Over je familie gesproken
15/09/2021

Over je familie gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Zing voor de HEERE een nieuw lied,
zing voor de HEERE, heel de aarde.

Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam,
breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.

3Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer,
onder alle volken van Zijn wonderen.

4Want de HEERE is groot en zeer te prijzen,
Hij is ontzagwekkend boven alle goden.

5Want al de goden van de volken zijn afgoden,
maar de HEERE heeft de hemel gemaakt.

6Majesteit en glorie zijn voor Zijn aangezicht,
macht en luister in Zijn heiligdom.

7Geef de HEERE, geslachten van de volken,
geef de HEERE eer en macht.

8Geef de HEERE de eer van Zijn Naam,
breng offers en kom in Zijn voorhoven.

9Buig u neer voor de HEERE in Zijn heerlijke heiligdom;
beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde.

10Zeg onder de heidenvolken: De HEERE regeert;
ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen;
Hij zal over de volken op billijke wijze rechtspreken.

11Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen,
laat de zee bulderen met al wat ze bevat.

12Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is;
dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen

13voor het aangezicht van de HEERE,
want Hij komt, want Hij komt om de aarde te oordelen.
Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid
en de volken met Zijn waarheid.

Over je familie gesproken
Vandaag willen we stil staan bij de woorden uit het zevende vers van psalm 96:

Geef de HEERE, geslachten van de volken, geef de HEERE eer en macht.

En inderdaad de geslachten van de volkeren worden door de Eeuwige, door middel van de dichter van de psalm opgeroepen om de Eeuwige de eer en macht te geven die Hem toekomt.

En zo zal het binnenkort ook zijn, echt waar, want we lezen in Psalm 72 deze geweldige woorden. Het zijn de woorden van Salomo, maar lees en luister ze nu eens op een hoger plan, als het ware, alsof het een profetie is van de meerdere Salomo, de Zoon van de Eeuwige, van Jeshua

O God, geef de koning Uw recht
en Uw gerechtigheid aan de zoon van de koning.

Dan zal hij over Uw volk rechtspreken met gerechtigheid
en over Uw ellendigen met recht.

De bergen zullen voor het volk vrede dragen
en de heuvels, met gerechtigheid.

Hij zal de ellendigen van het volk recht doen,
Hij zal de kinderen van de arme verlossen
en de onderdrukker verbrijzelen.

Zij zullen U vrezen, zolang de zon en de maan er zijn,
van generatie op generatie.

Hij zal neerdalen als regen op het gemaaide veld,
als regendruppels die de aarde bevochtigen.

In Zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen;
er zal grote vrede zijn, tot de maan er niet meer is.

Hij zal heersen van zee tot zee,
van de rivier de Eufraat tot de einden der aarde.

De woestijnbewoners zullen voor Hem neerbukken,
Zijn vijanden zullen het stof oplikken.

De koningen van Tarsis en de kustlanden
zullen schatting brengen;
de koningen van Sjeba en Seba
zullen schatten aanvoeren.

Ja, alle koningen zullen zich voor Hem neerbuigen,
alle heidenvolken zullen Hem dienen.

En we weten uit de geschiedenis dat dit gebed van Salomo ten volle vervuld is tijdens zijn regering. Maar we kunnen deze psalm ook als een profetie lezen. (en dan klinkt het zo).

Wat hebben we binnenkort toch te maken met een geweldige periode waarin recht en gerechtigheid zal plaatsvinden en waarin een wereld die nu nog vol ellende en leugen is tot volle wasdom zal komen. Zie jij er ook zo naar uit?

Inderdaad, er staat ons een geweldige toekomst te wachten.

Maar er zit nog een heel andere laag in het zevende vers van Psalm 96 en die zijn we kwijtgeraakt in de vertaling, want in het Hebreeuws lezen we in vers 7 het woord mishpachah, familie of gezin. En dan komt het ineens veel dichterbij. Dan hebben we het niet over het grote wereldgebeuren, maar dan komen we bij wijze van spreken door de voordeur bij je binnen. Dan gaat het over mensen, verenigd door familiebanden.

Het idee van de dichter is volgens de uitleggers dat we niet alleen als individuen, noch als louter een vereniging van individuen die verenigd zijn door geen gemeenschappelijke banden, zoals bijvoorbeeld een kerk of een gemeente, maar als degenen die verenigd zijn door sterke banden; gebonden door bloed en genegenheid; gevormd tot gemeenschappen, opgeroepen worden om de Eeuwige te eer en macht te geven. Hem te belijden en Hem te prijzen. Gezamenlijk in eenheid met elkaar.

Psalm 96 roept de families, en laten we het maar eens persoonlijk weer maken: Psalm 96 roept jou en mij op om jou en mijn familie om God te aanbidden om zo met elkaar verbonden, om zoals gezinnen, als familie bij elkaar te komen te komen en God te loeven en te prijzen. Hem eer te geven.

Met andere woorden, het is een oproep aan gezinnen "als zodanig" om God te erkennen.

Een gezin is een geschikte en een geweldige plek om God te eren. Wanneer dezelfde vreugde alle harten doordringt in voorspoed, en wanneer iedereen gelijk bedroefd wordt in tegenspoed, is het duidelijk dat iedereen door de Eeuwige vanuit Psalm 96 wordt opgeroepen zich te verenigen in dezelfde aanbidding van de Eeuwige.

Kijk en daar maken we het weer heel klein en praktisch mee. En misschien ook wel pijnlijk. Want hoe kunnen we als gelovigen het vaak hebben over de geweldige beloften die er in de toekomst plaats zullen hebben en vervuld zullen worden. Met name tussen de broeders en zusters die elkaar daarin gevonden hebben. In familie verband wordt dat vaak alweer lastiger, laten we elkaar vanmorgen maar net voor de gek houden. Want vaak zien we in families en gezinnen op dit gebied strijdt en onenigheid of in het beste geval hebben we het er maar niet over om de lieve vrede wil zoals we dat vaak uitdrukken.

Maar ik ben er van overtuigd dat de Eeuwige jou en mij vandaag oproept om juist in het gezin en de familie waar de Eeuwige jou en mij geplaatst heeft om in gezamenlijkheid de HEERE, JHWH, de verbondsgod van Israel, de eer en de macht te geven. Hem te eren en te loven. In gezamenlijkheid van familie en gezin.

Als dat geen zegen is.

Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie
als broers en als zussen
om elkaar geven
en open en eerlijk
met elkaar omgaan
de vrede bewaren
en eensgezind leven

En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven
de zegen van God
een eindeloos leven

Delen
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב