Over de terugkeer van de Messias gesproken -5-
02/06/2021

Over de terugkeer van de Messias gesproken -5-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Keer weer, Ene,- tot wanneer?-
heb deernis
over wie u dienen!

Over de terugkeer van de Messias gesproken -5-
Vandaag wil ik nogmaals in het kader van Psalm 90 stilstaan bij de terugkeer van de Messias. En dan aan de hand van de Bijbel stilstaan bij de tekenen die Hij ons nagelaten heeft zodat we kunnen weten dat Zijn komst aanstaande is. En dan bij de vraag die velen en ook mij vaak bezig houd:
Hoe dichtbij is de wederkomst?

Het afgelopen jaar is er voor veel mensen een wake-up call geweest. Een wereldwijde pandemie... Rellen en sociale onrust in talloze volken... de wereldeconomie... En Israël en Hamas in oorlog. Overal waar je kijkt, lijkt het alsof het einde nabij is. Is dat zo? Wat zegt de Bijbel? Zijn dit tekenen van de wederkomst? Wijzen deze gebeurtenissen op de spoedige wederkomst van de Heere Jezus/ Jeshoea haMassiach?

Gelukkig leven we wat dat betreft niet helemaal in het donker. Jezus Zelf vertelde ons hoe we Zijn aanstaande wederkomst kunnen herkennen. Toen de discipelen vroegen: Vertel ons de tekenen van uw komst en het einde van de tijd, vertelde Jezus hen de tekenen van de tijd waaraan we Zijn terugkomst naar deze aarde zouden kunnen herkennen. Hij zei toen: Wanneer jullie al deze dingen zien, kunnen jullie weten dat mijn wederkomst nabij is. Ik sta voor de deur. Hij zei ook: Wanneer al deze dingen beginnen te gebeuren, kijk dan omhoog, want uw verlossing is nabij!.

Dit betekent dat de aanwijzing dat Jezus/Jeshoea spoedig zal wederkomen, is dat alle tekenen samen verschijnen. Zowel Jeshua als de profeten vertelden ons naar welke tekenen we moesten uitkijken, en de verschijning van maar één teken is reden genoeg om er aandacht aan te schenken.
Maar de komst van het ene teken na het andere eist je aandacht op. Dat is het teken waar Jezus van zei om naar uit te kijken. Het feit dar er meer tekenen tegelijkertijd verschijnen is de bevestiging dat onze generatie mogelijk getuige zal zijn van de wederkomst. Ik loop er een paar met u langs.

Israël terug in het land - God beloofde het Joodse volk terug te brengen in het land Israël voordat Hij terug zou keren. De woorden zoals eeuwen en eeuwen geleden geschreven in Jeremia 23:7-8 worden vandaag voor onze ogen vervuld:

Daarom zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat men niet meer zal zeggen: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte, maar: Zo waar de HEERE leeft, Die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft en Die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Ik hen verdreven had: zij zullen wonen in hun eigen land.

Hij roept hen vandaag terug "het midden der volken" Ezechiël 39:28:
Wanneer Ik hen uit de volken terugbreng en hen bijeenbreng uit de landen van hun vijanden, zal Ik door hen voor de ogen van veel heidenvolken geheiligd worden, Dan zullen zij weten dat Ik, de HEERE, hun God ben, omdat Ik hen onder de heidenvolken in ballingschap voerde, maar hen ook weer verzamelde in hun land en niemand van hen daarginds nog liet achterblijven.

Ik zal Mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis van Israël heb uitgestort, spreekt de Heere HEERE.

Hij roept vandaag de dag uit "de verste uithoeken der aarde" zijn volk terug:Jesaja 11:11-12:

En het zal op die dag gebeuren
dat de Heere opnieuw, voor de tweede keer, met Zijn hand
het overblijfsel van Zijn volk zal verwerven,
dat overgebleven zal zijn in Assyrië en in Egypte,
in Pathros, Cusj, Elam,
en in Sinear, Hamath en op de eilanden in de zee.

Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken
en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen
en hen die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen
van de vier hoeken van de aarde.

We zien uit talloze landen uit het noorden, zoals uit Rusland en Oekraine de Joden terugkeren zoals de dichter van Psalm 107 al profeteerde, maar ook uit alle windstreken van de wereld:

Loof de HEERE, want Hij is goed,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Laten zo spreken wie de HEERE verlost heeft,
die Hij verlost heeft uit de hand van de tegenstanders,
en die Hij uit de landen bijeengebracht heeft,

En in Zacharia 2 vers 6 en 7 lezen we wat we vandaag om ons heen zien plaatsvinden:

O, o, vlucht dan uit het land van het noorden!
spreekt de HEERE,
want Ik heb u verspreid
over de vier windstreken van de hemel,
spreekt de HEERE.

O, Sion! Zie te ontkomen,
u die woont bij de dochter van Babel!

Hij beloofde hen thuis te verwelkomen uit de landen waar zij verstrooid waren (Ezechiël 20:34).

Ik zal behagen in u scheppen vanwege de aangename geur, wanneer Ik u uit de volken leid en Ik u bijeenbreng uit de landen waaronder u verspreid bent. Ik zal voor de ogen van de heidenvolken door u geheiligd worden.

Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik u op het grondgebied van Israël breng, in het land waarover Ik Mijn hand opgeheven heb om het aan uw vaderen te geven. Wanneer zij dat doen, belooft Hij terug te keren en Zijn eeuwig koninkrijk te vestigen Jesaja 11:11-12:

En het zal op die dag gebeuren
dat de Heere opnieuw, voor de tweede keer, met Zijn hand
het overblijfsel van Zijn volk zal verwerven,
dat overgebleven zal zijn in Assyrië en in Egypte,
in Pathros, Cusj, Elam,en in Sinear, Hamath en op de eilanden in de zee.

Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken
en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen
en hen die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen
van de vier hoeken van de aarde.

Hier wilde ik het vandaag bij laten. Er zijn zoveel beloften en profetieën die in de dagen waarin wij leven dagelijks worden vervuld dat we met een gerust hart kunnen zeggen dat we in profetische tijden leven. In tijden dat we de profetieën met eigen ogen vervuld zien worden. Er zijn talloze mensen, helaas ook velen die de Heere liefhebben die dit nog niet zien, of willen zien, of willen erkennen, maar dat doet aan het feit dat de Joden na eeuwen lang verstrooid zijn en nu bijna dagelijks thuis komen niets aan af.

Laten we daarom gericht zijn op Zijn komst die aanstaande is. Zorgen voor olie in de lamp. Dat we ons vervullen met Zijn Geest, voor dat de Bruidegom komt en we samen met de Bruidegom en Zijn Bruid de feestzaal kunnen binnentrekken.

Want als dat geen zegen is.

De volgende keer willen we opnieuw nadenken over nog veel meer tekenen die vandaag de dag vervuld worden en vooraf gaan aan Zijn komst naar deze aarde.

We gaan luisteren naar Paul Wilbur met het lied Nobody Like You, Niemand zoals U:

https://www.youtube.com/watch?v=GwlMG1y2i2o&list=PL46e0CKzXndl3GBAwU7OiAAwbzzIq59Sf&index=2

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב