Over het richtsnoer gesproken -1-
27/04/2021

Over het richtsnoer gesproken -1-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren


Gisteren hebben we met elkaar nagedacht over de woorden uit Hebreeën waar we onder andere deze woorden lazen:

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte (letterlijk: wolk van getuigen) omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterzijde van de troon van God.

Waar ik bij de voorbereiding op deze korte overdenking aan moest denken waren aan de woorden: Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. De voorgaande keer hebben we nagedacht over de hele wolk van getuigen. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren.

En laat ook ik mij realiseren, telkens weer opnieuw dat het in mijn en uw en jouw leven niet anders is of in ieder geval zo zou moeten zijn dat we vreemdelingen en bijwoners zijn. En ik weet het, soms moet ik daaraan herinnerd worden. Dan maak ik me soms weer druk over al die kleinigheden, die er helemaal niet toe doen in het licht van de eeuwigheid en moet ik als het ware weer gereset worden, terug naar Vader, om bij wijze van spreken in Zijn armen gesloten te worden.

Sinds eind vorig jaar heb ik een moestuintje. Een moestuintje bij de volkstuinvereniging waar allerlei mensen langs mijn tuintje komen. En een van de redenen van de mensen die daar een tuintje hebben is het sociale praatje dat je dan met elkaar hebt. Eerlijk gezegd is ook een van mijn redenen voor een moestuintje het praatje met mijn mede tuinders. Om die reden heb ik ook een bijbelse tuin aangelegd met allerlei plantjes, bloemen en zaden die in de bijbel genoemd worden. Veelal is dit een aanleiding voor een gesprekje.

Maar in de laatste weken zie ik op heel veel tuintjes touwtjes vlak boven de grond gespannen, waaronder kaarsrecht de zaden gezaaid en de plantjes geplant zijn. Ik moest daaraan denken dat ook dit een richtsnoer is, zodat er zoals in het tweede testament vermeld staat, rechte voren getrokken kunnen worden en niet aan de linker-of rechterzijde afgeweken wordt. Zo’n richtsnoer houd je dus op het rechte pad bij het zaaien en het planten.

Weet je waarom dat zo belangrijk is? De Heere Jezus, Yeshua, is onze Maker en Formeerder. En redding is uitsluitend mogelijk door Zijn bloed. Ons, jou en mijn enige doel in dit leven is om Hem te behagen. Alleen al deze reden zou voldoende voor ons moeten zijn op onze ogen voortdurend op Hem gericht (daar heb je het richtsnoer weer) houden, om goed richting in ns leven te houden. Al het andere leidt alleen maar af van het doel van jou en mijn leven. Hou je ogen gericht op Hem.

Als we ook maar op enig moment signaleren dat iets wat we van plan zijn te doen, Hem niet behaagt, dan is dat reden genoeg om ons plan af te blazen. Maar we kunnen dat niet signaleren, als we onze ogen niet gericht houden op Jezus.

De tweede reden is dat Hij onze maatstaf behoort te zijn.  Dit wordt duidelijk uit een opmerking van Paulus tegen de mannen van Athene:

...omdat Hij een dag bepaald heeft waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man, die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden op te wekken (Handelingen 17:31). Degene die Gods rechter wordt om de wereld te oordelen, is de Man die opgewekt is uit de doden, Jezus Christus. God zal de wereld in gerechtigheid oordelen, door Yeshua.

Dit leert ons twee dingen: Hij is de rechter, en Hij is ook onze maatstaf voor gerechtigheid. We zullen beoordeeld worden met de maatstaf van Jezus.

In 1 Korinthe 3 vers 10 tot 15 lezen we:
10Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt.

11Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.

12Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro,

13ieders werk zal openbaar worden.  De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven.

14Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen.

15Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.

De derde reden is dat Jezus, Yeshua, ons voorbeeld is, zoals we lezen in Johannes 13 vers 15:

Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan.

Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt voor voorbeeld, wordt ook wel vertaald met een ‘kopie’. Immers, zoals het voorbeeld is, zo is ook de kopie van het originaeel.

Hij is ons voorbeeld omdat Hij voor ons uit is gegaan. Om het goede pad, het richtsnoer te blijven volgen, moeten we zien waar Hij zijn voeten neerzette, en in Zijn spoor volgen. Al deze dingen liggen besloten in dit ene belangrijke: dat we ons oog gericht houden op Jezus.

Zullen we bidden?
Heere Jezus, U verlangt ernaar dat wij ons leven U als Heerser in ons leven zullen aanvaarden. Dat U onze maatstaf bent, alleen door U ons laten leren, onze ogen op u gericht houden. We vragen U ootmoedig ons dat meer en meer te laten beseffen en ons dat te leren. Wilt U ons tot U te roepen als we dreigen af te dwalen vandaag. Dank U voor het voorrecht om met U te mogen leven, ook vandaag. Amen

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב