Over Adonai gesproken
06/05/2021

Over Adonai gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


De eeuwige G’d en de vergankelijke mens

1Een gebed van Mozes, de man G’ds.
Heere, Ú bent ons een toevlucht geweest
van generatie op generatie.

2Al vóór de bergen geboren waren
en U de aarde en de wereld voortgebracht had,
ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U G’d.

3U doet de sterveling terugkeren tot stof
en zegt: Keer terug, mensenkinderen.

4Want duizend jaren zijn in Uw ogen
als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is,
of als een wake in de nacht.

5U spoelt hen weg, zij zijn als de slaap.
In de morgen zijn zij als het gras dat opkomt:

6in de morgen bloeit het en komt het op,
's avonds wordt het afgesneden en het verdort.

7Want wij vergaan door Uw toorn,
door Uw grimmigheid worden wij door schrik overmand.

8U stelt onze ongerechtigheden voor Uw ogen,
onze verborgen zonden in het licht van Uw aangezicht.

9Want al onze dagen gaan voorbij door Uw verbolgenheid,
wij brengen onze jaren door als een gedachte.

10De dagen van onze jaren: daarin zijn zeventig jaren,
of, als wij zeer sterk (Letterlijk: bij krachten) zijn, tachtig jaren,
maar het beste daarvan is moeite en verdriet,
want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen.

11Wie kent de kracht van Uw toorn
en Uw verbolgenheid, wie weet hoezeer U te vrezen bent?

12Leer ons zó onze dagen tellen,
dat wij een wijs hart verkrijgen.

13Keer terug, HEERE, hoelang nog?
Laat het U berouwen over Uw dienaren.

14Verzadig ons in de morgen met Uw goedertierenheid,
dan zullen wij juichen en verblijd zijn, tijdens al onze dagen.

15Verblijd ons overeenkomstig de dagen waarin U ons verdrukt hebt,
overeenkomstig de jaren waarin wij het kwade gezien hebben.

16Laat Uw werk aan Uw dienaren gezien worden,
Uw glorie over hun kinderen.

17De lieflijkheid van de Heere, onze G’d, zij over ons;
bevestig het werk van onze handen over ons,
ja, het werk van onze handen, bevestig dat.

Over Adonay gesproken
In de voorgaande afleveringen hebben we stilgestaan bij Mozes, de man van G’d. In het vervolg van het eerste vers worden we echter geconfronteerd met G’d Zelf, want het vervolg van het vers begint met het noemen van de een titel van Hemzelf: Heere, of Heer of zoals we in het Hebreeuws lezen Adonay, de tekst zegt immers: Heere, Ú bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie.

Adonay, Heere, of Heer wat betekend dat nu eigenlijk kunnen we ons afvragen. Welke betekenis kennen we daaraan toe. Want sommige uitdrukkingen in de Schrift zijn zo platgetreden voor ons dat we de betekenis soms uit het oog verloren zijn.

Adonay is het meervoud van het Hebreeuwse woord Adon, wat inderdaad Heere of Heer betekend of Meester of, nog een slag dieper Eigenaar betekend en is verder een vertaling van het uiteindelijke Vaderschap. In de Tenach, de eerste vijf boeken van de Bijbel, kan het woord Adon zowel verwijzen naar engelen, naar mensen als naar de Heere, de God van Israel zoals bijvoorbeeld in Exodus 34 vers 23: Alles wat onder u mannelijk is, moet drie keer per jaar verschijnen voor het aangezicht van de Heere HEERE, de God van Israël.

Het meervoud van Adon is Adonai en heeft daardoor de betekenis van Heere der Heeren en verwijst het altijd naar de Heere God, van Hij is de Heer van alle heren die hier op aarde heer worden genoemd.

De eerste keer dat de titel Adonai voor de Heere, de God van Israel wordt genoemd, vinden we in Genesis 15 vers 2 waar we lezen: Toen zei Abram: Heere HEERE, wat zult U mij dan geven, aangezien ik kinderloos heenga en de bezitter van mijn huis deze Eliëzer uit Damascus zal zijn?

Abraham, erkende dus de Heere God als zijn Meester, zijn Eigenaar en uiteindelijk Zijn Vader.

Hoewel we Jahweh vaak zien opduiken (zowel Adonai als Yahweh betekent “De Heer”), geeft Adonai ons meer een hint over wat de rol van de Heere is in ons leven, Meester, Eigenar, Vader.

We weten dat God vaak veel namen heeft in de Bijbel, zoals we bijvoorbeeld lezen in Jesaja 9 vers 5: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Jes. 11:2; Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Al deze namen hebben een zinvolle betekenis of benadrukken een bepaald kenmerk van God.
Mensen door het hele Oude Testament gebruikten het woord Adonai wanneer ze mensen aanspraken die meester of heer over hen waren.

In 1 Samuël 24: 8 , wanneer David de kans krijgt om het leven te nemen van de koning van Israël, Saul, die hem probeert te doden, en hij ervoor kiest om Saul te sparen, komt hij uit een grot die hij heeft verborgen en roept Saul , "Mijn heer", de wortelvorm in het Hebreeuws, vergelijkbaar met Adonai.

We zien ook andere voorbeelden verspreid in het Oude Testament.

Sarah, wanneer ze hoort dat ze een kind zal krijgen, verwijst naar Abraham als "mijn heer", wat aangeeft dat hij een heerser over haar is.

Wanneer de engelen Sodom en Gomorra bezoeken , verwijst Lot naar hen met het woord Adon in Genesis 19: 2 .

Adonai lijkt in menselijke (en soms engelachtige) zin een persoon te erkennen die macht of leiderschap heeft over een andere persoon. In het hierboven genoemde voorbeeld van Saul erkent David bijvoorbeeld dat Saul de leiding over hem heeft. Ook al had hij de kans om Sauls leven te beëindigen, hij nam het niet, omdat hij besefte dat God Saul om een ​​reden als heerser in zijn leven plaatste.

In de verhouding van man en vrouw erkent Sarah dat de man een soort gezag of leiderschap over haar heeft, zoals de Heere God gesproken heeft in Genesis 3 vers 16: Tegen de vrouw zei Hij: Ik zal uw moeite in uw zwangerschap3:16 uw moeite in uw zwangerschap - Letterlijk: uw zwoegen en uw zwangerschap. zeer groot maken; met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen.

We kennen de naam van de Heer "Jahweh", maar we hebben eigenlijk geen idee of het wordt uitgesproken zoals we denken dat het wordt uitgesproken. De joden beschouwden de naam van God zo heilig dat ze hem niet hardop zouden uitspreken.

Bovendien bevatte het oude Hebreeuws, op schrift, geen klinkers, dus ze zouden gewoon de naam JHWH hebben gehad. Later werden klinkers toegevoegd.

De Joden zijn bang om Gods naam ijdel te gebruiken, dus wilden ze die niet uitspreken. Bij het hardop lezen van de Schrift, vervingen ze JHWH door Adonai.

Vaak kunnen we de twee namen Jahweh en Adonai in de Bijbel samen zien.

Maar waarom is de naam Adonai belangrijk? Waarom maakt het uit dat we namen voor God moeten kennen, zoals Yahweh, El Roi, Adonai, enz.?

Het is belangrijk dat we de namen van God kennen, omdat namen een belangrijke betekenis hebben in de Bijbel. Ze dragen een oorsprong en doel in iemands leven. Elke keer dat God iemand een naam geeft of iemand anders noemt in de Bijbel verkondigt iets belangrijks over hun identiteit of over zijn plan voor het leven van die persoon.

Dus als we de namen van God leren, leren we over zijn eigenschappen. We kunnen hem beter leren kennen.

 

Wat de titel van Adonai betreft, het leren van deze naam kan ons helpen erkennen dat God je Meester, je Eigenaar en Vader is en soeverein is over ons leven. Soeverein is misschien een oud woord of een woord wat we niet zo vaak gebruiken, maar heeft een prachtige betekenis: het recht van een bestuursorgaan om het hoogste gezag uit te oefenen zonder dat verantwoording is verschuldigd aan een ander orgaan.
Inderdaad, Adonay is een soeverein God. We kunnen niet handelen buiten zijn plan voor ons om.

En ook geen menselijke of engelachtige adonai kan dat plan dwarsbomen als we lezen in Romeinen 8 vers 35 tot en met 39:

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Als dat geen zegen is.

We zullen bidden.

Adonay, een dag met U is beter dan duizend in de paleizen van koningen. U bent onze, mijn Adonai, mijn Heer en Meester en Vader U roept mijn naam, en een vloed van vreugde stroomt over. U beheerst mijn leven, er loopt bij U niets uit de hand en daarop mag ik in vertrouwen rusten. U bent mijn Heer en ik prijs U vandaag. Amen.

Vndaag heb ik gekozen voor het lied Gadol Adonay, Gadol betekend groot, dus Groot is de Heere. Het wordt gezongen door Sara Liberman, een bekende zangeres in en buiten Israel.

Groot is de HEER en zeer te prijzen
In de stad van onze God, op de berg van zijn heiligheid
Ik zal naar het altaar van God komen, tot God mijn buitengewone vreugde
Ik zal de vrucht van mijn lippen als een offer brengen
En onthoud de geweldige dingen die U voor mij hebt gedaan

Zie, de tabernakel van God is bij de mensen
Zij zullen een volk voor Hem zijn
Hij zal elke traan van hun oog afwissen
En verdriet en rouw zullen er niet meer zijn

Halleluya, voor de HEER, de koning is onze god
Halleluya, voor de HEER, de god van de heerscharen
We zullen ons verheugen en blij zijn en hem eer geven

https://www.youtube.com/watch?v=chG6xRsX7ns

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב