Over de terugkeer van de Messias gesproken -6-
03/06/2021

Over de terugkeer van de Messias gesproken -6-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Keer weer, Ene,- tot wanneer? heb deernis
over wie u dienen!

Over de terugkeer van de Messias gesproken -6-
Vandaag maken we een vervolg met na te denken over wat de woorden van God Zelf zeggen over zijn terugkomen naar deze aarde. En die is aanstaande, Hij staat voor de deur en Zijn voetstappen horen we bij wijze van spreken elke dag. Maar dag moet je wel luisteren en goed opletten. Anders mist je misschien wel de boodschap en daarmee de boot…

De voorgaande keer hebben we stilgestaan bij de beloften die de Heere aan het vervullen is ten aanzien van Zijn volk Israel in relatie tot het land, de landbelofte zoals we dat soms wel eens noemen. Vandaag willen we een vervolg maken

Jezus/Jeshoea profeteerde dat legers Jeruzalem zouden omsingelen, de stad zouden verwoesten en haar burgers tot slaven zouden maken. De Romeinse legioenen vervulden deze profetie in 70 na Christus. Jezus zei toen dat andere mensen dan het Joodse volk Jeruzalem voor een tijd zullen controleren, totdat het Joodse volk Jeruzalem weer opnieuw zal controleren. Wanneer zij dat doen, beloofde Jezus terug te komen (Lucas 21:24-28).

En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.

En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven.

En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worde

En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.

28Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op omdat uw verlossing nabij is.

Sinds 1967 heeft het Joodse volk Jeruzalem in handen.

Het Evangelie gepredikt over de hele wereld - Toen Jezus gevraagd werd naar het einde van het tijdperk en de tekenen van Zijn komst, zei Hij te letten op een heel specifiek teken. Hij zei dat het Evangelie over de hele wereld zal worden verkondigd. Elk volk zal het horen. En dan? En dan zal het einde komen

Mattheüs 24:14:
En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Eeuwenlang na de kruisiging bleef het Evangelie beperkt tot een klein gebied rond de Middellandse Zee. In de afgelopen twee eeuwen is het Evangelie naar alle landen van de wereld gebracht. De Bijbel is vertaald in honderden talen, en de boodschap van Jezus wordt de hele wereld rondgezonden via radio, TV, satelliet en internet. Onze generatie staat op het punt het Evangelie te verspreiden tot de laatste mens op aarde.

In de laatste dagen voor Zijn komst zal er een toename van reizen en kennis - Zeshonderd jaar voor Jezus gaf een engel aan Daniël een speciale boodschap. Hij zei dat reizen en kennis zullen toenemen in de eindtijd (Daniël 12:4). Gedurende eeuwen van de menselijke geschiedenis vond er nauwelijks een toename van reizen en kennis plaats. Toch hebben de laatste tweehonderd jaar een explosie gezien in de snelheid en frequentie van reizen, evenals in de hoeveelheid en beschikbaarheid van kennis.

De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd. Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.

Een volgend teken is wat Jezus zei dat een verscheidenheid van wereldwijde tekenen zal komen vóór Zijn wederkomst en het einde van het tijdperk. Deze tekenen zullen geestelijk, natuurlijk, maatschappelijk en politiek van aard zijn. Hij zei dat ze op een bepaalde manier zullen verschijnen - "zoals geboortepijnen" Mattheüs 24:3-8.

Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?

En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt.

Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.

U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.

Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.

Dit betekent dat de frequentie en intensiteit van deze tekenen zullen toenemen naarmate Zijn wederkomst nadert. Onze generatie heeft de toename van oorlog en hongersnood gezien waar Jezus voor zei te waken. Alleen al in de 20e eeuw zijn er meer mensen gestorven door oorlog en hongersnood dan er op de aarde leefden toen Jezus deze woorden sprak.

Laten we daarom gericht zijn op Zijn komst die aanstaande is. Zorgen voor olie in de lamp. Dat we ons vervullen met Zijn Geest, voor dat de Bruidegom komt en we samen met de Bruidegom en Zijn Bruid de feestzaal kunnen binnentrekken.

Want als dat geen zegen is.

De volgende keer willen we opnieuw nadenken over nog veel meer tekenen die vandaag de dag vervuld worden en vooraf gaan aan Zijn komst naar deze aarde.

We gaan luisteren naar Nate Benjamin met het lied Hineini, Hier ben ik:

https://www.youtube.com/watch?v=682SDx5zdvE&list=PL46e0CKzXndl3GBAwU7OiAAwbzzIq59Sf&index=6

DELEN

[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב