Over de Leviathan gesproken -1-
10/03/2022

Over de Leviathan gesproken -1-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 104

24 Hoe groot zijn Uw werken, HEERE,
U hebt alles met wijsheid gemaakt,
de aarde is vol van Uw rijkdommen.

25 Daar ligt de zee, groot en wijd uitgestrekt;
daar [leeft] krioelend gedierte, niet te tellen,
kleine dieren en grote.

26 Daar varen de schepen,
[daar gaat] de Leviathan, die U gevormd hebt
om [hem] erin te [laten] spelen.

27 Zij allen wachten op U,
dat U hun voedsel geeft op zijn tijd.

28 Geeft U het hun, zij verzamelen het,
doet U Uw hand open, zij worden met het goede verzadigd.

29 Verbergt U Uw aangezicht, zij worden door schrik overmand,
neemt U hun adem weg, zij geven de geest
en keren terug tot hun stof.

Over de Leviathan gesproken -1-
De vorige keer hebben we geluisterd naar de woorden van verwondering waarmee de dichter zich uitspreekt over de werken van JHWH. En vandaag specificeert de dichter dat naar alles wat er in de zee leeft en krioelt. En hoe geweldig is dat niet. In de vorige uitzending haalden we het al eerder aan wanneer de bijvoorbeeld in een onderwaterfilm de wondere wereld in de zee op de televisie zien. Maar de Psalmist wist het al ver voor de uitvinding van de televisie:
daar [leeft] krioelend gedierte, niet te tellen,
kleine dieren en grote.
Daar varen de schepen,
[daar gaat] de Leviathan, die U gevormd hebt
om [hem] erin te [laten] spelen.

Vanmorgen wil ik met u nadenken over de Leviathan. De Leviathan wordt in het Eerste Testament als een vernietigend zeemonster gezien. Dit zeemonster vinden we op een paar plaatsen in de Schrift. Laten we er eens naar kijken:

Job 3:8 Laten zij die de dag verwensen, hem vervloeken

En in Job 40 vers 20 en volgend lezen we het volgende:
Kunt u de Leviathan met een vishaak trekken,
of zijn tong met een touw neerdrukken?

Kunt u een riet door zijn neus steken,
of met een doorn zijn kaak doorboren?

Zal hij u talrijke smeekbeden doen?
Zal hij zachte dingen tegen u spreken?

Zal hij een verbond met u sluiten?
Kunt u hem aannemen als een eeuwige slaaf?

Kunt u met hem spelen als met een vogeltje?
Of hem vastbinden voor uw meisjes?

Kunnen de handelaars hem verkopen?
Kunnen zij hem verdelen onder de kooplieden?

Kunt u zijn huid volsteken met speren,
of zijn kop met een visharpoen?

Leg uw hand maar eens op hem;
denk aan de strijd, doe het niet meer.

Zie, de hoop hem te overmeesteren, zal een leugen blijken;
reeds bij zijn aanblik wordt men neergeworpen.

Hieruit kunnen we concluderen dat Job zoveel manieren voorstelt om de Leviathan te bestrijden het de mens niet zal gelukken het beest te overmeesteren. Vechten, op wat voor manier ook lazen we, zal tot resultaat hebben, dat de mens bij zijn aanblik reeds wordt neergeworpen.

Maar er is hoop zou ik willen zeggen. Want, al kunnen wij mensen de Leviathan niet overwinnen, Jesaja profeteerd de ondergang van de Leviathan alsvolgt:

Op die dag zal de HEERE vergelding doen
met Zijn hard, groot en sterk zwaard
aan de Leviathan, de snelle slang,
ja, de Leviathan, de kronkelende slang;
Hij zal het monster dat in de zee is,
doden.

In het boek Openbaring vinden we hem terug als de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan.

In hoofdstuk 12 lezen we:
Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog.
Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.

En in hetzelfde Bijbelboek lezen we in hoofdstuk 20:
En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar, en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten.

Tsja, zo gezien blijkt de Leviathan niet zomaar een dier dat in de zee verblijft, maar geestelijk gezien blijkt hij een beeld te zijn van de de slang, de duivel, die op allerlei manier de baas blijkt te zijn van de mens in de zee, een beeld van de wereld. Het blijkt onmogelijk dat de mens de satan de baas is, hoe goed en op welke manier we ook ons best doen. Maar we hoeven niet hopeloos te zijn, want de HEERE vergelding doen, Hij zal het monster dat in de zee is, de wereld, doden. HIJ, JHWH heeft overwonnen.

Als dat geen zegen is.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב