Over de Redder gesproken
25/10/2021

Over de Redder gesproken

Passage: Psalm 98:2

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 98
Het heil van de HEERE komt

1 Een psalm.
Zing voor de HEERE een nieuw lied,
want Hij heeft wonderen gedaan;
Zijn rechterhand en Zijn heilige arm
hebben Hem heil gebracht.

2 De HEERE heeft Zijn heil bekendgemaakt
en Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidenvolken.

3 Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw
voor het huis van Israël;
alle einden der aarde hebben gezien
het heil van onze God.

4 Juich voor de HEERE, heel de aarde,
breek uit in gejuich, zing vrolijk en zing psalmen.

5 Zing psalmen voor de HEERE met de harp,
met de harp en met luid psalmgezang,

6 met trompetten en bazuingeschal,
juich voor het aangezicht van de Koning, de HEERE.

7 Laat de zee bulderen met al wat ze bevat,
de wereld juichen met wie haar bewoont.

8 Laten de rivieren in de handen klappen,
de bergen tezamen vrolijk zingen

9 voor het aangezicht van de HEERE;
want Hij komt om de aarde te oordelen.
Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid
en de volken op billijke wijze oordelen.

Over de Redder gesproken
We denken vandaag weer verder na over vers 2:
De HEERE heeft Zijn heil bekendgemaakt
en Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidenvolken.

We zagen de voorgaande keer dat de oude Jacob op nota bene zijn sterfbed de historische woorden sprak: Op Uw heil, op uw redding op uw Yeshua, wacht ik HEERE. En in deze Psalm 98 lezen we dat de HEERE, de Eewige Zelf zegt dat Hij Zijn heil, Zijn Yeshua zoals er in het Hebreeuws staat, bekend heeft gemaakt.

Waar Jacob met reikhalzend verlangen naar uit keek, zoals de schrijver van de Hebreeenbrief het uitdrukt, mogen wij door het geloof al zien. Wat zijn we eigenlijk toch een geweldig begenadigde mensen.

En dan vervolgt de schrijver van Psalm 98:
en Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidenvolken.

Weet u, soms vind ik het zo verschrikkelijk jammer dat de vertalers de dingen zo vertaald hebben en niet gewoon hebben laten staan wat er in het Hebreeuws staat. Gisteren zagen we daat al iets van toen we lazen dat Jacob uitzag naar het heil, waar in de grondtaal gewoon Yeshua staat. Dus Jacob zag uit naar Jezus, wachtte op Hem. En ook nu weer in Psalm 98 waar we in de Herziene Staten vertaling lezen: en zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heiden volken. En we lezen daar in het Hebreeuws: JHWH heeft Yeshua onthuld of ontbloot. Kan het nog duidelijker zou ik willen zeggen.

Datgene wat verhuld was is onthuld of beter gezegd: Degene die verhuld was is onthuld. We hebben vandaag de dag niet met een verhulde Jezus te maken die Zich met alle eerbied gesproken niet bekend wil maken maar met een geopenvaarde onthulde Jezus. Met alle eerbied gesproken: Open en bloot. Hij verstopt zich niet achter een bosje zoals Adam en wij soms doen.

En nog even en voor zover het nu nog niet bekend is zullen alle einden der aarde het zien, zullen alle ogen van de heidenvolken het zien. Of beter gezegd: Hem zien. Komende op de wolken.

De betekenis hier is dat de verlossing van in eerste instantie Zijn volk, de nakomelingen van Jacob, waarnaar wordt verwezen zo opmerkelijk zal zijn dat het voor de hele wereld opvalt. De meest verre volken zullen het zien en Hem herkennen en erkennen. Het werd vervuld in de redding uit Egypte. Het werd vervuld in de redding van de natie uit de ballingschap in Babylon.

De verovering van Babylon was een gebeurtenis die zo ingrijpend was in zijn gevolgen, dat ze bekend was bij alle koninkrijken van de aarde. En het daaruit voortvloeiende herstel van zijn volk naar hun eigen land, is bedoeld om de naam van Jahweh bekend te maken aan alle naties. En zo ontdekken we opnieuw een patroon in de Bijbel, in de geschiedenis met Israel.

Gered om te redden vanuit Egypte, gered om te redden vanuit Babel en dan nu, in de dagen waarin wij leven wordt het volk vergaderd vanuit de wereld om straks bij Zijn komst wanneer alle ogen Hem zullen zien

Telkens wanneer de Eeuwige in tijden van gevaar voor hen tussenbeide kwam. Hij heeft het ook gedaan in de gave van een Verlosser, de Redder, Yeshua. Hij doet het bij elke opleving van de ware geloof; Hij doet het in de redding van een enkele zondaar.

De volkeren of, de naties konden en zullen het zien. Zijn daden waren en zullen zo openbaar zijn- zo opmerkelijk - dat alle landen kondenen zullen kunnen leren wie Hij is: Yeshua, Redder. Zo was het toen hij zijn volk uit de Egyptische slavernij verloste en zo is het ook zo dat hij zijn volk uit de verschrikkelijke slavernij van de wereld verlost, nu al in deze dagen. Hij zal Zich openbaren zodal alle oog Hem zal zien.

Als dat geen zegen is.

https://www.youtube.com/watch?v=FQ23gWbRvaM

DELEN

[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב