Over de Allerhoogste gesproken
11/10/2021

Over de Allerhoogste gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


G’d is de Allerhoogste

1 De HEERE regeert, laat de aarde zich verheugen
en vele kustlanden zich verblijden.

2 Wolken en donkerheid zijn rondom Hem,
gerechtigheid en recht zijn het fundament van Zijn troon.

3 Vuur gaat voor Zijn aangezicht uit
en zet rondom Zijn tegenstanders in vlam.

4 Zijn bliksemflitsen verlichten de wereld,
de aarde ziet ze en beeft.

5 De bergen smelten als was
voor het aangezicht van de HEERE,
voor het aangezicht van de Heere van heel de aarde.

6 De hemel verkondigt Zijn gerechtigheid
en alle volken zien Zijn heerlijkheid.

7 Beschaamd moeten zijn allen die beelden dienen
en zich op de afgoden beroemen.
Buig u voor Hem neer, alle Goden.

8Sion heeft het gehoord en zich verblijd,
de dochters van Juda hebben zich verheugd
vanwege Uw oordelen, HEERE.

9Want U, HEERE, bent de Allerhoogste over de hele aarde,
U bent zeer hoog verheven boven alle Goden.

Over de Allerhoogste gesproken

Vandaag wil ik met u stilstaan bij vers 9, het laatst gelezen vers:

Want U, HEERE, bent de Allerhoogste over de hele aarde,
U bent zeer hoog verheven boven alle Goden.

De tekst begint met het redengevend woordje ‘want’. Want waarom heeft Sion zich verheugd en waarom zijn de dochters van Juda verheugd. Nou, zegt de tekst: De grond van onze blijdschap is het feit dat U. HEERE, JHWH, de Allerhoogste bent over de hele aarde en u bent zeer hoog verheven boven alle goden.

Punt uit zou ik zeggen.

JHWH is de Allerhoogste, Niet zo maar, maar over de hele aarde. Over de hele erets. En dat woord vinden we i n Genesis 1 vers 1: God schiep de hemel en de aarde. Dus niets uitgezonderd.

En Hij is zeer hoog verheven boven alle goden. Boven alle élohim. Elohim kunnen we ook vertalen met magistraten.

In het Hebreeuws is het een goede gewoonte om, wanneer we de betekenis van een woord willen weten om terug te gaan naar de eerste keer dat het woord gebruikt wordt en dan zien we iets opmerkelijks. Want de eerste keer vinden we het terug in Genesis 14 vers 18. We lezen daar over de veldtocht van Abram tegen de koningen, de elohim, van Sodom en Gomorra.

Nu moet u weten dat de naam Abram de betekenis heeft van ‘Verheven Vader’

Het gaat hier dus niet zomaar om een strijd, maar om een strijd die de verheven vader strijd met de koningen, de elohim, de tegenstanders van de verheven vader. En dan kom de strijd van Abram tegen de koningen ineens in een totaal ander daglicht te staan. Dan is het niet meer alleen een historische gebeurtenis uit een ver verleden, maar is het ineens heel actueel, ook in 2021.

Zullen we eerst de geschiedenis eens lezen?

1In de dagen van Amrafel, de koning van Sinear, Arioch, de koning van Ellasar, Kedor-Laomer, de koning van Elam, en Tideal, de koning van de volken, gebeurde het

2dat ze oorlog voerden tegen Bera, de koning van Sodom, tegen Birsa, de koning van Gomorra, tegen Sinab, de koning van Adama, tegen Semeber, de koning van Zeboïm en tegen de koning van Bela, het tegenwoordige Zoar.

3Deze allen waren een verbintenis aangegaan en trokken op naar het Siddimdal, dat is tegenwoordig de Zoutzee.

4Twaalf jaar hadden zij Kedor-Laomer gediend, maar in het dertiende jaar kwamen zij in opstand.

5Daarom kwam Kedor-Laomer in het veertiende jaar met de koningen die bij hem waren; en zij versloegen de Refaïeten in Asteroth-Karnaïm, de Zuzieten in Ham, de Emieten in Sjave-Kiriathaïm,

6en de Horieten in hun bergland Seïr tot aan El-Paran, dat aan de woestijn grenst.

7Daarna keerden zij terug en kwamen in En-Mispat – het tegenwoordige Kades – en zij versloegen allen in heel het gebied van de Amalekieten, en ook de Amorieten die in Hazezon-Thamar woonden.

8Toen trok de koning van Sodom ten strijde met de koning van Gomorra, de koning van Adama, de koning van Zeboïm en de koning van Bela – het tegenwoordige Zoar – en zij stelden zich op voor de strijd tegen hen in het Siddimdal,

9tegen Kedor-Laomer, de koning van Elam, Tideal, de koning van de volken, Amrafel, de koning van Sinear, en Arioch, de koning van Ellasar; vier koningen tegen vijf.

10Het Siddimdal nu was vol asfaltputten; de koningen van Sodom en Gomorra vluchtten en vielen daarin, en de overgeblevenen vluchtten naar het bergland.

11Zij namen al de bezittingen van Sodom en Gomorra en al hun voedsel mee en trokken weg.

12Ook namen zij Lot, de zoon van Abrams broer, en zijn bezittingen mee, en trokken weg; hij woonde namelijk in Sodom.

13Toen kwam er iemand die ontkomen was, en vertelde het aan Abram, de Hebreeër; die woonde bij de eiken van de Amoriet Mamre, de broer van Eskol en Aner. Zij waren bondgenoten van Abram.

14Toen Abram hoorde dat zijn broeder als gevangene weggevoerd was, bewapende hij zijn geoefende mannen die in zijn huis geboren waren, driehonderdachttien man, en hij achtervolgde hen tot aan Dan.

15Hij verdeelde zich 's nachts tegen hen in groepen, hij en zijn manschappen, en versloeg hen; en hij achtervolgde hen tot aan Hoba, dat links van Damascus ligt.

16En hij bracht alle bezittingen terug, en ook zijn broeder Lot en zijn bezittingen bracht hij terug, evenals de vrouwen en het volk.

17Toen trok de koning van Sodom hem tegemoet, nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedor-Laomer en de koningen die bij hem waren, naar het dal Sjave, dat is het tegenwoordige Koningsdal.

18 En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn; hij was een priester van God, de Allerhoogste.

We lezen in deze geschiedenis allerlei namen. Namen die ons misschien niet zoveel zeggen. Maar zoals u weet hebben de namen in de bijbel, anders dan in onze tijd, veelal een betekenis.

Voor het goed verstaan van wat hier in deze geschiedenis plaatsvindt is het van belang om te weten wie de tegenstanders Abram, de verheven vader, deze strijd voert. We zullen het lijstje eens nalopen:

Allereerst wordt de naam Amrafel genoemd. De betekenis van de naam is ‘spreker van duisternis’ of ‘val van de spreker’ of ‘gebieder van de duisternis’ of ‘val van de gebieder.

Verder staat van hem in het eerste vers geschreven dat hij de koning van Sinear was. Sineat is een ander woord voor… Babel.

En waren onze oren al niet gespitst, dan nu toch zeker. In dit verhaal lezen we dus over niet zomaar een strijd maar over de strijd tussen de verheven Vader en de spreker van de duisternis. En als we dat weten, dan komt de strijd die hier beschreven wordt in een heel ander daglicht te staan. En dat niet alleen, maar dan wordt deze strijd ineens heel actueel.

Juist ook in de dagen waarin wij leven. In deze tijd waarin de wereld op zijn kop lijkt te staan. En weten we dat we leven in een tijd waarin sprake is van een strijdtoneel.
Helaas moeten we het hier vanmorgen in het kader van dit programma bij laten. Morgen hopen we hiermee verder te gaan. Maar laten we in ieder geval eindigen waarmee we begonnen zijn.

Want U, HEERE, bent de Allerhoogste over de hele aarde,
U bent zeer hoog verheven boven alle Goden.

Als dat geen zegen is.

Delen
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב