#0746 Over priesterlijke kleding gesproken
02/12/2022

#0746 Over priesterlijke kleding gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 132 -16-

1 Een pelgrimslied.
HEERE, denk aan David,
aan al zijn lijden,

2 hoe hij de HEERE gezworen heeft,
de Machtige Jakobs deze gelofte deed:

3 Nee, ik ga mijn tent, mijn huis, niet binnen,
ik leg mij op de rustbank, mijn bed, niet neer;

4 ik gun mijn ogen geen slaap,
mijn oogleden geen sluimer,

5 totdat ik voor de HEERE een plaats gevonden heb,
een woning voor de Machtige Jakobs!

6 Zie, wij hebben van de ark gehoord in Efratha,
hem gevonden in de velden van Jaär.

7 Laten wij Zijn woning binnengaan,
ons neerbuigen voor de voetbank van Zijn voeten.

8 Sta op, HEERE, ga naar Uw rustplaats,
U en de ark van Uw macht.

9Laat Uw priesters bekleed worden met gerechtigheid,
laat Uw gunstelingen juichen.

10Wijs het gebed Letterlijk: het gezicht. van Uw gezalfde niet af,
omwille van David, Uw dienaar.

#0746 Over priesterlijke kleding gesproken
We zeiden het in de voorgaande uitzending al: De kleding van gerechtigheid symboliseert de waardigheid en waarachtigheid van de priesters om in de tegenwoordigheid van de HEERE naar Zijn welgevallen Hem te dienen.

Het offer zal niet worden veracht, maar geëerd en met blijdschap en dankbaarheid door Gods “gunstelingen” worden gebracht. De “gunstelingen” zijn de chasidim, de getrouwen, zij die trouw zijn aan het verbond. Het woord chasidim is afgeleid van chesed, dat is goedertierenheid, genade, ofwel de trouw van God aan Zijn verbond.

De trouw van God aan het verbond en niet vergissen hoor. Niet de trouw van het volk aan het verbond, maar juist Gods trouw aan het verbond is de grond voor het verkregen heil.

“Bekleed worden met gerechtigheid” betekent ten diepste dat de priesters de kenmerken en de heerlijkheid van de HEERE weerspiegelen. Dat betreft niet alleen Zijn heiligheid, maar ook Zijn genade en barmhartigheid. Dat is de betekenis van de kleding van de priesters die in Exodus 28 wordt beschreven.

Ook de bruid van Christus, de Messias, het volk van God, wordt bekleed “met blinkend, rein, fijn linnen, want het fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen” (Op 19:8). Hier betekent “de gerechtigheden” de rechtvaardige daden die de bruid uit liefde voor de Bruidegom heeft gedaan.

Het eerste deel van dit lied uit Psalm 132 besluit met de vraag dat de HEERE het gebed van de vorige twee verzen niet zal afwijzen (vers 10).

Het is “het gebed van Uw gezalfde”. Het maakt voor God alles uit wie bidt. Zijn gezalfde is hier de gezalfde zoon van David; profetisch is het Christus, de Joodse Messias, de grote Zoon van David. Het is een gebed “omwille van David, Uw dienaar”. David is de man naar Gods hart, aan wie Hij de belofte van zijn grote Zoon heeft gedaan, Die eeuwig op Davids troon zal zitten. Een gebed met die verwijzingen – naar Zijn Zoon en naar Zijn beloften – kan God nooit afwijzen.

De Heere Jezus is op drie manieren de Gezalfde: 1. toen Hij op aarde was, 2. nu Hij in de hemel is en 3. binnenkort als Hij weer op aarde komt, dan om te regeren.

  1. Hij is met de Heilige Geest gezalfd aan het begin van Zijn openbare dienst in Israël (Mt 3:16).
  2. Hij is de Christus, dat betekent Gezalfde. Na Zijn kruisdood en Zijn opstanding is Hij opgevaren naar de hemel en heeft Zich gezet aan Gods rechterhand. Daar heeft God ”Hem zowel tot Heer als tot Christus” gemaakt (Hd 2:36).
  3. In Psalm 45 wordt Hij gezalfd bij het aanvaarden van Zijn koningschap, wanneer Hij gaat zitten op de Messiaanse troon, want we lezen in Psalm 45, het bruiloftslied: U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.

Over dat laatste gaat het hier in Psalm 132. We vinden hier de Zoon van David, gezalfd en daarmee verklaard als de Koning-Messias. Hij bidt hier als Zoon van David tot God op grond van wat de HEERE gezworen heeft aan David.

Weet u, misschien zijn het ook vanmorgen allemaal bekende waarheden die we met elkaar gezien hebben. Maar laten we ons realiseren hoe bijzonder en intiem het is wanneer we bij wijze van spreken aanwezig mogen zijn en kennis mogen nemen bij het gebed van de Zoon van God, de Schepper van hemel en aarde, gericht tot Vader. We krijgen daarmee een inkijkje in het hart van God. In Zijn ziel en Zijn verlangens. Hoe bijzonder is het wanneer we een inkijkje krijgen in het hart van bijvoorbeeld onze koning, Willem Alexander, wanneer we een inkijkje krijgen in zijn ziele leven. Maar hoe bijzonder is het dat we een inkijken krijgen in het hart van de grote Koning der Koningen. Tjsa, iets daarvan horen we doorklinken in zijn smeekbede: Wijs het gebed (letterlijk: het gezicht) van Uw gezalfde niet af,
omwille van David, Uw dienaar. En wat een zegen dat we daarvan niet in het ongewisse blijven, maar in het vervolg van de psalm op de hoogte worden gebracht van Gods antwoord op deze smeekbede.

Als dat geen zegen is.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב