Over een nieuw lied gesproken (6)
22/07/2021

Over een nieuw lied gesproken (6)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Loflied op de komst van de HEERE

Zing voor de HEERE een nieuw lied,
zing voor de HEERE, heel de aarde.

Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam,
breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.

3Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer,
onder alle volken van Zijn wonderen.

4Want de HEERE is groot en zeer te prijzen,
Hij is ontzagwekkend boven alle goden.

5Want al de goden van de volken zijn afgoden,
maar de HEERE heeft de hemel gemaakt.

6Majesteit en glorie zijn voor Zijn aangezicht,
macht en luister in Zijn heiligdom.

Over een nieuw lied gesproken (6)

We zijn vandaag toegekomen aan het zesde nieuwe lied van de in totaal zeven die in het eerste testament gedicht en gezongen worden in Israel.

We roepen nog even in de herinnering op waar de voorgaande liederen over gingen:In Psalm 33 werd het lied over G’ds gerechtigheid bezongen, het tweede lied bezong de Messias, het derde lied bezong het Koningschap van de Messias om te regeren over hemel en aarde en het vierde lied betrof Zijn heiligheid. Het vijfde lied over de tijd dat Israel gered en bevrijd is, de tijd van vrede en zegen voor het volk Israel.

En dan gaan we nu kennismaken met het zesde nieuwe lied. We vinden dat in Psalm 149 en laten we het eens lezen.

1 Halleluja!
Zing voor de HEERE een nieuw lied,
Zijn lof zij in de gemeente van Zijn gunstelingen.

2 Laat Israël zich verblijden in zijn Maker,
laten de kinderen van Sion zich verheugen over hun Koning.

3 Laten zij Zijn Naam loven in reidans,
voor Hem psalmen zingen met tamboerijn en harp.

4 Want de HEERE is Zijn volk goedgezind,
Hij zal de zachtmoedigen aanzien geven met heil.

5 Laten Zijn gunstelingen om die eer opspringen van vreugde,
laten zij vrolijk zingen op hun slaapplaatsen.

6Gods lofzangen klinken uit hun mond
en tweesnijdend zwaard is in hun hand,

7 om wraak te oefenen over de heidenvolken,
bestraffingen over de natiën,

8 om hun koningen te binden met ketenen
en hun aanzienlijken met ijzeren boeien,

9om het beschreven recht aan hen te voltrekken.
Dát zal de glorie van al Zijn gunstelingen zijn.

Halleluja!

Het thema van het lied is tweezijdig. Enerzijds roep het lied op om JHWH, de God van het verbond met Zijn volk Israel te danken, en het tweede deel van de Psalm bezingt de dichter de Over winning van de G’d van Israel en Israel op de vijanden.

Dit nieuwe lied past bij de nieuwe periode die voor Israel, het volk van G’d is aangebroken, en we hebben daar gisteren over nagedacht. Het zal een geweldige periode van ongestoorde vrede en vreugde met nieuwe, niet eerder genoten zegeningen. JHWH is in dit nieuwe lied de Persoon met een hoofdletter om Wie het gaat. Want Hij heeft al deze zegeningen voor Zijn volk Israel bewerkt.

Het is een nieuw lied omdat het nu gaat om het nieuwe verbond. De periode van zegen voor het volk Israel. Het wordt gezongen in de gemeente van de gunstelingen, de chasidim, dat zijn zij die trouw zijn aan het verbond met de JHWH. Het is ook een nieuw lied omdat de verlossing iets is wat totaal nieuw is (Js 43:19), waardoor de woorden van de oudere liederen niet toereikend zijn om de nieuwe verlossing onder woorden te brengen.

Het nieuwe lied wordt hier niet door maar een paar mensen gezongen, maar “in de gemeente van [Zijn] gunstelingen”. Drie keer raden wie dat zijn. Niemand anders dan Zijn geliefde volk Israel. G’ds gunstelingen. Zij zijn de verlosten die God als Zijn volk heeft bewaard. Door hen als gemeente van Zijn gunstelingen wordt Zijn lof gezongen. Zij zijn het verbondsvolk, de gemeente van de rechtvaardigen.

Dat zij hier Gods ‘gunstelingen’ worden genoemd, onderstreept dat hun lied wordt ingegeven door het besef dat alles wat ze aan zegeningen hebben gekregen en nog zullen krijgen op grond van de verdienste van de Messias, de grote Koning van Israel is.

Daardoor kan de JHWH Zijn zegen, dat is het erfdeel, aan Israel geven. Het is genade omdat het niet is gebaseerd op de eigen gerechtigheid van het volk, maar op grond van het volbrachte werk van de Messias.

 

Israël, het volk dat uit gunstelingen bestaat, wordt opgeroepen zich te “verblijden in zijn Maker” (vers 2). Dit legt er opnieuw de nadruk op dat JWHde oorsprong van Zijn volk is. Hij heeft het gemaakt. Ze hebben hun ontstaan en bestaan aan Hem te danken. Begrijp je nu waarom je, als ik het voor een keer zo zeggen mag, met je ‘fikken’ van Israel moet afblijven. Het zijn nota bene zijn kinderen. Daar blijf je af. Dat is in het natuurlijke zo, en zeker met betrekking tot G’ds kinderen. Anderen, vreemden moeten van je kinderen afblijven, en wij, de volkeren kunnen naar ons goeddunken maar Israel bestoken, bespotten, in gaskamers duwen en bommen en granaten op ze afsturen en onschuldig veroordelen. Doe ‘ff’ normaal zeg, citeer ik dan onze premier Rutten maar.

Ze worden ook “de kinderen van Sion” genoemd. Dat herinnert eraan dat ze naast de Sinaï, de berg van de wet, zijn verbonden, maar met de berg Sion, de berg van de genade, die hier als moeder wordt voorgesteld (Js 66:8). Ze zijn genaderd tot de berg Sion (Hb 12:19-25). Met de berg Sion is ook het koningschap van Jeshua verbonden (Ps 2:4). Daarom worden ze opgeroepen zich te “verheugen over hun Koning”, Die over hen regeert. Hij woont in hun midden, Hij leidt hen en beschermt hen en zegent hen met een overvloedige zegen.

Als dat geen zegen is.

Vanwege de tijd wil ik de volgende keer nog wat verder nadenken over dit prachtige en geweldig nieuwe lied zoals we dat kunnen vinden in Psalm 149.

We gaan nu op deze zo pas begonnen dag samen met het volk zingen over de Koning die ook in Psalm 149 bezongen wordt. Zing je mee? Doen hoor. Daar wordt de Heere God ook blij van als Hij je hoort zingen.

Majesteit, Koning in eeuwigheid,
U die heel de schepping
Door uw hand hebt voortgebracht,
Majesteit, Koning in eeuwigheid,
U bent mijn Verlosser,
Mijn schuilplaats en mijn kracht.

Wij verhogen U, Heer Jezus;
Elke knie zal buigen voor uw troon.
Wij verhogen U, Heer Jezus;
Niemand is als U, nee, niemand is als U.

Nee, niemand is als U.

https://youtu.be/bVYwEeKoJ0U

Delen
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב