Over de Behoeder gesproken
14/10/2021

Over de Behoeder gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


G’d is de Allerhoogste

1 De HEERE regeert, laat de aarde zich verheugen
en vele kustlanden zich verblijden.

2 Wolken en donkerheid zijn rondom Hem,
gerechtigheid en recht zijn het fundament van Zijn troon.

3 Vuur gaat voor Zijn aangezicht uit
en zet rondom Zijn tegenstanders in vlam.

4 Zijn bliksemflitsen verlichten de wereld,
de aarde ziet ze en beeft.

5 De bergen smelten als was
voor het aangezicht van de HEERE,
voor het aangezicht van de Heere van heel de aarde.

6 De hemel verkondigt Zijn gerechtigheid
en alle volken zien Zijn heerlijkheid.

7 Beschaamd moeten zijn allen die beelden dienen
en zich op de afgoden beroemen.
Buig u voor Hem neer, alle Goden.

8Sion heeft het gehoord en zich verblijd,
de dochters van Juda hebben zich verheugd
vanwege Uw oordelen, HEERE.

9Want U, HEERE, bent de Allerhoogste over de hele aarde,
U bent zeer hoog verheven boven alle Goden.

10U die de HEERE liefhebt, haat het kwade.
Hij bewaart de ziel van Zijn gunstelingen,
Hij redt hen uit de hand van de goddelozen.

11Licht is gezaaid voor de rechtvaardige
en blijdschap voor de oprechten van hart.

12Rechtvaardigen, verblijd u in de HEERE;
loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid.

Over de Behoeder gesproken
Deze keer willen we stilstaan bij het vervolg van vers 10:

Hij bewaart de ziel van Zijn gunstelingen

En laat dat gerust vanmorgen bij wijze van spreken maar eens diep inzakken in je ziel. Vanmorgen komt de Eeuwige naar je toe met de woorden: Hij bewaart de ziel van Zijn gunstelingen.

Het bewaren is een vertalingen van het Hebreeuwse woord ‘Sjamar’. Velen die naar Radio Israel luisteren zullen dat herkennen. Het woord wordt voor het eerst gebruikt in Genesis 2 vers 15 waar we lezen: De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. ‘Sjamar’ is hier dus vertaald met ‘onderhouden’. Op een volgende plek, in Genesis 3 komen we het woord opnieuw tegen:
Genesis 3:23 Daarom zond de HEERE God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was. Hij verdreef de mens, en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken. En de HEERE zei tegen Kaïn: Waar is Abel, uw broer? En hij zei: Ik weet het niet; ben ik de hoeder van mijn broer?

We hebben nu dus al drie betekenisssen van hetg woord ‘Sjamar’: Onderhouder, bewaker en hoeder.

Psalm 97 zegt ons dat Hij, dat is de HEERE, JHWH, vertaald als de Aanwezige, de onderhouder van de ziel van zijn gunstelingen is.

Hij, de altijd Aanwezige, is de Onderhouder, bewaker en hoeder van de ziel van Zijn gunstelingen.

Dan nog iets over de ziel, in het Hebreeuws het woord ‘nephes’ wat we voor het eerst in Genesis 2 lezen waar de Eeuwige zegt dat de mens een lievende ziel, een levend wezen werd...
Vanuit het samengaan van Gods Geest en het stof van de aarde ontstond iets volkomen nieuws - Adam, een individu, een nieuw leven, een nieuwe persoonlijkheid, een nefesh.

In Exodus 21:23-25, lezen we over om het geven van 'leven voor leven', zegt het Hebreeuws 'nefesh voor nefesh' - ziel voor ziel. Als bijvoorbeeld iemand door misdaad om het leven komt, dan moet de andere ziel daarvoor de straf betalen met zijn leven.

Je raadt waarschijnlijk al waar ik naartoe wil, maar tegen deze achtergrond is het dan dus belangrijk de vraag te stellen: Wat is nu eigenlijk de ziel? In Leviticus 17:11 lezen we het antwoord. God spreekt hier geweldige profetische woorden:

Want de ziel van het vlees is in het bloed en Ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen, want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel.

In het eerste deel 'de ziel van het vlees' staat voor 'ziel' het Hebreeuwse woord nefesh. De 'ziel' van het vlees is in het bloed. Wat betekent dit? De mens bestaat uit lichaam, ziel en geest. Als de geest verdwijnt, stopt de ademhaling. Wanneer de ziel verdwijnt, stopt het bloed met stromen. De ziel van het vlees is in het bloed. Daarom zegt G-d:

Ik heb het - de ziel of het leven - op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen. Met andere woorden: de ene ziel moet verzoening doen voor de andere ziel. Aangezien de ziel zetelt in het bloed, moet er dus bloed vloeien bij een verzoeningsdaad - het ene leven moet gegeven worden voor het andere.

Nu is het moment om terug te keren naar het grote, centrale hoofdstuk over verzoening, Jesaja 53. In de laatste verzen van dit hoofdstuk, ter afsluiting van wat de dienstknecht des Heren heeft bereikt door zijn lijden, lezen we:

Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft.

Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt is voor 'leven' is nefesh. 'Ziel' zou in dit geval een betere vertaling zijn, omdat het gaat om bloed. Want hoe goot Jezus/Jeshua zijn ziel uit in de dood?

Door zijn bloed! Op het moment dat Jezus bloedde en stierf aan het kruis, werd Zijn ziel gegeven ten behoeve van de hele mensheid. Als ik het verslag lees van de kruisiging, dan krijg ik de indruk dat vrijwel al het bloed uit Jezus' lichaam is weggestroomd. Ze geselden zijn rug. Zijn baard werd uitgetrokken. Ze drukten doornen in zijn hoofd. Ze doorboorden zijn handen en voeten. Zijn bloed stroomde overvloedig. Daarna, toen Hij gestorven was, dreef een soldaat een speer door zijn hart en er kwam water en bloed uit. Het was alsof al het bloed uit zijn lichaam werd uitgestort op het kruis. Dit was het offer van zijn ziel, als de laatste Adam, ten behoeve van alle nakomelingen van Adam. Ten behoeve van jou en mij.

Inderdaad, het is voluit waar: Hij bewaart de ziel van Zijn gunstelingen

Als dat geen zegen is.

Heer Jezus, nooit kunnen we U genoeg danken voor het immense, onbegrijpelijke en volmaakt voldoende offer dat U bracht om mijn straf te dragen en mij het volle leven te geven. Ik prijs U Heer, dat U voor mijn leven heeft betaald met Uw eigen bloed! Amen.

[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב