Over de dagen van Noach gesproken (1)
22/03/2022

Over de dagen van Noach gesproken (1)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 104

24 Hoe groot zijn Uw werken, HEERE,
U hebt alles met wijsheid gemaakt,
de aarde is vol van Uw rijkdommen.

25 Daar ligt de zee, groot en wijd uitgestrekt;
daar [leeft] krioelend gedierte, niet te tellen,
kleine dieren en grote.

26 Daar varen de schepen,
[daar gaat] de Leviathan, die U gevormd hebt
om [hem] erin te [laten] spelen.

27 Zij allen wachten op U,
dat U hun voedsel geeft op zijn tijd.

28 Geeft U het hun, zij verzamelen het,
doet U Uw hand open, zij worden met het goede verzadigd.

29 Verbergt U Uw aangezicht, zij worden door schrik overmand,
neemt U hun adem weg, zij geven de geest
en keren terug tot hun stof.

30 Zendt U Uw Geest uit, dan worden zij geschapen
en vernieuwt U het gelaat van de aardbodem.

Over de dagen van Noach gesproken (1)
Naar aanleiding van het laatst gelezen vers waarin we lezen over de vernieuwing van het gelaat of het aanzien van de aardbodem, wil ik met u nadenken over de dagen van Noach. Immers, in die dagen voltrok zich een gebeurtenis die de zijne niet kent. In de meest letterlijke zin werd het aanzien van de aarbodem vernieuwd. Nagenoeg alle levende wezens werden bij wijze van spreken weggevaagd en God begon als het ware zijn plan met de mens opnieuw. Nu met Noach en zijn zonen.

De ‘dagen van Noach’ zijn een beeld van de ´dagen van de Zoon des mensen´ en Noach is een type van Christus, de Messias en Zijn verlossend werk. Want lezen we in Lukas 17:26:  En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen.

De naam ‘Noach’ betekent: rust, vertroosting en komt van het stamwoord, waarvan ook het bekende woord "Chanoeka" is afgeleid: vernieuwing.

In Openbaring 21 zegt Hij, die op de troon gezeten is: "Zie, Ik maak alle dingen nieuw."

De Messias heeft de grond voor dit vernieuwende werk gelegd op Golgotha: “Het is volbracht”. Wie in Hem gelooft ontvangt rust en vertroosting. Waarom? Omdat de genade van God, die in de Messias verschenen is zo rijk is: vergeving van zonden, een nieuw leven, een nieuwe toekomst!

Lamech noemde zijn zoon: Noach, want, zo lezen we in Genesis 5:29 "Deze zal ons troosten, zie u daar heb je het woord ‘troost’ weer over de moeitevolle arbeid onzer handen op deze aardbodem, die de HERE vervloekt heeft."

Ook deze woorden bepalen ons uiteraard bij DE Zoon, nl. de Here Jezus Christus of Jeshua haMessiach. Degene die ons troost door Zijn Heilige Geest NU in dit leven. Wij zijn niet als wezen achtergelaten. Hij is er. Paulus zegt in Filippenzen 4: De Here is nabij! Hij woont in ons!

Wij weten, dat ons leven hier op deze Gode-vijandige en vervloekte aarde niet tevergeefs is. Wij hebben eeuwig leven ontvangen in de Messias en ons leven nu is het voorportaal van de toekomst...

Vandaar dat Paulus kan zeggen in 2 Korintiërs 5, vers 6: "Daarom zijn wij te allen tijde vol goede moed...", en in 1 Korintiërs 15, vers 58: "Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here..."

Het werk van de Messias op aarde was evenals dat voor Noach geweest zal zijn zwaar en moeizaam. Hij was de waarachtige "Prediker der gerechtigheid". Hij was het levende Woord in eigen Persoon. Hij was volkomen gehoorzaam aan de Vader en deed alleen maar goede werken. Hij was, om zo te zeggen, “…onder Zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk Man.”  Zoals er in Gen. 6:9 over Noach geschreven staat: Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God.

Toch ontmoette hij op aarde strijdt, moeite, zorg, tegenstand, lijden, etc. Maar Zijn werk was niet vergeefs! Allen die in de ark waren werden gered! Zo was het bij de de Heere ook. Ook Hij ontmoette op aarde strijdt, moeite, zorg, tegenstand, lijden, etc. En ook Zijn werk was niet vergeefs!

Zijn volbrachte werk is het fundament geworden voor ons behoud. Allen die een schuiplaats in deze ark, in Christus hunh heil gezocht en gevonden hebben zijn net zoals hen die in de ark gingen, behouden.
Wij mogen weten nu al een nieuwe schepping te zijn. We lezen in 2 Kor. 5:17 immers: Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

Onze tocht door deze wereld eindigt straks in de eeuwige heerlijkheid van God. Wij zoeken hier geen blijvende stad, omdat voor ons een plaats bereid is bij God in de hemel. En dat geldt voor allen, die, net als Noach, genade vonden bij God.

De vernieuwing is begonnen bij de opstanding van Christus en zal uitlopen op de openbaring van de nieuwe schepping en de vervulling van het Gods grote einddoel.
Daartussenin ligt nog de zichtbare wederkomst van de Messias en Zijn heerschappij op deze, aarde. Hij zal oordelen en vrede brengen, in die volgorde.

De zonen van Noach waren: Sem, Cham en Jafet. Uit hen en hun (70) zonen zijn de volkeren voortgekomen (Gen.10); straks zullen die volkeren leven onder de heerschappij van DE Zoon, de Messias, en genieten van de rust die Hij zal brengen.

Wat die oordelen betreft staan de "dagen van Noach" model voor de "dagen van de Zoon des mensen". Zoals de wereld toen was: verdorven, vol geweld, etc., zo is het nu in onze dagen. De Here Jezus, Jeshua, spreekt daarover o.a. in Mattheüs 24:37 e.v.

Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging,
en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.
Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.
Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.

In de dagen van Noach werden de ongelovigen van de aarde (weg)genomen, terwijl de gelovigen (Noach en de zijnen) op aarde werden (achter)gelaten. Na de zondvloed begon God aan een nieuwe fase in Zijn Heilsplan en Noach en de zijnen hadden daar deel aan

Zo zal het ook gaan ten tijde van de wederkomst van de Here Jezus Christus. Want: Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. De ongelovigen zullen door het oordeel worden (weg)genomen en de gelovigen zullen (achter)gelaten worden.

Over hen, die op de aarde achterblijven zal de Messias de felbegeerde en langverwachte "vrede op aarde" brengen.
Jesaja 32:1 zegt: "Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid..." Hier wijst de profeet naar de komst van de rechtvaardige Heerser, die komen zal. In vers 17 staat: "En de vrucht der gerechtigheid zal vrede zijn, de uitwerking der gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid."

Als dat geen zegen is.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

#0582 Psalm 104 -49- 2022-03-22

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב