Over het Licht gesproken (3)
20/01/2022

Over het Licht gesproken (3)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Gods glorie in de schepping

1 Loof de HEERE, mijn ziel.
HEERE, mijn God, U bent zeer groot,
U bent met majesteit en glorie bekleed.

2 Hij hult Zich in het licht als in een mantel,
Hij spant de hemel uit als een tentkleed.

3 Hij maakt de zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren,
maakt van de wolken Zijn wagen,
wandelt op de vleugels van de wind.

4 Hij maakt Zijn engelen tot hulpvaardige geesten,
Zijn dienaren tot vlammend vuur.

Over het Licht gesproken (3)
We denken weer verder na over de woorden uit de psalm zoals we die lezen in vers 2: 2 Hij hult Zich in het licht als in een mantel, en dan met name met betrekking tot het licht. Want wat is licht precies? Het licht dat wij kennen is een elektromagnetische straling met een zeer hoge frequentie. Licht pntstaat doordat elektronen terugkeren in hun oorspronkelijke baan na te zijn aangestoten. Dat ervaart ons oog als licht. Het licht waarmee de zon ons verlicht en verwarmt, bestaat uit een heel breed spectrum waarin we alle kleuren van de regenboog zien. Er zou natuurlijk veel meer over te zeggen zijn, maar dat laten we nu maar liggen.

Duisternis is eigenlijk heel simpel: duisternis is het ontbreken van licht. En alle zicht dus ook: je tast in het duister. Bij totale duisternis raakt de mens al gauw gedesoriënteerd. Je weet niet meer wat voor of achter is en angst komt al snel om de hoek kijken. En je raakt al snel de weg kwijt. Dat is in het natuurlijke leven zo, maar in het geestelijk leven is dat niet minder waar.

Een mens kan ook verduisterd zijn in zijn denken, dan is er geen lichtpuntje en kun je behoorlijk gaan dwalen en je overal aan stoten. Dat wordt opgeklaard als je de Heere Jezus leert kennen en aanvaarden als het Licht der wereld. En de Bijbel is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad, volgens Psalm 119:105. En Psalm 18:29 zegt: “Want U doet mijn lamp schijnen, HEERE; mijn God doet mijn duisternis opklaren.”

Wat geweldig toch dat we in het natuurlijke leven een voorbeeld hebben, kunnen zien wat zih in het geestelijk leven afspeelt. Na het donker van de nacht wordt het elke morgen weer licht. We mogen het zien als Gods evangelie in de natuur. Elke morgen weer spreidt Hij het licht over ons uit.

De Heere God zorgde voor echte verlichting door de mensheid een groot Licht te brengen. Het Licht van de wereld. Dat gaat over de geboorte van de beloofde Verlosser, Jezus Christus, of in het Hebreeuws Jeshua haMessiach, Jezus de Messias. We lezen in Johannes 1:

In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden; zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen.

Buiten het Licht wandelen is wandelen in de duisternis. Zo simpel is dat eigenlijk. Dat is in het natuurlijke leven zo, maar in het geloofsleven evenzeer. Het Licht aanvaarden en geloven brengt een enorme verlichting.

Het Johannes-evangelie spreekt over Licht:

Johannes 8:12 “Jezus sprak dan opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht de wereld: wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het Licht van het leven hebben.”

Johannes 9:5 ‘Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld’ (Gr. kosmos).

Johannes 12:35-36 “Jezus dan zei tegen hen: Nog een korte tijd is het Licht bij u, wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt.”

Johannes 12:46 “Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.”

Simpel en duidelijk. In Christus geloven en met Hem wandelen betekent: in Zijn Licht wandelen. Zonder de Messias is het aardedonker.

Donkerheid en duisternis zijn het rechttegenovergestelde van licht en van het Licht. Deze begrippen komen we nogal eens tegen in de Bijbel. Volgens Jesaja 45:8 ‘formeert’ God het licht en ‘schept’ Hij de duisternis. De Heere God Zelf is Licht en dat hoeft Hij dus niet te scheppen, maar Hij formeert het. Hij geeft er vorm aan, zodat Hij er iets mee kan doen.

Zo nu en dan, als de omstandigheden Hem daartoe roepen, schept Hij duisternis. Soms als straf voor Israël, omdat het zijn eigen gang gaat en hun God verlaten heeft. Daarom wandelde het volk in duisternis, volgens Jesaja 9:1, maar ‘zal het een groot licht zien’.

Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien.

Soms ook letterlijk, bijvoorbeeld de diepe duisternis in het land Gosen in Egypte, zoals hier boven al beschreven. En denk aan de ingrijpende gebeurtenis op Golgotha, waar drie uren lang een diepe duisternis was. Het Licht der wereld had Zich terug getrokken. Mattheüs 27:46 getuigt: “… en vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur” (d.i. van 12.00 u tot 15.00 u onze tijd, midden op de dag dus).

Figuurlijke duisternis trad op bij Abram, zoals beschreven in Genesis 5, vers 12: “En het gebeurde, toen de zon bijna onderging, dat er een diepe slaap op Abram viel. En zie een grote schrikwekkende duisternis viel op hem.” Buiten begon het te schemeren, maar Abram was zeer diep in slaap en het lijkt wel of hij iets van een nachtmerrie kreeg, want de duisternis die alleen hij meemaakte, was ‘groot en schrikwekkend’. En op datzelfde moment sluit de Heere God een verbond met Abram en vertelt gedetailleerd wat dat allemaal inhoudt. Juist om aan te geven dat dit verbond volledig voor verantwoordelijkheid van de Heere God is en helemaal uit Zijn koker komt.

Tegenwoordig worden we nogal eens geconfronteerd met nepnieuws waarin de dingen verkeerd voorgesteld worden. Dat was ook al in Jesaja’s tijd: “… wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad: die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis: die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter” (5:20). Niets nieuws onder de zon dus.

Maar we gaan met de duisternis natuurlijk niet afsluiten vandaag. Want weet u, Gods Woord spreekt van het licht al in de eerste verzen van Genesis, maar sluiten ook af met het Licht. Gods Woord omvat om zo te zeggen het Licht. Van begin tot eind.

Openbaring 21, vers 23

En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.

Openbaring 21, vers 24

En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin.

Openbaring 22, vers 5

En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.

Als dat geen zegen is.

Vader van de schepping,
Volvoer Uw eeuwige plan.
Maak ons een generatie
Die overwinnen kan.

Heer, laat Uw koninkrijk komen,
Waar heel de schepping op wacht,
En laat Uw zalfolie stromen,
Heer, openbaar ons Uw kracht.

Toon Uw heerlijkheid in dit huis
Tot een zegenend licht voor de volken.
Neem ons lied als reukoffer aan,
Nu wij hier voor Uw aangezicht staan.

Koning van de aarde,
Maak ons een licht in de nacht
En laat de wereld ervaren:
De kerk is vol van Uw kracht.

Heer raak ons aan en vorm ons,
Maak ons sterk en bereid.
Geef ons kracht waar wij kwetsbaar zijn;
Dan zijn wij klaar voor de strijd.

Bouw Uw koninkrijk (bouw Uw koninkrijk)
Kom in majesteit (kom in majesteit)
Maak de aarde vol (maak de aarde vol)
Van Jezus' heerlijkheid

Toon Uw heerlijkheid in dit huis

https://www.youtube.com/watch?v=e4nDt0eiTRc

DELEN:
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב