Over het heiligdom gesproken -1-
10/09/2021

Over het heiligdom gesproken -1-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Zing voor de HEERE een nieuw lied,
zing voor de HEERE, heel de aarde.

Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam,
breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.

3Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer,
onder alle volken van Zijn wonderen.

4Want de HEERE is groot en zeer te prijzen,
Hij is ontzagwekkend boven alle goden.

5Want al de goden van de volken zijn afgoden,
maar de HEERE heeft de hemel gemaakt.

6Majesteit en glorie zijn voor Zijn aangezicht,
macht en luister in Zijn heiligdom.

7Geef de HEERE, geslachten van de volken,
geef de HEERE eer en macht.

8Geef de HEERE de eer van Zijn Naam,
breng offers en kom in Zijn voorhoven.

9Buig u neer voor de HEERE in Zijn heerlijke heiligdom;
beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde.

10Zeg onder de heidenvolken: De HEERE regeert;
ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen;
Hij zal over de volken op billijke wijze rechtspreken.

11Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen,
laat de zee bulderen met al wat ze bevat.

12Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is;
dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen

13voor het aangezicht van de HEERE,
want Hij komt, want Hij komt om de aarde te oordelen.
Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid
en de volken met Zijn waarheid.

Over het heiligdom gesproken -1-
De oproep aan het volk Israël in Psalm 95 om de Eeuwige als een groot Koning te prijzen wordt in de nu volgende psalmen (Psalmen 96-100) ook gedaan aan de volken. Daarin wordt niet het koningschap van David, maar dat van de Eeuwige, dat is de Heere Jezus, Jeshua, bezongen:

Psalm 96 begint met “Zingt voor de HEERE een nieuw lied” (Ps 96:1).
Psalm 97 begint met “De HEERE regeert” [letterlijk “de HEERE is Koning”] (Ps 97:1).
Psalm 98 begint met “Zingt voor de HEERE een nieuw lied” (Ps 98:1).
Psalm 99 begint met “De HEERE regeert” [letterlijk “de HEERE is Koning”] (Ps 99:1).
Psalm 100 begint met “Juich de HEERE, heel de aarde” (Ps 100:1).

Davids koningschap en dat van de Heere Jezus, Jeshua, zijn op het nauwst met elkaar verbonden, want de grote Zoon van David is de Jeshua van de legermachten. Deze verzen zien vooruit naar de vervulling van de beloften, wanneer de Eeuwige openlijk Zijn gezag over de volken uitoefent.

Psalm 96 is nagenoeg woordelijk gelijk aan het middelste deel van het loflied in 1 Kronieken 16. Hierdoor weten we dat deze psalm door David is geschreven. David geeft in 1 Kronieken 16 opdracht om de Eeuwige te loven door de dienst van Asaf en zijn broera. Dit loflied is een samenstelling van gedeelten uit diverse psalmen, waaronder Psalm 96.

1 Kronieken 16 sluit de beschrijving van de grote gebeurtenis van het plaatsen van de ark in Jeruzalem, de koningsstad, af. Daarmee wordt de openbare aanbidding van God gedurende de regering van David bevestigd.

In het brengen van de ark naar Jeruzalem zien we een beeld van de komst van de Messias naar de aarde om te gaan regeren. Dat de ark is binnen gebracht, betekent profetisch dat in Psalmen 96-100 de Messias gezien wordt als al gekomen en dat Hij Zijn plaats als Koning heeft ingenomen! De Eeuwige heeft Zijn eerstgeboren Zoon in de wereld gebracht.

Eer en majesteit staan voor hem: kracht en schoonheid zijn in zijn heiligdom.

Eer en majesteit staan voor hem - Dit deel van het vers is letterlijk genomen uit 1 Kronieken 16:27. Waar de Messias ook is, eer, glorie, majesteit, zijn in Zijn aanwezigheid, of waar Hij ook is. daar vindt een manifestatie, een tentoonstelling plaats van Zijn eer, glorie en majesteit, Ze zijn altijd de begeleiders van zijn aanwezigheid.

Waar Hij aanwezig is, daar is het geweldig in al zijn superlatieven. Dat zal in de nabije toekomst zo zijn, maar ook overal in de plaatsen waar Hij nu is. pracht en schoonheid zijn in zijn heiligdom

Het woord "heiligdom" verwijst naar de heilige plaats waar God woont; zijn heilige verblijfplaats, hetzij zijn verblijfplaats in de hemel, hetzij de tempel op aarde als de plaats van zijn aardse woning.

Maar ik maak nu als het ware even een uitstapje.

Heb je weleens een tempel gezien van binnen of van buiten? Een indrukwekkend, majestueus, prachtig gebouw, volledig gericht op de aanbidding van God. Sierlijke pilaren, gekleurde muren en een adembenemende binnenkant?

En heb je wel eens jezelf gezien? Bent ook u niet prachtig, majestueus, sierlijk, kleurrijk en adembenemend? Volgens de Bijbel is namelijk ook ons lichaam als een tempel, een tempel voor God?

Paulus herinnerd ons er aan: Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?

De Heilige Geest die in mij is en dat ik niet van mijzelf ben… Laten we even stil zijn om deze woorden goed in ons hart te laten indalen…

De Heilige Geest die in mij is en dat ik niet van mijzelf ben

Ons, uw, jouw en mijn lichaam is een heilige plek, een heiligdom waarin Hij met Zijn Helige Geest, Zijn Ruach wil zijn. Heilig door en voor zijn Heilige Geest. Je lichaam is niet zomaar iets, een omhulsel dat er eigenlijk niet toe doet omdat het om het geestelijk leven zou gaan. Maar ons lichaam is een tempel van Zijn Geest.

Je lichaam als een tempel…

In 2 Kronieken 3: 4-8 lezen we dat Salomo de eerste tempel in Jeruzalem gaat bouwen.

En de voorhal, die vooraan was, was in de lengte langs de breedte van het huis twintig el, en de hoogte honderdtwintig. Hij overtrok die vanbinnen met zuiver goud.

Het grote vertrek (Letterlijk: huis). bedekte hij met cipressenhout, overtrok dat met fijn goud en bracht daarop dadelpalmen en kettingen aan.

Verder overtrok hij ter versiering het vertrek met kostbare stenen; het goud was goud uit Parvaïm.

Hij overtrok van het vertrek de balken, de drempels, de wanden ervan en de deuren ervan met goud, en graveerde cherubs op de wanden.

Vervolgens maakte hij het vertrek van het heilige der heiligen: zijn lengte, langs de breedte van het huis, was twintig el, en zijn breedte twintig el. Dat overtrok hij met fijn goud, in totaal zeshonderd talent. Hier lezen we dat de tempel bestond uit drie onderdelen: de voorhal, de hoofdzaal en de achterzaal met het heilige der heiligen.

Drie vertrekken dus: de voorhal, het huis en het heilige der heiligen.

Het is alles goud wat er blinkt.

Maar hoe ziet ons lichaam als een tempel er dan voor ons nu uit? Misschien is het goed om het hier vandaag eens bij te houden en hier te stoppen om vandaag daar eens een poosje bij stil te staan. Hoe gaan wij om met die tempel? Met zijn Tempel? Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?

Gebruiken we ons lichaam als een soort geldmachine door ons uit te putten in os werk? Hoe veel mensen zijn er tegenwoordig niet met een burn-out?
En letten we er ook op wat we in dat lichaam stoppen? Wat we eten en drinken? Hoeveel welvaartsziekten zijn er niet?

En denk nu niet, daar heb je weer zo’n zedenprediker, want ook voor mij is dit vanmorgen weer een wake-up-call, waarbij ik ook weer eens stilgezet wordt.

Mijn lichaam, G’ds tempel.

Als dat geen zegen is…

Maak mij rein voor u
als gelouterd goud en zuiver zilver
laat mij zijn voor u
als gelouterd goud, puur goud

Dwars door het vuur
maakt u mij rein en puur
ik strek mij uit Jezus
naar meer van uw Geest en uw heiligheid
ja ik besluit Jezus
een dienst knecht te zijn van u mijn meester
steeds tot u wil bereid

Delen
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב