Over het Licht gesproken (2)
19/01/2022

Over het Licht gesproken (2)

klik hieronder om naar de uitvoering te luisteren:


Gods glorie in de schepping

1 Loof de HEERE, mijn ziel.
HEERE, mijn God, U bent zeer groot,
U bent met majesteit en glorie bekleed.

2 Hij hult Zich in het licht als in een mantel,
Hij spant de hemel uit als een tentkleed.

3 Hij maakt de zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren,
maakt van de wolken Zijn wagen,
wandelt op de vleugels van de wind.

4 Hij maakt Zijn engelen tot hulpvaardige geesten,
Zijn dienaren tot vlammend vuur.

Over het Licht gesproken (2)
We vandaag een vervolg maken door verder na te denken over het Licht. En de laatste tekst die we lazen waren de woorden van de Profeet Jesaja. Laten we de verzen nog eens in herinnering roepen. We lezen de woorden van Jesaja 8 vers 23 en 9 vers 1:

Voorzeker, er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is.

Zoals Hij in vroeger tijd
minachting heeft gebracht
over het land van Zebulon
en over het land van Naftali,
zo zal Hij in later tijd eer bewijzen
aan de Weg van de zee,
de overkant van de Jordaan,
het Galilea waar de heidenvolken wonen.

Het volk dat in duisternis wandelt,
zal een groot licht zien.
Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood,
over hen zal een licht schijnen.

Voor we over het Licht verder nadenken even dit. De Profeet Jesaja spreekt hier over het land van Zebulon en Naftali en deze woorden zijn bij de komst van de Messias vervult, want bij Zijn eerste komst lezen we in Mattheus 4:

Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde Hij terug naar Galilea. Hij verliet Nazareth en ging wonen in Kapernaüm, dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naftali, opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei: Land Zebulon en land Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken, het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

We kunnen hieruit opmaken dat Jezus / Jeshua allereerst naar Zijn eigen volk gekomen is om hen te verlossing vanuit de duisternis tot het Licht. De woorden die zo vaak toegepast worden tijdens wat wij noemen het kerstfeest zijn in eerste instantie gericht tot Zijn eigen volk.

Het fundamentele doel van het licht is duisternis verdringen. Maar duisternis en donkerheid worden vaak ook overdrachtelijk genoemd zoals we zojuist gelezen hebben met betrekking tot het volk Israël.

Regelmatig worden er licht-manifestaties beschreven in de Bijbel. Als de Farao van Egypte dwars ligt en het volk Israël niet wil laten gaan (Ex. 10:21-29) dan zorgt de Heere God voor een totale en massieve duisternis in Egypte, drie dagen lang. Let op de lengte van deze periode: Drie dagen… “Zij zagen elkaar niet en drie dagen lang stond niemand op van zijn plaats. Voor alle Israëlieten echter was het licht in hun woongebieden” (vs. 23).

Er is een stad in die regio, die heet: Heliopolis, en dat betekent: Stad van de zon. Zou die naam nog uit de tijd van Exodus 10 dateren?

De wijzen uit het Oosten (Babel) werden met behulp van een lichtende ster naar de plaats gestuurd waar ‘Het Licht der wereld’ geboren was. Johannes noemt Jezus v/ Jeshua in zijn Evangelie in hoofdstuk 8 immers ‘Het Licht der wereld’.

En wat te denken toen Simeon in de tempel de kleine Jezus in de armen mocht houden, sprak hij van ‘een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken’ (Luk. 2:32). Het is een citaat uit Jesaja 42, vers 6: een licht voor de heidenen/ om blinde ogen te openen/ gevangenen uit de kerker te leiden/ uit de gevangenis wie in duisternis zitten. Zie je dat profetieen die honderden jaren daarvoor uitgesproken waren ineens vevult worden? Welk een geweldig Architect met een hoofdletter heeft niet alleen deze Schapping voortgebracht, maar eveneens het geschreven Woord, niet alleen geschreven, maar eveneens samengesteld en vervult!

In het evangelie naar Johannes, in hoofdstuk 1 vers 4 wordt de Messias omschreven als het ‘Licht’: “In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen”.

En over de verheerlijking op de berg, in Lukas 17, wordt gezegd: “En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht.”

Nog een prachtige manifestatie van licht wordt in Handelingen 9:3 beschreven: “En terwijl hij (Paulus) onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel.”

De Heere gaat Zich persoonlijk en direct met Saulus bemoeien en dat gaat gepaard met een grote licht-manifestatie.

En ik weet niet of u de Messias al hebt leren kennen, maar wanneer we Hem hebben leren kennen, dan weten we, dat toen we Hem hebben leren kennen ook wij dit Licht mochten ervaren. Wat een verlichting. Ik wens u die luistert naar dit programma evenals mijzelf Gods Licht toe. Vandaag en alle dagen van ons leven. Want, als dat geen zegen is.

Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt,
door Uw hand elkaar gegeven,
door Uw vinger aangeraakt.
Laat ons op Uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet,
dat wij samen lachend lopen,
in Uw grote bruiloftsstoet.

Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind.
Al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten,
Gij, Gij laat ons niet alleen.

Bron van liefde, licht en leven,
laat Uw vreugde in ons zijn,
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen,
zó dat zelfs de dood niet scheidt,
niets kan liefde overwinnen,
liefde heeft de eeuwigheid.

https://youtu.be/G3nNq2R_6yM

DELEN:
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב