Over liefde en haat gesproken
13/10/2021

Over liefde en haat gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


G’d is de Allerhoogste

1 De HEERE regeert, laat de aarde zich verheugen
en vele kustlanden zich verblijden.

2 Wolken en donkerheid zijn rondom Hem,
gerechtigheid en recht zijn het fundament van Zijn troon.

3 Vuur gaat voor Zijn aangezicht uit
en zet rondom Zijn tegenstanders in vlam.

4 Zijn bliksemflitsen verlichten de wereld,
de aarde ziet ze en beeft.

5 De bergen smelten als was
voor het aangezicht van de HEERE,
voor het aangezicht van de Heere van heel de aarde.

6 De hemel verkondigt Zijn gerechtigheid
en alle volken zien Zijn heerlijkheid.

7 Beschaamd moeten zijn allen die beelden dienen
en zich op de afgoden beroemen.
Buig u voor Hem neer, alle Goden.

8Sion heeft het gehoord en zich verblijd,
de dochters van Juda hebben zich verheugd
vanwege Uw oordelen, HEERE.

9Want U, HEERE, bent de Allerhoogste over de hele aarde,
U bent zeer hoog verheven boven alle Goden.

10U die de HEERE liefhebt, haat het kwade.
Hij bewaart de ziel van Zijn gunstelingen,
Hij redt hen uit de hand van de goddelozen.

11Licht is gezaaid voor de rechtvaardige
en blijdschap voor de oprechten van hart.

12Rechtvaardigen, verblijd u in de HEERE;
loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid.

Over liefde en haat gesproken
De voorgaande twee dagen hebben we aan de hand van Genesis 14 stilgestaan bij allerlei koningen die het kwade liefhadden kunnen we wel zeggen. Vandaag keren we terug bij Psalm 97 en worden we opgeroepen om de HEERE, JHWH, de G-d van het verbond lief te hebben en het kwade te haten. Wat een omslag, wat een tegenstelling, vindt u ook niet?
En wat een verademing!

U die de HEERE liefhebt, haat het kwade.
Hij bewaart de ziel van Zijn gunstelingen,
Hij redt hen uit de hand van de goddelozen.

Letterlijk vertaald lezen we: Jullie die houden van JHWH, haat het kwaad.

In de tekst worden twee begrippen genoemd die tegenover elkaar staan: Liefde en haat. De HEERE, JHWH, lief hebben en het kwade haten. Met andere woorden: Liefde voor de HEERE, sluit het kwade uit. Met andere woorden: Wie de HEERE liefhebben, haten het kwade. Het licht sluit immers de duisternis uit. Die gaan niet samen.

Het Hebreeuwse woord dat hier voor liefhebben wordt gebruikt is ‘ahab’ (spreek uit als ahev). Om de betekenis van het woord goed te kunnen begrijpen moeten we terug naar de eerste keer dat het woord in de bijbel wordt gebruikt. En dan komen we terecht bij Genesis 22 waar we over een ongelooflijke gebeurtenis lezen:

En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem: Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik. Hij zei: Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Izak, ga naar het land Moria, en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die Ik u noemen zal.

Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Izak geofferd. En hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn eniggeborene geofferd.

We hoeven ons, ondanks de bereidheid van Abraham om zijn enige zoon te offeren onszelf niet af te vragen of Abraham Izak lief had, want de Eeuwige heeft het zelf op laten schrijven: Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt. Als dat geen liefde is…

Even een vraag tussendoor: Hebben wij de HEERE JHWH zo lief dat we bereid zouden zijn om datgene wat we zo lief hebben, aan de Eeuwige te offeren? Want over die liefde spreekt Psalm 97: U die de HEERE liefhebt… Het Hebreeuwse woord ‘ahab’ (spreek uit als ahev) spreekt van een zelf opofferende liefde. Zonder omhaal, zonder na te denken de Eeuwige liefhebben. En waarom zonder na te denken? Abraham hoefde niet lang na te denken over de, op menselijke wijze gesproken, absurde vraag van de Eeuwige, want, staat er, de volgende dag zadelde hij zijn ezel en ging op weg. Zo lief had Hij de Eeuwige…

U die de HEERE liefhebt, haat het kwade. Zij sluiten elkaar uit.

Het Hebreeuwse woord voor haten is שִׂנְא֫וּ (śin·'ū) en komen we voor het eerst tegen in Genesis 26 waar we lezen over de gebeurtenis waar Rebecca afscheid neemt van haar familie om met Eliezer mee te gaan naar Izak. Haar familie neemt dan afscheid met de volgende woorden:

Zuster van ons, word tot duizenden van tienduizenden en laat jouw nageslacht in bezit krijgen de poort van zijn vijanden.

Zie je hoe scherp het ligt: de HEERE, JHWH liefhebben en het kwade haten? Het zijn inderdaad totaal twee uitersten. Het kwade is de vijand! Niet meer of minder.

In Psalm 97 worden we opgeroepen om de HEERE, JHWH lief te hebben en het kwade te haten.

Voor het woord ‘kwade’ lezen we het Hebreeuwse woord רָע (ra'). En we komen dat voor het eerst tegen in een heel bekende geschiedenis in Genesis 2 waar we lezen:

En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten; ook de boom des levens, in het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed en kwaad.

Zie u, goed en kwaad, liefde en haat, licht en donker zijn elkaars tegenpolen, sluiten elkaar uit.

Maar we weten allemaal het vervolg:
Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend.

Toen zei de HEERE God: Zie, de mens is geworden als één van Ons, omdat hij goed en kwaad kent.

Goed en kwaad - Het lijkt erop dat de grote strijd tussen goed en kwaad een dwaalbegrip is. Met “het kwaad” bedoelen we dan de tegenpool van het goede; precies het tegenovergestelde. Maar zo'n “kwaad” bestaat eigenlijk niet. Wat wij het kwaad noemen is feitelijk niets meer dan de afwezigheid van het goede.

Wat betreft goed en kwaad suggereren wij niet dat er geen kwaad in de wereld bestaat, maar wel dat het kwaad niet op zichzelf bestaat. Dat kun je vergelijken met licht en duisternis. Het licht bestaat. Er kan bewezen worden dat het licht bestaat. Bovendien kan licht gemeten en kunstmatig voortgebracht worden. Maar duisternis bestaat eigenlijk niet. Er is geen deeltje of golf dat “duisternis” wordt genoemd. Duisternis is wat er gebeurt als er geen licht is. Het is de afwezigheid van licht.

Dus:
U die de HEERE liefhebt, haat het kwade.
Hij bewaart de ziel van Zijn gunstelingen,
Hij redt hen uit de hand van de goddelozen.

Als dat geen zegen is.

Delen

[Sassy_Social_Share]

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב