Over het reddende heil gesproken
22/10/2021

Over het reddende heil gesproken

Passage: Psalm 98

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 98
Het heil van de HEERE komt

1 Een psalm.
Zing voor de HEERE een nieuw lied,
want Hij heeft wonderen gedaan;
Zijn rechterhand en Zijn heilige arm
hebben Hem heil gebracht.

2 De HEERE heeft Zijn heil bekendgemaakt
en Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidenvolken.

3 Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw
voor het huis van Israël;
alle einden der aarde hebben gezien
het heil van onze God.

4 Juich voor de HEERE, heel de aarde,
breek uit in gejuich, zing vrolijk en zing psalmen.

5 Zing psalmen voor de HEERE met de harp,
met de harp en met luid psalmgezang,

6 met trompetten en bazuingeschal,
juich voor het aangezicht van de Koning, de HEERE.

7 Laat de zee bulderen met al wat ze bevat,
de wereld juichen met wie haar bewoont.

8 Laten de rivieren in de handen klappen,
de bergen tezamen vrolijk zingen

9 voor het aangezicht van de HEERE;
want Hij komt om de aarde te oordelen.
Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid
en de volken op billijke wijze oordelen.

Over het reddende heil gesproken
Vandaag wil ik met u nadenken over het tweede vers van de Psalm, waarin we lezen:
2 De HEERE heeft Zijn heil bekendgemaakt
en Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidenvolken.

We vinden in Jesaja 52, en ik kan je echt aanraden om dat geweldige hoofdstuk over de toekomst van Israel en de volkeren eens voor uzelf te lezen, in vers 10 vergelijkbare woorden:
De HEERE heeft Zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle heidenvolken; en alle einden der aarde zien het heil van onze God.

En om nog maar weer eens aan te tonen dat het Woord van de Eeuwige één of één geheel is, horen we in het tweede testament, in Lukas 3 vers 6 Johannes de doper, zijn toehoorders toespreken met de woorden: Elk dal zal gevuld worden en elke berg en heuvel zal geslecht worden; de kromme wegen zullen recht worden en de oneffen tot effen wegen; en alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt.

Driemaal achtereen:

  1. De HEERE heeft Zijn heil bekendgemaakt en Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidenvolken.
  2. en alle einden der aarde zien het heil van onze God.
  3. en alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt.

Drie keer in steeds andere bewoordingen wordt beloofd dat alle einden van de aarde, alle heidenen en alle vlees de zaligheid zal zien die van God komt. Hoe en op welke manier dat zal zijn, dat laat ik maar in het midden, ik weet het niet, maar dat het zo zal zijn, daar kan ik echt blij van worden. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

De HEERE heeft Zijn heil bekendgemaakt en Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidenvolken, zo lazen we.

De HEERE, de Eeuwige heeft Zijn heil, of zijn redding zoals we in het Hebreeuws het woord voor redding lezen, zijn Yeshua bekend gemaakt. Wat ongelooflijk verrassend weer dat de Eeuwige hier in deze tekst Zijn Zoon bekend maakt. Het Woord van God is zo rijk! Jezus, Jeshua wordt niet voor het eerst bekend gemaakt als redding van deze wereld, maar al in Genesis 49 horen we de oude Jacob of met een ander woord Israel zijn laatste woorden uitspreken als hij zegt: Op Uw zaligheid wacht ik, HEERE! En dan staat er voor het woord ‘zaligheid’ Yeshua / Jezus. Dus eigenlijk horen we de oude Jacob op zijn sterfbed zeggen:

Op Uw Yeshua wacht ik JHWH, wacht ik Aanwezige. Jacob wacht op de komende terwijl Hij aanwezig is.

En zo is het ook vandaag, anno 2021. We wachten op de komt van Yeshua, terwijl Hij al aanwezig is. Want Hij zegt in Zijn afscheidswoorden in Mattheus tegen zijn volgelingen, vlak voor Hij vertrekt: En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En zo is het nog anno 2021.

Als dat geen zegen is.

[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב