Over de woonplaats van Adonay gesproken
07/05/2021

Over de woonplaats van Adonay gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 90

De eeuwige G’d en de vergankelijke mens

1Een gebed van Mozes, de man G’ds.
Heere, Ú bent ons een toevlucht geweest
van generatie op generatie.

2Al vóór de bergen geboren waren
en U de aarde en de wereld voortgebracht had,
ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U G’d.

3U doet de sterveling terugkeren tot stof
en zegt: Keer terug, mensenkinderen.

4Want duizend jaren zijn in Uw ogen
als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is,
of als een wake in de nacht.

5U spoelt hen weg, zij zijn als de slaap.
In de morgen zijn zij als het gras dat opkomt:

6in de morgen bloeit het en komt het op,
's avonds wordt het afgesneden en het verdort.

7Want wij vergaan door Uw toorn,
door Uw grimmigheid worden wij door schrik overmand.

8U stelt onze ongerechtigheden voor Uw ogen,
onze verborgen zonden in het licht van Uw aangezicht.

9Want al onze dagen gaan voorbij door Uw verbolgenheid,
wij brengen onze jaren door als een gedachte.

10De dagen van onze jaren: daarin zijn zeventig jaren,
of, als wij zeer sterk (Letterlijk: bij krachten) zijn, tachtig jaren,
maar het beste daarvan is moeite en verdriet,
want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen.

11Wie kent de kracht van Uw toorn
en Uw verbolgenheid, wie weet hoezeer U te vrezen bent?

12Leer ons zó onze dagen tellen,
dat wij een wijs hart verkrijgen.

13Keer terug, HEERE, hoelang nog?
Laat het U berouwen over Uw dienaren.

14Verzadig ons in de morgen met Uw goedertierenheid,
dan zullen wij juichen en verblijd zijn, tijdens al onze dagen.

15Verblijd ons overeenkomstig de dagen waarin U ons verdrukt hebt,
overeenkomstig de jaren waarin wij het kwade gezien hebben.

16Laat Uw werk aan Uw dienaren gezien worden,
Uw glorie over hun kinderen.

17De lieflijkheid van de Heere, onze G’d, zij over ons;
bevestig het werk van onze handen over ons,
ja, het werk van onze handen, bevestig dat.

Over de woonplaats van Adonay gesproken
De voorgaande keer hebben we stilgestaan bij de betekenisvolle naam van de Heere, Adonay: Meester of, nog een slag dieper Eigenaar. En vandaag wil ik verder met je nadenken over, wat Hij voor jou en mij en in eerste instantie voor het Vol van Israel betekend. Want zegt de tekst: Heere, Adonay, Meester, Eigenaar, Ú bent ons een toevlucht geweest.

Inderdaad een toevlucht. Hij is voor Mozes, voor Israel, maar ook voor u jou en mij een toevlucht. We mogen naar Hem toevluchten, elke dag weer opnieuw. Amen?

Maar er zit nog een heel ander aspect in deze tekst, want het Hebreeuwse woord dat hier vertaald is met toevlucht is maon wat woning of woonplaats betekend. Het woord ma-on wordt in de Bijbel vaak gebruikt voor een verblijf van dieren; in bepaalde gevallen kan het woord ook slaan op G’ds woning, zoals de tabernakel of tempel zoals we lezen in bijvoorbeeld Deuteronomium 26 vers 15: Zie neer uit Uw heilige woning, uit de hemel, en zegen Uw volk Israël en het land dat U ons gegeven hebt, zoals U onze vaderen gezworen hebt, een land dat overvloeit van melk en honing.

Maar ook lezen we in Psalm 26 vers 8: HEERE, ik heb lief het huis waar U woont en de tabernakel, de woonplaats van Uw eer.

En in Psalm 68 vers 6: Vader van de wezen en Rechter van de weduwen: dát is God in Zijn heilige woning; een God Die eenzamen in een huisgezin plaatst, Die gevangenen uitleidt in voorspoed; maar de opstandigen wonen in een dor land.

We lezen dus: Heere, Ú bent ons een woonplaats geweest of zoals we ook wel kunnen vertalen: Heere, Ú bent ons een veilige plaats geweest.

De Heere, Adonay, de Meester, de Eigenaar van Israel wordt voor Israel een woning, een veilige plaats waar zij kunnen en mogen woning. Geweldig toch, daar bij Hem, terug bij de eigenaar kan Israel tot rust komen. Opgejaagd in deze wereld, waar het eigenlijk alle eeuwen door en ook vandaag de dag onveilig is, komt het tot rust bij Adonay in de plaats waar Hij woont.

Mozes, de profeet profeteerde dat al eeuwen van tevoren in Deuteronomium 33 vers 27 waar hij zijn laatste woorden richt tot alle stammen van het volk wanneer hij zegt:

De eeuwige God is voor u een woning, en onder u zijn eeuwige armen. Hij verdrijft de vijand voor u uit, en zegt: Vaag hem weg! Israël zal veilig wonen en alleen;

En in Psalm 71 lezen we eveneens over de HEERE als toevlucht, verlossing en woning: Tot U, HEERE, heb ik de toevlucht genomen; laat mij niet voor eeuwig beschaamd worden. Red mij door Uw gerechtigheid en bevrijd mij, neig Uw oor tot mij en verlos mij. Wees mij tot een rots om daarin te wonen, om voortdurend daarin te gaan. U hebt bevel gegeven om mij te verlossen, want U bent mijn rots en mijn burcht!

Wat een geweldige beloften liggen er no op vervulling voor het volk van God te wachten in de nabije toekomst wanneer we in het verlengde hiervan lezen in Jeremia 23 vers 6 waar we lezen: In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID .

De profeet spreekt hier over het hele Israel: Juda en Israel, alle stammern weer bij elkaar zullen verlost worden en onbezorgd wonen. Niet om hun gerechtigheid, maar omdat de HEERE, JHWH hun gerechtigheid is.

Net zoals bij de gelovigen uit de heidenen, we lezen immers in Kolossenzen 3: Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. En: Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?

Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Als dat geen zegen is.

Vandaag heb als lied Psalm 90 in het Hebreeuws uitgezocht. Het wordt gezongen door Alexander en Victoria en het heeft de titel: het van waarheid

https://www.youtube.com/watch?v=1Mr-ZSJfT3w

 

DELEN

[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב