Over olie gesproken
21/02/2022

Over olie gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Gods glorie in de schepping

1 Loof de HEERE, mijn ziel.
HEERE, mijn God, U bent zeer groot,
U bent met majesteit en glorie bekleed.

2 Hij hult Zich in het licht als in een mantel,
Hij spant de hemel uit als een tentkleed.

3 Hij maakt de zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren,
maakt van de wolken Zijn wagen,
wandelt op de vleugels van de wind.

4 Hij maakt Zijn engelen tot hulpvaardige geesten,
Zijn dienaren tot vlammend vuur.

5 Hij heeft de aarde gegrondvest op zijn fundamenten,
die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen.

6 U had hem met de watervloed als met een gewaad bedekt,
het water stond tot boven de bergen.

7 Door Uw bestraffing vluchtten ze,
ze haastten zich weg voor het geluid van Uw donder.

8 De bergen rezen op, de dalen daalden neer
op de plaats die U ervoor bestemd had.

9 U hebt een grens gesteld, die ze niet zullen overgaan,
ze zullen de aarde nooit meer bedekken.

10 Hij wijst de bronnen hun loop naar de dalen,
zodat ze tussen de bergen door stromen.

11 Ze geven alle dieren van het veld te drinken,
de wilde ezels lessen er hun dorst.

12 Daarbij wonen de vogels in de lucht,
hun stem klinkt tussen de takken.

13 Hij bevochtigt de bergen vanuit Zijn hemelzalen,
de aarde wordt verzadigd door de vrucht van Uw werken.

14 Hij doet het gras groeien voor de dieren,
het gewas ten dienste van de mens.
Hij brengt voedsel uit de aarde voort:

15 wijn, die het hart van de sterveling verblijdt,
olie, die zijn gezicht doet glanzen,
en brood, dat het hart van de sterveling versterkt.

Over olie gesproken
In de voorgaande uitzending hebben we met elkaar over de wijn gesproken waar psalm 104 eveneens over spreekt. Maar olie, zegt hetzelfde vers doet het gezicht glanzen. En inderdaad, als je gezalfd bent gaat je gezicht glanzen toch? Dat is al in het gewone dagelijkse leven zo, maar eveneens in geestelijk opzicht. Je zult maar gezalde zijn. Of denk eens aan de Gezalfde!

Olie doet ons denken aan de Heilige Geest. En het eerste wat ons in gedachten komt, is de gouden kandelaar met zijn zeven armen, beeld van de zeven Geesten Gods. De lampen brandden op de olie in de toevoerbuizen.

Maar we kunnen ook denken aan de zalfolie die bereid werd voor de tabernakel en het priesterambt (Ex. 30:22-33 en Ex. 37:29).

In Ps. 133:2 lezen we over de overvloed aan zalfolie op het hoofd van de hogepriester Aäron die naar beneden neervloeit. We denken ook aan de zalving van koningen, zoals David door Samuël: “Samuël nam de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broeders. Van die dag af greep de Geest des Heren David aan” (1 Sam. 16:13). Hij was van toegerust met kracht.

We denken aan de geschiedenis van Elia en de weduwe van Sarfat, die alleen maar een handvol meel in de pot had en een beetje olie in de kruik. Elia zei tot haar: “Vrees niet, ga het thuis bereiden, zoals gij gezegd hebt, doch bereid mij eerst een kleine koek en breng mij die hier; voor u en uw zoon kunt gij het later bereiden”. Het meel in de pot raakte niet op en de olie in de kruik ontbrak niet, naar het woord van de HEERE, dat Hij door de dienst van Elia gesproken had (1 Kon. 17:7-16).

Wij kennen ook het verhaal van Elisa bij de weduwe met het kruikje, waaruit de olie maar bleef stromen tot alle lege vaten van alle buren (en dat waren er veel) vol waren (2 Kon. 4:1-7).

In Ps. 92:11 kom je het bijzondere getuigenis van de Psalmist tegen die zich uit met: “ik ben met verse olie overgoten”. Gezegend als je zulke mensen tegenkomt waarbij je deze verse olie proeft, mensen die fris, levend en nieuw zijn in de Geest.

In het Nieuwe Verbond zien wij de zalving met olie tot genezing van zieken in Jakobus 5:14-16, waarbij de olie een beeld is van de doorwerking van de heilige Geest. Zonder olie gaan de lampen uit. Zonder de heilige Geest zijn we zo dood als een pier. Want eerder spaken we over levendmakend water, maar er is in de schrift eveneens sprake van een levendmakende Geest.

Er wordt in Jes. 61:1 geprofeteerd “De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft” en Jezus haalt dit woord aan en zegt “Heden is dit Schriftwoord voor uw oren vervuld” (Luk. 4:18-21). Van de Zoon van God lezen we ook dat Hij gerechtigheid heeft liefgehad en ongerechtigheid heeft gehaat en dat God Hem daarom met vreugdeolie heeft gezalfd boven zijn deelgenoten (Hebr. 1:9). Deze zalving van de Geest geldt ook de gelovige.

In i Korinthe 1 lezen we, en dat wat=s nou niet bepaald een voorbeeld gemeente zouden wij oordelen, maar daar richt Paulus de volgende woorden tot hen:

En Hij Die ons met u bevestigt in Christus, de Messias en ons gezalfd heeft, is God, Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven heeft.

Als dat geen zegen is.

https://www.youtube.com/watch?v=ZG6gY1QNfHI

DELEN

[Sassy_Social_Share]

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב