Over God die Zich verbergt gesproken (2)
15/03/2022

Over God die Zich verbergt gesproken (2)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 104

24 Hoe groot zijn Uw werken, HEERE,
U hebt alles met wijsheid gemaakt,
de aarde is vol van Uw rijkdommen.

25 Daar ligt de zee, groot en wijd uitgestrekt;
daar [leeft] krioelend gedierte, niet te tellen,
kleine dieren en grote.

26 Daar varen de schepen,
[daar gaat] de Leviathan, die U gevormd hebt
om [hem] erin te [laten] spelen.

27 Zij allen wachten op U,
dat U hun voedsel geeft op zijn tijd.

28 Geeft U het hun, zij verzamelen het,
doet U Uw hand open, zij worden met het goede verzadigd.

29 Verbergt U Uw aangezicht, zij worden door schrik overmand,
neemt U hun adem weg, zij geven de geest
en keren terug tot hun stof.

30 Zendt U Uw Geest uit, dan worden zij geschapen
en vernieuwt U het gelaat van de aardbodem.

Over God die Zich verbergt gesproken (2)
In de voorgaande uitzending hebben we eveneens over dit onderwerp gesproken en kwamen we tot de conclusie dat wanneer God zijn aangezicht verbergt nog niet betekend dat hij afwezig is.

Vandaag 16 maart 2022 herdenkt het volk Israel met het Poerim feest het feit dat het volk van God, Israel tenonder dreigde te gaan aan een verschrikkelijke genocide maar dat dit voor middel van een klein Jodinnetje, Esther, middelijkerwijs werd voorkomen.

Wat denkt u, zou het volk niet onvoorstelbaar veel tot God hebben gebeden om aan de verschrikkelijke Hitler van die tijd te ontkomen? En hoewel de naam van JHWH in het hele boek niet voor komt, bij wijze van spreken verborgen is, was Hij ook afwezig? Nee toch? Hij was er helemaal bij betrokken, maar toch…

Het hele verhaal staat vol van ’toevallige’ gebeurtenissen:
- Esther werd toevallig gekozen als opvolgster van Vasthi
- Mordechai hoort toevallig dat twee deurwachters de koning willen vermoorden
- Ahasveros kon toevallig niet slapen in de nacht voor Haman van plan was Mordechai te doden

- De koning werd voorgelezen en toevallig ging het precies over het verslag van Mordechais goede raad

De naam van God wordt in heel het Bijbelboek Esther niet genoemd en toch is Hij wel aanwezig. In Psalm 121:4 staat “Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen”. Alle gebeurtenissen in het boek Esther zijn geen toeval, maar door God geleidt, al wordt Zijn Naam niet genoemd.
JHWH, wiens naam ‘de Aanwezige’ betekend was ‘verborgen aanwezig’ is. Wij zouden misschien zeggen dat Hij achter de schermen aanwezig was. Dat vind ik mooi en troost me. Het leert mij dat God er altijd is, ook als Hij ver weg lijkt. We willen in ons leven graag dat God zichtbaar aanwezig is. Het liefst zien we bovennatuurlijke wonderen en bijzondere manifestaties.
Gods verborgenheid is niet een uiting van Zijn machteloosheid. Het is een onderdeel van Zijn handelen, Zijn plannen m.b.t. deze wereld en in het bijzonder Zijn volk Israël.

Maar misschien ligt daarin juist wel dé boodschap van het boek Esther: dat zelfs in complete onzichtbaarheid, God toch heel actief waakt over Zijn plan, en dat in detail volvoert.

De kleine kans op aaneenrijging van zoveel ‘toevalligheden’, laat zien dat het dus geen toeval is, en dat God onder de oppervlakte heel actief betrokken is. Zelfs voordat Haman nog maar dénkt over de vernietiging van het Joodse volk, zijn Esther en Mordechai al helemaal in stelling gebracht door Hem om dit plan te verijdelen. Het boek Esther laat ons zien wat geloof is. Een ongelovige zal het toeval noemen dat de vernietiging van het Joodse volk op het nippertje is voorkomen. Maar een gelovige ziet de onzichtbare hand van God in dit alles. En dat is ook voor onze tijd zo belangrijk. Als christenen moeten we niet te veel bezig zijn met de ‘vernietigingsplannen’ van de duivel in deze wereld. Het is veel belangrijker wat Gods plannen zijn, omdat die hoe dan ook in vervulling zullen gaan, juist als ze totaal lijken te mislukken. En omgekeerd, de wereldse plannen die met het menselijke oog uit lijken te gaan komen, kunnen in een fractie van een seconde als een zeepbel uit elkaar spatten. En daarom zouden we ons veel meer moeten voeden met de Bijbel dan met het nieuws.

Wat ook belangrijk is, is om bereid te zijn je plaats in te nemen in Gods plan, ook als het gevaarlijk is. Mordechai drukte het Esther op het hart: ‘Als jij zal zwijgen, zal er op een andere manier verlossing komen, maar wie weet of niet juist jíj voor een tijd als deze hier bent geplaatst!’ (Esther 4:14)
Ja, als je het zó ziet, dat Gód Zelf je in die omstandigheden heeft geplaatst, wordt alles anders. Dan wordt de moeilijke weg een eervolle weg, dan is niet meer mijn eigen kracht belangrijk, want Hij is aan het werk. En er is geen onzekerheid meer over de uitkomst. “Heer, laat mijn moedeloosheid plaatsmaken voor nieuwe levenslust, omdat Uw plan vast staat!”

Het Joodse lied ‘Vehishe amda’ beschrijft zo mooi dat er vele vijanden zijn opgestaan om Gods volk te vernietigen, maar dat Hij hen elke keer uit hun hand redde. Er zijn meerdere momenten geweest in de Bijbelse geschiedenis dat Gods verbondslijn, die loopt richting de geboorte van Jezus, bijna doorgeknipt leek te worden, en er zijn veel momenten geweest dat het voortbestaan van het Joodse volk aan een zijden draadje heeft gehangen. Maar God laat juist via dat smalle lijntje van ‘bijna vernietiging’ zien dat Hij precies weet wat Hij doet. Mag dat ons in deze tijd bemoedigen, en aansporen om ons vooral met Zijn Woord te bezig te houden. En laten we met ons hoofd in de hemel leven, waar complete rust is over het hele wereldgebeuren.

 

Het grote wonder dat Israël vandaag de dag nog steeds bestaat, is niet voor niets. Het bepaalt ons bij de belofte dat Israël straks een heerlijke positie in gaat nemen in het vrederijk van Koning Jezus.  Daarom: Am Yisrael Chai! (‘Het volk Israël leeft!’)

Als dat geen zegen is.

We gaan luisteren naar het lied Vehi Sheamda, uitgevoerd door Yaakov Shweky and Yonatan Razel

https://youtu.be/4ajGrQbpf8A

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב