Over een nieuw lied gesproken
20/07/2021

Over een nieuw lied gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Loflied op de komst van de HEERE

Zing voor de HEERE een nieuw lied,
zing voor de HEERE, heel de aarde.

Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam,
breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.

3Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer,
onder alle volken van Zijn wonderen.

4Want de HEERE is groot en zeer te prijzen,
Hij is ontzagwekkend boven alle goden.

5Want al de goden van de volken zijn afgoden,
maar de HEERE heeft de hemel gemaakt.

6Majesteit en glorie zijn voor Zijn aangezicht,
macht en luister in Zijn heiligdom.

7Geef de HEERE, geslachten van de volken,
geef de HEERE eer en macht.

8Geef de HEERE de eer van Zijn Naam,
breng offers en kom in Zijn voorhoven.

9Buig u neer voor de HEERE in Zijn heerlijke heiligdom;
beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde.

10Zeg onder de heidenvolken: De HEERE regeert;
ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen;
Hij zal over de volken op billijke wijze rechtspreken.

11Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen,
laat de zee bulderen met al wat ze bevat.

12Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is;
dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen

13voor het aangezicht van de HEERE,
want Hij komt, want Hij komt om de aarde te oordelen.
Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid
en de volken met Zijn waarheid.

Over een nieuw lied gesproken
In de psalm wordt Israel opgeroepen een nieuw lied te zingen. En niet alleen Israel, maar, zoals de schrijver van de psalm zegt: Heel de aarde. En er wordt wat afgezongen in deze wereld. Zet de radio of televisie maar aan en de programma’s met liederen vliegen je bij wijze van spreken om de oren. En elk vogeltje zingt weer zoals het gebekt is zullen we maar zeggen.

En zo ook wordt er in het Eerste Testament volop gezongen. Maar er wordt in Gods Woord tot zevenmaal opgeroepen om meen nieuw lied te zingen. Niet steeds hetzelfde deuntje dus. Zeven nieuwe liederen worden gedicht. Waar zouden deze liederen over gaan?

Zes van de zeven nieuwe liederen staan in het Boek van de Psalmen. Dit Bijbelboek is verdeeld in vijf kleinere boeken. Deze delen bestaan uit verschillende fasen van Gods heilsplan met Israël en de volken. Ze zijn in thema’s als volgt onderverdeeld:

Eerste deel, Psalmen 1-41:       De mens (vgl. Genesis). In dit boekdeel ligt het accent op de Psalmen 16-41: De Mensenzoon, de Messias, Jezus Christus.

Tweede deel, Psalmen 42-72:   Israël als volk van God (vgl. Exodus).

Derde deel, Psalmen 73-89:      Het Heiligdom (vgl. Leviticus).

Vierde deel, Psalmen 90-106:    Israël en de volkeren (vgl. Numeri).

Vijfde deel, Psalmen 107-150:   God en Zijn Woord (vgl. Deuteronomium). In dit boek ligt het accent op Psalm 107:20: Hij zond Zijn Woord en genas hen.

In het eerste: Ps. 33:3 en 40:4       (accent: de Messias)

In het vierde: Ps. 96:1 en 98:1       (accent: Israël en de volken)

In het vijfde: Ps. 44:9 en 149:1      (accent: Zijn Woord)

Woord en werken van God, Psalm 33:3

De eerste twee teksten staan in het eerste deel van de Psalmen en hebben daarom relatie met de Messias, de Jezus Christus, Jeshua haMassiach Ik citeer de eerste tekst: “Zingt Hem een nieuw lied, speelt schoon op de snaren onder geschal.” (Ps. 33:3)

De Psalm opent met: “Jubelt, gij rechtvaardigen, in de HERE, een lofzang betaamt de oprechten.” De rechtvaardigen zijn de Israëlieten die in de Messias hun Redder zien. De overwinning is hen gegeven in de Messias. Het gevolg is dat de aarde vol zal worden van de goedheid van God (Ps. 33:5).

Hij heeft gerechtigheid en gericht lief,
de aarde is vol van de goedertierenheid van de HEERE.

De overwinning ligt in Zijn Woord, dat waar is (beide, Woord en Messias zijn de Waarheid, Joh. 14:6). Ook ligt de overwinning in Zijn Werk, (God is getrouw, met Wie wij gemeenschap hebben door Christus, 1 Kor. 1:9).

Dé Waarheid (Woord) en Zijn Werk vormen de aanleiding tot het zingen van een lofzang. Lofprijzen kan alleen op grond van wat God deed. Psalm 33 sluit aan op het gebed van Psalm 20:10: “O HERE, schenk de Koning de overwinning, Hij antwoordde ons ten dage dat wij roepen.”

De lofzang is het antwoord op dit gebed. Want God schonk de Koning overwinning. Dit dwong zoveel respect af, dat heel de aarde dit moet weten. Daarom staat er in het nieuwe lied: “De hele aarde vreest voor de HERE, al de bewoners van de wereld moeten voor Hem ontzag hebben. Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er.” (Ps. 33:8 en 9)

Als je dit tot je door laat dringen, besef je waar je kracht om te leven ligt; in Wie je overwinning is; uit Wie je hoop mag putten!

Dat ligt in het Woord en het Werk van God. Als u en ik dat inzien, stellen wij ons leven in volgens Psalm 33:20-22: “Onze ziel verwacht de HERE, Hij is onze Hulp en ons Schild. Ja, in Hem verheugt Zich ons hart, ja op Zijn heilige naam vertrouwen wij. Uw goedheid, HERE, zij over ons, gelijk wij op U hopen.”

Dat is een mooi nieuw lied om te zingen vind je ook niet? De volgende heer hopen we stil te staan bij het tweede nieuwe lied.

We gaan luisteren naar het lied Koning in eeuwigheid - Christian Verwoerd

Delen
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב