Over de dagen van Noach gesproken (2)
23/03/2022

Over de dagen van Noach gesproken (2)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 104

24 Hoe groot zijn Uw werken, HEERE,
U hebt alles met wijsheid gemaakt,
de aarde is vol van Uw rijkdommen.

25 Daar ligt de zee, groot en wijd uitgestrekt;
daar [leeft] krioelend gedierte, niet te tellen,
kleine dieren en grote.

26 Daar varen de schepen,
[daar gaat] de Leviathan, die U gevormd hebt
om [hem] erin te [laten] spelen.

27 Zij allen wachten op U,
dat U hun voedsel geeft op zijn tijd.

28 Geeft U het hun, zij verzamelen het,
doet U Uw hand open, zij worden met het goede verzadigd.

29 Verbergt U Uw aangezicht, zij worden door schrik overmand,
neemt U hun adem weg, zij geven de geest
en keren terug tot hun stof.

30 Zendt U Uw Geest uit, dan worden zij geschapen
en vernieuwt U het gelaat van de aardbodem.

Over de dagen van Noach gesproken (2)
Naar aanleiding van het laatst gelezen vers hebben we de gisteren eveneens nagedacht over de dagen van Noach. Want het is inderdaad zo, de Psalm heeft ook een profetisch karakter, want wanneer Hij zijn Geest uitzendt, dan vernieuwt hij het gelaat of het aanzien van de aardbodem. Als laatste dachten we na over het komende rijk van vrede, waar gerechtigheid zal heersen. Vrede en recht, niet vanuit Den Haag, maar dan vanuit Jeruzalem, de wereldelijke stad van crede en recht. Waarom? Omdat daar dan de Vredevorst zijn residentie zal hebben.

Het is dus door een rechtstreeks ingrijpen van God, dat de toestand in de wereld heel anders zal worden. De vloek, die sinds de zondeval op de aarde rust, zal worden omgezet in zegen!
De volkeren zullen vrede hebben. De aarde zal haar vrucht geven. Alles zal anders zijn. Het is geweldig om de profetieën die hierover spreken te lezen, die spreken over die gezegende tijd.

De Heer zal komen tot "wederoprichting aller dingen" (Hand. 3:21)
Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen.

22Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd: De Heere, uw God, zal voor u een Profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik; naar Hem moet u luisteren in alles wat Hij tot u zal spreken.

Er zullen tijden van verademing komen "van het aangezicht des Heren" (Hand. 3:19).
Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is.

Die tijden zullen komen als de Zoon, Jeshua komt. Hij zal hemelen en aarde reinigen van ongerechtigheid.

Hij zal de "vervallen hut van David" weer oprichten. Het Davidisch Koningshuis zal in onovertroffen glorie herrijzen en de Heer Zelf zal plaatsnemen op de troon van Zijn vader David (Zie Luk. 1:32).
Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

Zijn kracht zal die van David overtreffen; Zijn wijsheid zal die van Salomo overtreffen; Hij zal de Meerdere zijn van alles en iedereen.

Alles zal worden onderworpen aan de Zoon des mensen. Want we lezen in Psalm 8:

2 HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!
U Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel.

3 Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen
hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders,
om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden.

4 Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers,
de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt,

5 wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt,
en de mensenzoon (Met een hoofdletter) dat U naar hem omziet?

6 Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen
en hem met eer en glorie gekroond.

7 U doet hem heersen over de werken van Uw handen,
U hebt alles onder zijn voeten gelegd:

8 schapen en runderen, die allemaal,
en ook de dieren van het veld,

9de vogels in de lucht en de vissen in de zee,
al wat over de paden van de zeeën gaat.

10HEERE, onze Heere,
hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!

Zijn heerlijkheid zal wereldwijd bewonderd worden: "Uw ogen zullen de Koning in Zijn schoonheid aanschouwen..." (Jes. 33:17). Alle knie zal zich buigen en alle tong zal belijden, dat Jezus is Here, tot eer van God, de Vader (Fil. 2).

In Openbaring 21 zegt Johannes: "En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waaren voorbijgegaan..."

Alle "eerste dingen" zullen voorbijgaan. Hij die met het eerste begonnen is, zal Zijn werk voleindigen met het tweede: het volmaakte. Geen moeite zal er meer zijn, geen rouw en geen tranen.

Nog eenmaal zal uit Zijn mond klinken: Het is volbracht (Openb. 21:6 "Zij zijn geschied"). De ware Noach zal rust brengen en de volken troosten. Hij zal Zijn Naam uitroepen over allen, die Hem hebben liefgehad. Hij zal zijn wie Hij is, voor altijd: de Schepper, de Verlosser, de Voleinder!

Als dat geen zegen is.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב