten wij Zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied,
laten wij voor Hem juichen met psalmen.

Want de HEERE is een groot God,
ja, een groot Koning boven alle goden.

In Zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde
en de toppen van de bergen zijn van Hem.

Van Hem is ook de zee, want Híj heeft haar gemaakt,
Zijn handen hebben het droge gevormd.

Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken,
laten wij knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft.

Want Hij is onze God
en wij zijn het volk van Zijn weide
en de schapen van Zijn hand.

Heden, indien u Zijn stem hoort,
verhard uw hart niet,  zoals te Meriba,
zoals in de dagen van Massa in de woestijn:

daar stelden uw vaderen Mij op de proef,
daar  beproefden zij Mij, hoewel zij Mijn werk zagen.

Veertig jaar heb Ik gewalgd van dit geslacht;
Ik heb gezegd: Zij zijn een volk met een dwalend hart,
en zíj kennen Mijn wegen niet.

Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen:
Mijn rust zullen zij nooit binnengaan!

Over Psalm 95 gesproken
Vandaag maken we een beging met Psalm 95 en denken we na over het algemene beeld van de psalm om daarna wat verder in te zoomen.
Psalm 95 hoort tot de reeks koningspsalmen. Het lied roept op de Heere te loven. Het is een hartelijk aandringen om te jubelen voor de Hem en te juichen voor de God van ‘ons’ heil. Zo is God voor mensen. Zo heeft Israel God ervaren in het diepste dieptepunt van zijn bestaan, als de stevige rots van ons heil.

Deze psalm beschrijft de ervaring van een nabije en reddende God, en de dankbare lofprijzing die daaruit voortvloeit. Wij kunnen instemmen met het gejubel want Hij is ook de God van ons heil.

Heil betekent letterlijk: ‘genezing, bevrijding’. Yeshua wordt ook de Heiland genoemd en dat is Hij in de letterlijke zin, de bevrijder en redder, Hij die genezing brengt. Dan gaat de psalmist verder met een hele rij motieven om de Adonai te loven. Een oproep om eens na te gaan welke redenen jij en ik hebt om de Heer te danken en te loven?

Deze psalm zet je meteen in beweging: ‘Kom!’ Hij roept je op om mee te zingen. Van zingen, in Bijbelse betekenis gaat een grote kracht uit. Er staat zelfs in beschreven hoe mensen de muur van Jericho doen vallen door hem met velen samen omver te zingen! Kom, buig je neer voor de Heer, want Hij is onze Koning. Hij is een grote God precies omdat Hij zich zo klein maakt dat je Hem haast voorbij zou lopen zonder Hem op te merken in de Schepping, in de mensen om je heen, in je eigen hart.

Alles komt uit zijn handen. Hij heeft het met zijn handen geboetseerd. Dit is een heel mooi beeld van psalm 89 waarin heel de schepping wordt bezongen, nog sterker doet uitkomen: ‘uit uw handen is het opgestaan’. Als Hij heel de schepping draagt, zal Hij ook jou dragen en je grond onder je voeten geven en je leven behoeden.

Door de schrijver van de psalm worden er twee redenen gegeven om Hem te loven: Hij heeft je gemaakt en gevormd in de moederschoot. Hij is de Schepper van alles wat leeft en Hij draagt je in zijn handen. Het doet ons stil en klein worden, in aanbidding neerknielen, vaak zonder woorden, wanneer je Gods zorg concreet ervaart, zijn persoonlijke zorg voor jou.

God geeft antwoord op de lofprijzing van zijn mensen met merkwaardige woorden: ‘Het is heden, hoort naar mijn stem, want dit volk is zwerfziek in zijn hart.’
Is het niet een ervaring die wij zelf soms meemaken: Dat zoveel ons gegeven is en wij niet zien, niet horen, maar verstokt blijven klagen over wat wij tekort menen te komen?

Het licht van God mag doorbreken vandaag; mag ons vrijmaken. Ons hart wil wegdromen van de alledaagse sleur van het leven. Maar de ware levenskunst is juist het grootste te kunnen vertalen in het kleinste. Zo iest als: wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Te leren genieten van de eenvoudigste dingen.

Hebben we niet het verlangen in ons om bij wijze van spreken, lood, of wat zwaar weegt, om te zetten in goud. De vrede van de Heere wil doordringen tot op de bodem van ons hart: vragen wij hem om geduld? Dan zet Hij mensen op onze weg die ons geduld leren oefenen omdat ze veel geduld van ons vergen. Hij heeft zo zijn eigen manier om ons te helpen groeien.

Maar ‘heil’ heeft ook altijd iets dringends: ‘Luister heden naar mijn stem’. Nu, niet pas morgen of later, nee NU. Luister! Is een oproep die vaak in de Bijbel, vooral in het boek Deuteronomium weerklinkt! Heden is beslissend, heden duldt geen uitstel. De psalm spiegelt ons voor hoe koppig het menselijk ras is.

En hoe wij geneigd zijn God op de roef te stellen en zijn geduld te tarten. 40 jaar betekent in de Bijbel een getal van volmaaktheid. 40 jaar lang hebben zij mij getart, zegt God. 40 jaar lang waren ze koppig, was hun hart verhard als steen die niet meer te kneden is. Stuurloos, daarom wil Hij je leiden en wil zijn Geest richting geven aan je leven. Zoals een herder zijn kudde leidt en hoedt: een beeld waarmee de psalmist helemaal vertrouwd was in zijn omgeving. God lokt ons te luisteren naar zijn stem, net zoals schapen de stem van hun Herder herkennen en alleen naar hun eigen herder luisteren, zo nodigt God ons uit zijn stem in ons leven van alledag te erkennen en ons door die stem te laten verlokken en leiden, naar groene weiden. Dat betekent: vruchtbare grond, daar waar het goed is om leven, waar leven is in overvloed, waar wij mogen genieten en verademen. Ook en misschien juist in de moeilijkste dalen van ons leven.

Dit beeld doet ook denken aan de sabbat, de rustdag, door de Schepper apart gezet. Vandaar dat deze Psalm door de Joden op Sabbat gelezen wordt. .

Dat is precies waar deze psalm om gaat, om van die vrijheid te gaan leven, vrij Adonai te gaan loven.

Als dat geen zegen is.

https://www.youtube.com/watch?v=geRYCuZyNDw

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב