Over de vijgenboom gesproken (2)
05/01/2022

Over de vijgenboom gesproken (2)

Klik hieronder om naar de uitending te luisteren:


Psalm 103

13 Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,
zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.

14 Want Híj weet wat voor maaksel wij zijn
en blijft bedenken dat wij stof zijn.

Marcus 11 vere 22 tot en met 25
En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Heb geloof in God. Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen. En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft.

Over de vijgeboom gesproken (2)
Op het eerste gezicht lijkt dit misschien een vreemde gebeurtenis. Jezus loopt langs een vijgeboom terwijl het niet de tijd van de vrucht is en vervloekt de vijgeboom. Is dat niet onrechtvaardig? Heeft u nooit met deze vraag gelopen? Maar er blijkt in deze geschiedenis een geweldig evangelie schuil te gaan.

De vijgenboom is in de Bijbel een beeld van Israël. Maar hoe kan deze boom eerst door de Heere worden vervloekt om daarna week te worden en uit te botten?

Als de Heere Jezus twee dagen voordat Hij gekruisigd wordt langs een vijgenboom komt, zoekt Hij daaraan tevergeefs naar vruchten. Hij vervloekt de vijgenboom. De discipelen verwonderen zich erover dat dit onmiddellijk z’n uitwerking heeft. Het antwoord van de Heere is dat Zijn discipelen door hun gelovig gebed zulke wonderen en zelfs nog grotere zullen kunnen verrichten. Er ligt echter nog een betekenis achter. De vijgenboom is een beeld van Israël. In Hosea 9 vers 10 lezen we immers: Ik vond Israël als druiven in de woestijn; als vroege vijgen aan de vijgenboom, zijn eerste opbrengst, zag Ik uw vaderen.

In Jeremia zegt de JHWH over Jeruzalem en tegen Israël: ″Ik zal hen voorzeker wegrapen, spreekt de HEERE; er zijn geen druiven aan de wijnstok, en geen vijgen aan de vijgeboom, ja, het blad is afgevallen; en de geboden, die Ik hun gegeven heb, die overtreden zij″ (Jer. 8:13).

We zien hier nagenoeg de geschiedenis uit Markus 11 op een wat andere manier verwoord. De Heere Jezus bevestigt met deze vervloeking van de vijgenboom het oordeel over het ongehoorzame volk. De dag ervoor had Hij nog wenend tot Jeruzalem gesproken: Hij zei: Och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient! Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen, u zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. (Luc. 19:42, 43).

Jezus, de Zoon van David, Jeshua ben David, geboren uit de stam van Juda is gekomen tot Zijn volk. Hoewel Abram, Izaäk en Jacob er voor kozen om JHWH te dienen met heel hun hart en Mozes het volk Israël als de gezant van God door de woestijn had geleid, heeft het volk toch niet gekozen om met heel hun hart hun God te dienen.

Drie en een half jaar was Hij nu in hun midden, getuigend van Gods ontfermende liefde en genade. Even tussen haakjes: Daar zijn we mee begonnen in Psalm 103:
Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.

Drie en een half jaar heeft Hij onderwezen, dat het leven, dat God lief heeft boven alles en de naasten als zichzelf, niet is te verwezenlijken door menselijke tradities en geboden op te volgen en een strikt wettisch leven er op na te houden.

Het gaat God JHWH om het hart dat recht staat tegenover God. Niet voor niets was er niemand zo vol vijandschap tegen Jezus als de Schriftgeleerden en de farizeeërs. Zij dachten zelf een gerechtigheid voor God te kunnen bewerken, een heiligheid die bestond in doen en laten. Zij konden het niet uitstaan dat volwassenen en kinderen Jezus toezongen: 'Hosanna, den Zone Davids! Gezegend is Hij, Die komt in de Naam van Jehova! Hosanna in de hoogste hemelen!'

Met Goddelijk gezag heeft Jezus twee keer de tempel gereinigd en als het ware aangewezen dat wat een plaats van gebed moest wezen waar Jood en heiden God zou ontmoeten, geworden was tot een plaats van handel, roof en moord. Jezus had zojuist nog geweend toen Hij Jeruzalem zag liggen en sprak: 'Och, of gij ook bekende, ook nog in deze dag, hetgeen tot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen... Luk. 19:42.' Het oordeel zou onherroepelijk over Jeruzalem worden uitgestort.

Een dag later is de Jezus met Zijn discipelen alleen. Vermoedelijk zijn zij op de hellingen van de Olijfberg, misschien zelfs in de hof van Getsemane, waarvandaan ze een schitterend uitzicht op het indrukwekkende tempelcomplex hebben. De discipelen vragen Hem naar het teken van Zijn komst. Vanuit Zijn ‘rede over de laatste dingen’ weten we dat Christus’ wederkomst pas zal plaatsvinden na een ‘grote verdrukking’ zoals de wereld deze nog niet gekend heeft.

Dan spreekt Jezus, Jeshua, de veelbetekenende slotwoorden uit over de vijgenboom: ″Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan. Doch van die dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen″ (Matt. 24:32-36).

In eerste instantie zal de Heere Jezus bedoeld hebben te zeggen dat de mens geneigd is om de tekenen in de natuur wel te verstaan, maar niet de tekenen die Hij in Zijn Woord heeft voorzegd. En de Farizeeën en de Sadduceeën kwamen naar Hem toe om Hem te verzoeken, en zij vroegen Hem of Hij hun een teken uit de hemel wilde laten zien. Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Als het avond geworden is, zegt u: Mooi weer, want de hemel is rood; en 's morgens: Vandaag storm, want de hemel is somber rood. Huichelaars! De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden? (Matt. 16:2, 3)

Maar is het toeval dat Hij voor dit voorbeeld nu juist een vijgenboom neemt, juist die boom die een symbool van Israël is en die een dag eerder door Hem vervloekt is? Nee, Jezus kiest Zijn woorden heel zorgvuldig. Niets is daarin toeval. Er is geen enkele reden om in deze vijgenboom iets anders te lezen dan in het overige van de Bijbel.

Deze uitbottende vijgenboom is een beeld van het herstel van Israël. Te midden van het geweld van de ‘grote verdrukking’ (“wanneer gij dit alles ziet”) zal Israëls herstel plaatsvinden.

Het volk, dat belegerd wordt door de vijandelijke wereldlegers, lees er de krant vandaar maar eens op na hoe onder andere Iran steeds dreigender taakt uitspreekt over de vernietiging van Israel, zal op de knieën gaan en roepen om haar Messias.

In dat positieve ‘week worden’ van de vijgenboom herkennen we het week worden van Joodse harten. Zoals we dat ook lezen van koning Josia: ″omdat uw hart week geworden is en u zich voor het aangezicht van de HEERE vernederd hebt, toen u hoorde wat Ik tegen deze plaats en de inwoners ervan gesproken heb, dat ze tot een verwoesting en vervloeking zullen worden, en omdat u uw kleren gescheurd en voor Mijn aangezicht gehuild hebt – daarom heb Ík u ook verhoord, spreekt de HEERE.″ (2 Kon. 22: 9).

De situatie is vergelijkbaar. Ook bij koning Josia was Jeruzalem in de benauwdheid vanwege de ‘gramschap des Heeren’, een term die tevens gebruikt wordt voor de laatste oordelen van de ‘grote verdrukking’ (Opb. 16:1). De Heere stond op het punt om Jeruzalem te straffen.

Het hart van de koning werd echter week, hij verootmoedigde zich. Nog eenmaal zal het hart van veel Israëlieten week worden als de legers van de wereld Israël zullen aanvallen en Jeruzalem zullen plunderen. Zij zullen roepen om hun Messias, de Heere Jezus, en dan zal Hij komen om hen uit de handen van hun vijanden te redden.

Als dat geen zegen is

In een volgende aflevering hopen we hier weer verder over na te denken.

 

DELEN:
[Sassy_Social_Share]

#0149 Psalm 103 -14- 2022-01-05

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב