Over het heiligdom gesproken -2-
13/09/2021

Over het heiligdom gesproken -2-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Loflied op de komst van de HEERE

Zing voor de HEERE een nieuw lied,
zing voor de HEERE, heel de aarde.

Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam,
breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.

3Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer,
onder alle volken van Zijn wonderen.

4Want de HEERE is groot en zeer te prijzen,
Hij is ontzagwekkend boven alle goden.

5Want al de goden van de volken zijn afgoden,
maar de HEERE heeft de hemel gemaakt.

6Majesteit en glorie zijn voor Zijn aangezicht,
macht en luister in Zijn heiligdom.

Over het heiligdom gesproken -2-
We hebben de voorgaande keer gezien dat deze verzen vooruit zien naar de vervulling van de beloften, wanneer de Eeuwige openlijk Zijn gezag over de volken uitoefent. Dat het alles goud is wat er blinkt in Zijn heiligdom en we hebben een zelfreflexie gehouden op ons lichaam waarvan Hij zegt dat het Zijn Tempel is.

Paulus zegt er van Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. Romeinen 12: 1 (HSV)

Over de redelijke Godsdienst heeft Theodorus a Brakel, iemand uit voorgaande eeuwen een hele verhandeling gehouden en heen heel dik en veel geroemd en geciteerd boek geschreven, maar laten wij het maar kort houden vanmorgen: Ons lichaam aan de Eeuwige God wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk. En daar hebben we elke dag meer dan onze handen vol aan. Ik tenminste wel.

Gisteren hebben we gezien dat de tempel een voorhal of een voorhof kende, het heilige en het heilige der heiligen. En hebben we nagedacht over ons lichaam, dat uitgeleende lichaam want het is niet van onszelf.

Maar zo kunnen we ook nadenken over het heilige, het heiligdom zoals Psalm 96 zegt, het vertrek van onze gedachten. En ik moet je daarbij bekennen dat het niet makkelijker wordt.

Paulus zegt er dit van: En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. Romeinen 12:2.

Je gedachten als een als een tempel. Paulus roept ons op, om niet alleen aandacht te schenken op de buitenkant van de tempel, het heiligdom van de Eeuwige, het Heiligdom waar de Eeuwige in wil leven. Maar ook om de binnenkant, onze gedachten met goud te bekleden. Immers we hebben gezien dat het alles goud is wat er blinkt in de tempel.

Ik loop al een paar jaartjes mee in het leven en ben tot de conclusie gekomen dat we ons allemaal prachtig mooi kunnen voordoen in het leven. Dat is de buitenkant Maar hoe zit het met de binnenkant?

Vest op prinsen geen betrouwen, Waar men nimmer heil bij vindt; Zoudt g' uw hoop op mensen bouwen? Schreef de dichter van Psalm 146 eeuwen geleden al. En ik ben van nature geen pessimistisch mens maar, ’t is in de tijd waarin wij leven nog niet veel opgeschoten.

Wat is het dan belangrijk dat we onze gedachten (gezindheid) te vernieuwen, en je gedachten op Gods wil te richten in plaats van op de wereld.

Zullen we het vandaag eens heel praktisch maken? Waar vul jij je gedachten mee? Zijn ze vaak negatief over jezelf of anderen? Heb je veel (irrationele) angsten of pijn waar je vaak aan moet denken? Ben je veel in je hoofd bezig met wereldse dingen, verlangens, verplichtingen?

Of zie je jezelf en anderen zoals God jou ziet en vullen jouw gedachten zich met vreugde? Ben jij veel met je gedachten bij God en Zijn plan? Met jou en met deze wereld? Juist ook in de bijzondere tijd waarin wij leven?

Wat de situatie ook is, God wil je aanmoedigen om je gedachten te vernieuwen en je helemaal op Hem te richten

Het is niet voor niks dat het volk Israel in psalm 95 tot en met Psalm 100 opgeroepen wordt en in herinnering gebracht wordt om de Eeuwige als een groot Koning te prijzen. Daarin wordt niet het koningschap de meerdere David, ge gezalfde, de Messias, Jeshua, de Eeuwige, bezongen:

Daar hieven we echt niet mee te wachten tot Zijn komt binnenkort werkelijkheid wordt en het nieuwe Jeruzalem neerdaalt van de hemel, maar mogen we echt vandaag al mee beginnen. We hebben er alle reden toe. Want wanneer we Hem kennen, heeft Hij woning in ons gemaakt. Ons lichaam tot een tempel van de Heilige Geest gemaakt.

Als dat geen zegen is.

We gaan luisteren naar het lied ‘Dwars door het vuur’. Het is een gebed om reinheid. En ik weet dat, wanneer wij tot het geloof gekomen zijn, wij door het bloed van het Lam gereinigd zijn. Maar wat hebben we het toch nodig om elke dag gereinigd te worden en ons aan Hem toe te weiden, daarom:

Maak mij rein voor u
als gelouterd goud en zuiver zilver
laat mij zijn voor u
als gelouterd goud, puur goud

Dwars door het vuur
maakt u mij rein en puur
ik strek mij uit Jezus
naar meer van uw Geest en uw heiligheid
ja ik besluit Jezus
een dienst knecht te zijn van u mijn meester
steeds tot u wil bereid

Maak mij rein voor u
als mijn levend schoon vergeef mij zonden
laat mij zijn voor u
zuiver als uw Zoon heiligheid

steeds tot Uw wil bereid

Delen
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב