Over de regering gesproken
23/09/2021

Over de regering gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Loflied op de komst van de HEERE

Zing voor de HEERE een nieuw lied,
zing voor de HEERE, heel de aarde.

Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam,
breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.

3Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer,
onder alle volken van Zijn wonderen.

4Want de HEERE is groot en zeer te prijzen,
Hij is ontzagwekkend boven alle Goden.

5Want al de Goden van de volken zijn afgoden,
maar de HEERE heeft de hemel gemaakt.

6Majesteit en glorie zijn voor Zijn aangezicht,
macht en luister in Zijn heiligdom.

7Geef de HEERE, geslachten van de volken,
geef de HEERE eer en macht.

8Geef de HEERE de eer van Zijn Naam,
breng offers en kom in Zijn voorhoven.

9Buig u neer voor de HEERE in Zijn heerlijke heiligdom;
beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde.

10Zeg onder de heidenvolken: De HEERE regeert;
ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen;
Hij zal over de volken op billijke wijze rechtspreken.

Over de regering gesproken
Vandaag wil ik met u stilstaan bij Psalm 96:10:

Zeg onder de heidenen dat de HEER regeert: ook de wereld zal vaststaan dat ze niet bewogen zal worden: hij zal het volk rechtvaardig richten.

Zeg onder de heidenen - Onder de naties, onder alle naties. Doe deze proclamatie overal.

G’d wordt hier gezien als iemand die zijn soevereiniteit een tijdlang terzijde heeft gelegd of verborgen, maar nu eindelijk naar voren komt en de theocratie inluidt. Van de tijd waarin wij leven zegt Paulus dit: In dewelke de G’d dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld G’ds is. De tegenstander is dus de G’d van deze eeuw, van dit deze aioon, van deze tijd, maar Psalm 96 spreekt over een heel andere tijd die in niets te vergelijken is met de tijd waarin wij nu leven, een tijd waarin geen sprake meer zal zijn van een democratie, maar van theocratie. De Eeuwige zal regeren. Hij zal het voor het zeggen hebben vanuit Jeruzalem vanaf Zijn troon. Amen?

Dat de Heer regeert zegt de dichter van de Psalm. Hetzelfde begin van een psalm komt voor in Psalm 97:1-12 ; Psalm 99:1-9 .
Dezelfde gedachte vinden we vaak in de Schrift. 1 Kronieken 16:31, Psalm 47:8 en Jesaja 52:7, waar we een geweldige profetie lezen, zo mooi dat ik dit graag met u wil lezen:

Ontwaak, ontwaak,
bekleed u met uw kracht, Sion,
trek uw mooiste kleren aan,
Jeruzalem, heilige stad!
Want voortaan zal in u
geen onbesnedene of onreine meer komen.

2 Schud het stof van u af, sta op,
zet u neer, Jeruzalem,
maak de ketenen om uw hals los,
gevangene, dochter van Sion!

3 Want zo zegt de HEERE: Voor niets bent u verkocht, u zult ook zonder geld worden verlost.

4 Want zo zegt de Heere HEERE: Vroeger daalde Mijn volk af naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven, en Assyrië heeft het zonder oorzaak onderdrukt.

5 En nu, wat staat Mij hier te doen? spreekt de HEERE. Want Mijn volk is voor niets weggevoerd, zijn overheersers doen het weeklagen, spreekt de HEERE, en voortdurend, heel de dag, wordt Mijn Naam gelasterd.

6 Daarom zal Mijn volk Mijn Naam kennen; daarom, op die dag, zal het weten dat Ik het Zelf ben Die spreekt: Zie, hier ben Ik.

7 Hoe lieflijk zijn op de bergen
de voeten van hem die het goede boodschapt,
die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede,
die heil laat horen,
die tegen Sion zegt:
Uw G’d is Koning.

Wat een geweldige profetie, wat een geweldige woorden en wat een geweldige tijd zal dat zijn, vind je ook niet. Je kan er soms zo naar verlangen om die tijd mee te mogen maken. Het maakt een soort van heimwee in je los. Misschien vandaag…

Ik heb het eens nagezocht wanneer voor het eerst het Hebreeuwse woord voor regeren dat hier gebruikt wordt, in de bijbel voor komt. En dan kom je terecht bij Genesis 36 waar we een opsomming vinden van de Koningen van Edom, de koningen van deze aarde, letterlijk Edom. En wat daar op valt is dat er van elke koning staat: En hij stierf, en hij stief, en hij stierf. Telkens maar weer, als in een soort cadans. En er bleef er niet een van over.

En zo is het ook in overdrachtelijke zin. Ook van de koningen van deze aarde zal gezegd worden: en hij stierf. Maar ook de grote tegenstander, de koning van al de koningen van deze aarde is eenzelfde lot beschoren. Misschien bent u benieuwd hoe dat dan zal plaatsvinden? Daarover laat de Eeuwige geen enkele twijfel bestaan en laat hij ons weten in het laatste boek waarin Hij alles openbaart. In het Openbaring dus, de Openbaring van Jezus Christus of in het Hebreeuws Jeshua haMessiach. In hoofdstuk 19 wordt de val van Babel minutieus beschreven. Weet je, we laten gewoon de Schrift spreken en gaan het gewoon eens lezen:

De val van Babel
1 Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht, en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid.

2 En hij riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, en schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels

3 Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven.

4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.

5 Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en G’d herinnerde Zich haar ongerechtigheden.

6 Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft, en vergeld haar dubbel Letterlijk: verdubbel haar dubbel. naar haar werken. Schenk in de drinkbeker waarin zij voor anderen ingeschonken heeft, voor haar het dubbele in.

7 Overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en losbandig heeft geleefd, geef haar naar die maat pijniging en rouw. Want in haar hart zegt zij: Ik zit als een koningin en ben geen weduwe en ik zal zeker geen rouw zien.

8 Daarom zullen op één dag haar plagen komen: dood, rouw en honger, en met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere G’d, Die haar oordeelt.

9 En de koningen van de aarde die hoererij met haar bedreven hebben en losbandig geleefd hebben, zullen huilen en rouw over haar bedrijven, wanneer zij de rook van haar verbranding zullen zien.

10 Zij blijven van verre staan uit vrees voor haar pijniging en zeggen: Wee, wee de grote stad Babylon, de sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen.

11 En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren meer koopt:

12 koopwaar van goud, zilver, edelgesteente, parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer en marmer,

13 en kaneel, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe, lastdieren en schapen, paarden en wagens, en lichamen en zielen van mensen.

14 En de rijpe vrucht waarnaar uw ziel verlangde  Letterlijk: En de rijpe vrucht van de begeerte van uw ziel. is van u geweken. Al wat glansrijk en sierlijk was, is van u weggegaan en u zult dat beslist niet meer terugvinden.

15 De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan uit vrees voor haar pijniging,

16 en zeggen: Wee, wee de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels. Want in één uur is die grote rijkdom verwoest.

17 En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en allen die op zee hun werk doen, bleven van verre staan,

18 en zij riepen toen zij de rook van haar verbranding zagen: Welke stad was aan deze grote stad gelijk?

19 En zij wierpen stof op hun hoofd en riepen huilend en treurend: Wee, wee de grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden, rijk zijn geworden door haar weelde. Want in één uur is zij verwoest.

20 Verblijd u over haar, hemel, heilige apostelen en profeten, want G’d heeft uw vonnis aan haar voltrokken.

21En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen, en wierp die in de zee, en zei: Zó zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden, en het zal nooit meer gevonden worden.

22 En het geluid van citerspelers, zangers, fluitspelers en bazuinblazers zal beslist niet meer in u gehoord worden. En er zal geen enkele beoefenaar van welke kunst dan ook meer in u gevonden worden, en het geluid van de molen zal zeker niet meer in u gehoord worden.

23 En het lamplicht zal nooit meer in u schijnen en de stem van een bruidegom of van een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de groten van de aarde. Door uw toverij immers werden alle naties misleid.

24 En het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, is in deze stad gevonden.

1 En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze G’d.

2Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat Hij het bloed van Zijn dienstknechten uit haar hand. gewroken heeft.

3 En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja! En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid.

4 En de vierentwintig ouderlingen en de vier dieren wierpen zich neer, aanbaden G’d, Die op de troon zit, en zeiden: Amen, Halleluja!

5En er kwam een stem uit de troon, die zei: Loof onze G’d, al Zijn dienstknechten, en die Hem vrezen, kleinen en groten!

De bruiloft van het Lam

6 En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige G’d, is Koning geworden.

Als dat geen zegen is.

Laten we deze overwinning en Overwinnaar nu alvast bezingen:

Laten we deze overwinning en onze Overwinnaar nu alvast bezingen:

Delen
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב