Over brood gesproken
22/02/2022

Over brood gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Gods glorie in de schepping

1 Loof de HEERE, mijn ziel.
HEERE, mijn God, U bent zeer groot,
U bent met majesteit en glorie bekleed.

2 Hij hult Zich in het licht als in een mantel,
Hij spant de hemel uit als een tentkleed.

3 Hij maakt de zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren,
maakt van de wolken Zijn wagen,
wandelt op de vleugels van de wind.

4 Hij maakt Zijn engelen tot hulpvaardige geesten,
Zijn dienaren tot vlammend vuur.

5 Hij heeft de aarde gegrondvest op zijn fundamenten,
die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen.

6 U had hem met de watervloed als met een gewaad bedekt,
het water stond tot boven de bergen.

7 Door Uw bestraffing vluchtten ze,
ze haastten zich weg voor het geluid van Uw donder.

8 De bergen rezen op, de dalen daalden neer
op de plaats die U ervoor bestemd had.

9 U hebt een grens gesteld, die ze niet zullen overgaan,
ze zullen de aarde nooit meer bedekken.

10 Hij wijst de bronnen hun loop naar de dalen,
zodat ze tussen de bergen door stromen.

11 Ze geven alle dieren van het veld te drinken,
de wilde ezels lessen er hun dorst.

12 Daarbij wonen de vogels in de lucht,
hun stem klinkt tussen de takken.

13 Hij bevochtigt de bergen vanuit Zijn hemelzalen,
de aarde wordt verzadigd door de vrucht van Uw werken.

14 Hij doet het gras groeien voor de dieren,
het gewas ten dienste van de mens.
Hij brengt voedsel uit de aarde voort:

15 wijn, die het hart van de sterveling verblijdt,
olie, die zijn gezicht doet glanzen,
en brood, dat het hart van de sterveling versterkt.

Over brood gesproken
In de voorgaande tweee uitzendingen hebben we met elkaar over de wijn en de olie nagedacht zoals die in het laatst gelezen vers worden genoemd. We willen nu nadenken over het brood dat het hart van de sterveling versterkt.

Brood is zo oud als de mens zelf bijna. Al in Genesis 3 vers 19 lezen we voor het eerst over het brood: In het zweet van uw gezicht zult u brood, ‘lehem’ in het Hebreeuws eten.

In de Bijbel wordt heel vaak en op verschillende manieren over brood gesproken. Het zou in het kader van dit programma te ver voeren om aandacht te schenken aan alle aspecten die in de Bijbel verband houden met brood. Denk maar een aan het feest van de ongezuurde broden, de toonbroden, het manna dat uit de hemel is neergedaald en de geschiedenis met Jozef die schuren vol graan liet bouwen om het graan ten behoeve van het brood liet bouwen.

Maar in deze uitzending willen we met elkaar stilstaan bij het Brood des Levens: Lechem Ha-Chayim.

In de voorbereiding op deze uitzending kwam ik deze gedachte tegen: Wanneer we voedsel eten, nemen we ander leven op als voedsel. En toen dit bij mij ingedaald was, moest ik er kennen het is inderdaad ook zo. Het voedsel dat ik tot mij neem heeft het leven gelaten om mij te voeden, en dat niet alleen, maar dat voedsel heeft het leven gelaten om mij in het leven te behouden. En daar zit natuurlijk een diepe gedachte achter. Jezus / Jeshua is het Brood van het Leven. Hij heeft Zijn leven gegeven om het u en mij te geven. Wat een wonder van genade! Ik hoop dat ik elke keer, wanneer ik iets eet, hieraan, aan dit geweldige evangelie denk. Eten wordt hiermee op zich al de blijde Boodschap!

We gaan weer even terug. Fysiek brood ondersteunt tijdelijk ons fysieke leven. Nadat het is verteerd, hebben we het echter weer nodig. God heeft het menselijk lichaam zo ontworpen dat zijn leven opoffering vereist.

Als we iemand nieuw ontmoeten, vragen we vaak: "Wat doe je voor de kost?"

Door dit te vragen, willen we weten hoe de ander in zijn levensonderhoud kan voorzien. We proberen meer te weten te komen over hoe deze persoon "zijn brood verdient of beter gezegd krijt" in de wereld.

Voor veel mensen is de kost verdienen een doel op zichzelf. Zeker in de tijd waarin wij leven. Het onderhouden van het fysieke leven wordt door velen als het hoogst haalbare in dit leven. Ze leven om te eten om te consumeren. Iemand merkte ooit eens op dat veel mensen min of meer geestelijk slapend door het leven gaan tot ze op een dag wakker worden en beseffen dat ze dood zijn. En een oude leraar van mij deed eens de uitspraak: Deze mensen bestaan wel, maar zij Leven niet.

Zoals Jezus leerde, is het gewone leven vaak een metafoor van het geestelijke. In plaats van te vragen wat iemand doet, kunnen we misschien beter de vraag stellen, allereerst aan onszelf niet ge vergeten waarom we het doen. Waarom heb je voor deze manier gekozen om "je brood te krijgen"?

Maar onder deze vraag schuilt nog een diepere vraag: Waar brengt het je? Waarmee voed je je ziel of je innerlijk of de 'innerlijke mens' om het Leven met een hoofdletter te verkrijgen en te onderhouden?

Zowel de geschreven Thora als Jezus / Jeshua (die de belichaming en uitdrukking van de Thora is) maken duidelijk dat we voedsel ontvangen van het Woord van God, de bron en voedingsstof van het geestelijk leven. Net zoals we fysiek brood eten om het fysieke leven in stand te houden, is het een pure noodzaak om het geestelijk brood, het Brood dat uit de hemel is neergdaald tot ons te nemen willen we geestelijk niet van honger omkomen. De mens leeft niet van brood alleen, maar van elk woord dat uit de mond van de HEER / JHWH komt, vinden we al in de Thora in Deutoronomium 3.

Het Woord van God is de levengevende boodschap van de liefde van God die ons altijd ondersteunt -- of we ons hiervan bewust zijn of niet. Alle dingen zijn "door hem en voor hem" geschapen en in hem bestaan alle dingen (Kol. 1:16 en 17). De liefde van God verschaft lechem ha-chayim het "Brood des Levens" (Johannes 6:35). En dit vinden we  belichaamd in de levende Werkelijkheid van Jezus de Messias / Jeshua haMessiach.

En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. (Johannes 6:48). Net als het menselijk lichaam heeft God de menselijke ziel zo ontworpen dat haar leven een offer vereist.

Geestelijk leven -- de bron en het einde ervan -- hangt af van het ontvangen (dwz "eten") van het woord van de levende God die het doel van de eeuwigheid is.

Als dat geen zegen is.

https://www.youtube.com/watch?v=bbIKuxRdrUc

DELEN

[Sassy_Social_Share]

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב